Lantbruksentomologi

Senast ändrad: 18 juli 2022
Grön spindel på grässtrå. Foto.

Lantbruksentomologi är tillämpad ekologi med rötterna i växtskydd, pollinering och insekters populationsbiologi. I centrum står inte bara skadeinsekter, utan också de nyttodjur som bidrar med så kallade ekosystemtjänster, såsom pollinatörer och naturliga fiender till skadegörare. Vi forskar också om honungsbins hälsa.

En del av vår forskning kring växtskydd är samspelet mellan just skadegörare, dess fiender och alternativa bytesinsekter i jordbrukslandskapet. Vi använder bland annat molekylära metoder för att beskriva näringsvävar i fält med skadegörare.

Vi studerar också vilda pollinerande insekter, såsom bin, humlor och blomflugor och honungsbin.

En del av forskning är att testa åtgärder som kan främja nyttodjur och biologisk mångfald i och utanför brukade fält. Vi utvecklar tillämpningar för växtskydd och pollinering i praktiskt lantbruk. Denna forskning sker i tät samverkan med relevanta aktörer i samhället.

Forskning om honungsbin

En viktig, och för Sverige unik, del av vår verksamhet är forskning om biodling och bihälsa hos honungsbin. Vi forskar om hur bin påverkas av patogener, miljöfaktorer, bekämpningsmedel och biodlingsmetoder. Fokus är på honungsbin men inkluderar också humlor och soltärbin. Våra forskare studerar också bins försvar mot sjukdomar både på individ- och samhällsnivå. I verksamheten ingår det nationella referenslaboratoriet för bihälsa.

Mer information

Bommarco lab - insekts- och växtekologi i jordbrukslandskapet

Ninkovic lab - kommunikation mellan växter och användning i växtskydd

Biodiversity and bicontrol lab

Forskning om honungsbin

Publikationer och projekt på forskarnas CV-sidor

Nyheter

Nyheter om ekosystemtjänster och processer

Nyheter om växtskydd

 

Blommande växter tillsammans med havre.
Mer variation på åkrarna och i odlingslandskapet – diversifiering – gynnar i de flesta fall ekosystemtjänster och biologisk mångfald utan att äventyra skörden. Det visar en internationell studie som letts av forskare från SLU.
Nyckelpiga äter bladlöss.
Samspelet mellan naturliga fiender, skadeinsekter och växter är en viktig del av vår forskning. Hur kan vi gynna nyckelpigor, jordlöpare med flera? Hur vet nyckelpigorna vilka växter som är angripna? Hur kan vi utnyttja växternas försvar mot skadeinsekter inom växtskyddet? Foto: Sate Al Abbasi
Humla pollinerar åkernönsblomma.
Pollinering av åkerböna ger en betydande skördeökning, enligt vår forskning. Det gällde också om plantorna var stressade av torka och bladlöss. Foto: Chloë Radershall
Bikupor.
PoshBee syftar till att stödja friska binpopulationer, hållbar biodling och pollinering över hela Europa. Projektet ska tillvarata erfarenheter från både forskare, biodlare och jordbrukare. Foto: Joachim De Miranda

Kontaktinformation

Riccardo Bommarco, professor i lantbruksentomologi
Institutionen för ekologi, SLU
riccardo.bommarco@slu.se 018-67 24 23