CV-sida

Tim Hofmeester

Tim Hofmeester
Viltekolog intresserad av samexistensen av vilda djur och människor. Medborgarforskare och viltkameraman. Intresserad av AI, tech4wildlife och den sociala och kulturella relevansen av vilda djur.

Presentation

Jag är en viltekolog intresserad av samexistens mellan människor och vilt. Jag studerar både människors påverkan på vilda djur och påverkan som vilda djur har på människor. Inom denna ram arbetar jag med att inkludera volontärer i övervakning av vilda djur. Jag är också intresserad av att använda teknik för att få människor i kontakt med naturen.

För närvarande har jag tre (ibland sammanflätade) forskningslinjer där jag driver flera projekt:

1) Användning av teknik och medborgarforskning för att studera sammansättningen av vilda djur. Inom denna forskningslinje involverar jag både professionella och frivilliga i övervakningen av djurlivssamhällen och använder denna information för att besvara ekologiska frågor. Många av dessa projekt använder viltkameror, kameror med en passiv-infraröd sensor som tar bilder när de upptäcker en rörlig skillnad i temperatur (mestadels ett varmblodigt djur). Genom att involvera volontärer hoppas jag få människor i kontakt med naturen och ge dem en unik upplevelse som utformas sina uppfattningar gentemot naturen och vetenskapen. Jag samarbetar med samhällsvetare för att studera dessa potentiella effekter.

2) Vilt och One health. Jag studerar förhållandet mellan förekomsten av olika vilda djurarter och förekomsten och tätheten av parasiter och sjukdomar. Hittills har min huvudfokus varit fästingar och fästingburna sjukdomar och att studera förhållandet mellan tillgången på olika värdarter och förekomsten av fästingburna sjukdomar. Jag samarbetar med folkhälsoombud för att ge denna nya ekologiska kunskap till beslutsfattare i syfte att effektivisera förebyggande metoder.

3) Små rovdjur ekologi. Sedan jag var student har jag arbetat med ekologin av små rovdjur, särskilt mårddjur (medlemmar av Mustelidae-familjen). Jag arbetar med flera arter, från den minsta rovdjur i Europa (småvesslan) till den mycket större, men fortfarande lilla mård. Med detta arbete hoppas jag öka vår kunskap om ekologin hos dessa arter och möjliggöra bättre strategier för förvaltning och skydd av dessa arter. Jag gör en del av denna forskning genom min associering med Småmårddjurstiftelsen där jag är ordförande.

Jag höll ett TED-föredrag om länken mellan (små) rovdjur och sjukdomar på TEDx Ede 2016, som kan ses här:

The carnivore effect - from fairy tales to reality

Jag ansvarar för forskningsenheten Megafauna & Sustainability tillsammans med ledaren Dr. Joris Cromsigt och är associate editor för tidskriften Remote Sensing in Ecology and Conservation.

Jag är också en del av teamet bakom SLU:s Urban Futures-Framtidens städer-plattform, där jag arbetar som koordinator för Umeå campus. Plattformens verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, som bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer fokuserad på städer. Min uppgift som koordinator är att ansluta den SLU-omfattande plattformen till lokala forskare och intressenter i Umeå.

Undervisning

Jag är studierektor för doktorandutbildning vid institutionen.

Jag är också involverad som lärare i några kurser (både grund- och avanceradnivå) : BI0872: Wildlife Biology; BI1302: Fish and Wildlife Census Techniques; BI1301: Applied Population Ecology; BI1372: De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld; SG0253: Forest animals.

Forskning

Jag arbetar i flera projekt (som länkar till de forskningslinjer som beskrivs ovan), som presenteras i slumpmässig ordning.

Scandcam är ett samarbete mellan SLU och norska institutet för naturforskning (NINA) som studerar hur vi kan övervaka vilda djur med hjälp av viltkameror. Projektet är nu i andra fasen. Huvudmålet för den första fasen (2017-2020) var att studera faktorer som påverkar detektion av olika viltarter på viltkameror. Vi testade om vi kunde använda data från ett frivilligt drivet viltkameranätverk som används för att studera lodjurfamiljgrupper för att studera hela viltsamhällen. Den andra fasen (2021-2023) fokuserar på analysen av långsiktiga trender med hjälp av viltkameradata från Norge (2014-nu) samt integrationen av flera datakällor för att öka den geografiska täckningen av viltkamerabaserad övervakning av vilda djurpopulationer. Scandcam finansieras av Naturvårdsverket via viltvårdsfonden.

Det svenska illerprojektet är ett projekt som utvecklar metodik för att övervaka illrar. Illern är en art som är endemisk i Europa och kopplad till jordbrukslandskapet. Larmklockorna ringer för denna art i många länder, men vi saknar bra övervakningsdata för att stödja de föreslagna negativa trenderna. Vi hoppas kunna tillhandahålla ett bra verktyg för att möjliggöra framtida övervakning av iller i Sverige och utomlands. Det svenska illerprojektet finansieras av Naturvårdsverket (2019-2021).

NorDark (Unconventional methods to inform sustainable design: Mediating the needs of people and nature in Nordic after-dark environments) är ett tvärvetenskapligt projekt som tittar på artificiellt ljus i stadsmiljöer och dess effekter på människor och vilda djur. Det är ett stort samarbete mellan designers, psykologer, neurologer, datavetare och ekologer från KTH, Stockholms universitet, Aalto universitet, Lunds universitet, NTNU och SLU. Inom SLU: s arbetspaket studerar vi effekterna av olika ljusdesigner på vilda djur med hjälp av viltkameror och passiva akustiska sensorer. NorDark finansieras av NordForsk (2021-2024).

Beyond Moose är ett stort forskningsprojekt som studerar samspelet mellan olika klövviltarter i flerartssamhällen, med ett särskilt fokus på olika klövviltarterns roll när det gäller skador i skogs- och jordbruket. Jag är främst involverad i att använda viltkameror för att studera dessa interaktioner. Beyond Moose finansieras huvudsakligen av Naturvårdsverket genom viltvårdsfonden (2015-2021).

ARCS - Arenor för samverkan via medborgarforskning är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Umeå universitet, SLU och Vetenskap & Allmänhet. Vi bygger en plattform som stöder medborgarforskning i Sverige. Jag samordnar arbetspaketet om standardisering och datakvalitet.

Tidigare projekt:

Träffa dina vilda grannar var ett pilotprojekt som finansieras genom SLU Framtidens städer (2019-2020) där vi användade medborgarforskning och viltkameror för att studera vilda djur över en gradient från stad till landet. Inom detta projekt samarbetade jag med dr Roland Kays vid North Carolina Museum for Natural Sciences och North Carolina State University, Umeå kommun, Naturskolan och Svenska Jägareförbundet Västerbotten.

Skogsfragmenteringseffekter på fästingar var en studie som finansieras genom SLU Framtidens djur, natur och hälsa (2018-2020) där vi studerade effekterna av skogsfragmentering på fästingar och fästingburna sjukdomar genom förändringar i viltsamhällen. En del av detta arbete utfördes av Nannet Fabri inom sin doktorandforskning. Detta projekt var ett samarbete med Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap vid SLU i Uppsala och National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) i Nederländerna.

Miljöanalys

Jag leder utvecklingen av ett nationellt övervakningsprogram i Sverige med viltkameror för att övervaka ett stort antal viltarter. Vi strävar efter att göra detta med en kombination av flera referensområden som drivs av SLU eller lokala myndigheter (Länsstyrelserna), i kombination med viltkameradata som vi samlar in från allmänheten, till exempel jägare (i samarbete med Svenska Jägareförbundet).

Samverkan

Jag arbetar tillsammans med forskare vid flera andra institutioner inom SLU och vid flera andra universitet och forskningsinstitut, både nationellt och internationellt:

Norskt institut för naturforskning (NINA, Norge), Høgskolen i Innlandet (INN, Norge), Research Institute Sweden (RISE), North Carolina State University (NCSU, USA), Göteborgs universitet, Umeå universitet, Kungliga tekniska institutet (KTH), Lunds universitet, Stockholms universitet, Aalto-universitetet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), och Mammal Research Institute i Białowieża (Polen)

Dessutom arbetar jag tillsammans med lokala, regionala, nationella och internationella intressenter som Umeå kommun, Länsstyrelsen Västerbotten, Vetenskap och Allmänhet, Svenska Jägareförbundet, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) i Nederländerna och småmårddjurstiftelsen.

Bakgrund

2017-2019 Postdoktor vid VFM, SLU, Umeå, Sverige

2012-2016 PhD i ekologi vid Wageningen universitet, Nederländerna

2009 - 2011 master i ekologi vid Wageningen universitet, Nederländerna

Handledning

För närvarande är jag biträdande handledare av två doktorander Nannet Fabri och Allan Stokes. Utöver det handledar jag flera MSc-studenter och praktikanter varje termin.

Om du är intresserad av att göra ett MSc-avhandlingsämne med mig, vänligen kontakta mig eller kolla vid MegaSus sidan.

Jag välkomnar också de som är intresserade av att göra sin doktorsexamen eller postdoktor i min forskargrupp. Så kontakta mig gärna om du vill utforska möjligheterna att hitta finansiering.

Publikationer i urval

26. Pavel Bína, Fredrik Brounéus, Dick Kasparowski, Niclas Hagen, Martin Bergman, Gustav Bohlin, Mari Jönsson, Stephen Coulson & Tim Hofmeester (2021) Awareness, views and experiences of Citizen Science among Swedish researchers – two surveys. Journal of Science Communication 20: 1-6. doi: 10.22323/2.20060210

25. Tim R Hofmeester, Neri H Thorsen, John DC Linnell & John Odden (2021) Camera trap records of leucistic Eurasian badgers (Meles meles) in central Norway. Ecology and Evolution 11: 12902-12907. doi: 10.1002/ece3.8052

24. Tim R Hofmeester, Neri H Thorsen, Joris PGM Cromsigt, Jonas Kindberg, Henrik Andrén, John DC Linnell & John Odden (2021) Effects of camera-trap placement and number on detection of members of a mammalian assemblage. Ecosphere 12: e03662. doi: 10.1002/ecs2.3662

23. Nannet D Fabri, Hein Sprong, Tim R Hofmeester, Hans Heesterbeek, Björn F Donnars, Fredrik Widemo, Frauke Ecke & Joris PGM Cromsigt (2021) Wild ungulate species differ in their contribution to the transmission of Ixodes ricinus-borne pathogens. Parasites & Vectors 14: 360. doi: 0.1186/s13071-021-04860-w

22. Katsuhisa Takumi, Tim R Hofmeester, Hein Sprong (2021) Red and fallow deer determine the density of Ixodes ricinus nymphs containing Anaplasma phagocytophilum. Parasites & Vectors 14: 59. doi: 10.1186/s13071-020-04567-4

21. Anthony Caravaggi, A Cole Burton, Douglas A Clark, Jason T Fisher, Amelia Grass, Sian Green, Catherine Hobatier, Tim R Hofmeester, Ammie K Kalan, Daniella Rabaiotti & Danielle Rivet (2020) A review of factors to consider when using camera traps to study animal behaviour to inform wildlife ecology and conservation. Conservation Science and Practice 2: e239. doi: 10.1111/csp2.239

20. Jeroen Mos & Tim R Hofmeester (2020) The Mostela: an adjusted camera-trapping device as a promising non-invasive tool to study and monitor small mustelids. Mammal Research 65: 843-853. doi: 10.1007/s13364-020-00513-y

19. Michiel P Veldhuis, Tim R Hofmeester, Guy Balme, Dave J Druce, Ross T Pitman & Joris PGM Cromsigt (2020) Predation risk constrains herbivores’ adaptive capacity to warming. Nature Ecology & Evolution 4: 1069-1074. doi: 10.1038/s41559-020-1218-2

18. Tim R Hofmeester, Sherry Young, Sonya Juthberg, Navinder J Singh, Fredrik Widemo, Henrik Andrén, John DC Linnell & Joris PGM Cromsigt (2020) Using by-catch data from wildlife surveys to quantify climatic parameters and the timing of phenology for plants and animals using camera traps. Remote Sensing in Ecology and Conservation 6: 129-140. doi: 10.1002/rse2.136

17. Hein Sprong, Sander Moonen, Sip E van Wieren & Tim R Hofmeester (2020) Effects of cattle grazing on Ixodes ricinus-borne disease risk in forest areas of the Netherlands. Ticks and Tick-borne Diseases 11: 101355. doi: 10.1016/j.ttbdis.2019.101355

16. Tim R Hofmeester, Esther J Bügel, Bob Hendrikx, Miriam Maas, Frits FJ Franssen, Hein Sprong & Kevin D Matson (2019) Parasite load and site-specific parasite pressure as determinants of immune indices in two sympatric rodent species. Animals 9: 1015. doi: 10.3390/ani9121015

15. Katsuhisa Takumi, Hein Sprong & Tim R Hofmeester (2019) Impact of vertebrate communities on Ixodes ricinus-borne disease risk in forest areas. Parasites & Vectors 12: 434. doi: 10.1186/s13071-019-3700-8

14. Tim R Hofmeester, Vilmar Dijkstra, Jasja JA Dekker, Tom van der Meij & Sim Broekhuizen (2019) The status of the Dutch polecat population: correction of a recently published error. Mammalia 83: 453-454. doi: 10.1515/mammalia-2018-0051

13. Tim R Hofmeester, Joris PGM Cromsigt, John Odden, Henrik Andrén, Jonas Kindberg & John DC Linnell (2019) Framing pictures: A conceptual framework to identify and correct for biases in detection probability of camera traps enabling multi-species comparison. Ecology and Evolution 9: 2320-2336. doi: 10.1002/ece3.4878

12. Tim R Hofmeester, Aleksandra I Krawczyk, Arieke Docters van Leeuwen, Manoj Fonville, Margriet GE Montizaan, Koen van den Berge, Jan Gouwy, Sanne C Ruyts, Kris Verheyen & Hein Sprong (2018) Role of mustelids in the life-cycle of ixodid ticks and transmission cycles of four tick-borne pathogens. Parasites & Vectors 11: 600. doi: 10.1186/s13071-018-3126-8

11. E Claudia Coipan, L A Gilian van Duijvendijk, Tim R Hofmeester, Katsuhisa Takumi & Hein Sprong (2018) The genetic diversity of Borrelia afzelii is not maintained by the diversity of the rodent hosts. Parasites & Vectors 11: 454. doi: 10.1186/s13071-018-3006-2

10. Sabine E Pfeffer, Robert Spitzer, Andrew M Allen, Tim R Hofmeester, Göran Ericsson, Fredrik Widemo, Navinder J Singh & Joris PGM Cromsigt (2018) Pictures or pellets? Comparing camera trapping and dung counts as methods for estimating population densities of ungulates. Remote Sensing in Ecology and Conservation 4: 173-183. doi: 10.1002/rse2.67

9. Tim R Hofmeester, Hein Sprong, Patrick A Jansen, Herbert H T Prins & Sip E van Wieren (2017) Deer presence rather than deer abundance determines the population density of the sheep tick, Ixodes ricinus, in Dutch forests. Parasites & Vectors 10: 433. doi: 10.1186/s13071-017-2370-7

8. Tim R Hofmeester, J Marcus Rowcliffe & Patrick A Jansen (2017) Quantifying the availability of vertebrate hosts to ticks: a camera-trapping approach. Frontiers in Veterinary Science 4: 115. doi: 10.3389/fvets.2017.00115

7. Tim R Hofmeester, Patrick A Jansen, Hendrikus J Wijnen, E Claudia Coipan, Manoj Fonville, Herbert H T Prins, Hein Sprong & Sip E van Wieren (2017) Cascading effects of predator activity on tick-borne disease risk. Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences 284: 20170453. doi: 10.1098/rspb.2017.0453

6. Tim R Hofmeester, J Marcus Rowcliffe & Patrick A Jansen (2017) A simple method for estimating the effective detection distance of camera traps. Remote Sensing in Ecology and Conservation 3: 81-89. doi: 10.1002/rse2.25

5. Tim R Hofmeester, E Claudia Coipan, Sip E van Wieren, Herbert H T Prins, Willem Takken & Hein Sprong (2016) Few vertebrate species dominate the Borrelia burgdorferi s.l. life cycle. Environmental Research Letters 11: 043001. doi: 10.1088/1748-9326/11/4/043001

4. Tim R Hofmeester, Pieter-Bas van der Lei, Arieke Docters van Leeuwen, Hein Sprong & Sip E van Wieren (2016) New foci of Haemaphysalis punctata and Dermacentor reticulatus in the Netherlands. Ticks and Tick-borne Diseases 7: 367-370. doi: 10.1016/j.ttbdis.2015.12.009

3. G Arjen de Groot, Tim R Hofmeester, Maurice La Haye, Hugh AH Jansman, Maribel Perez-Haro & Hans-Peter Koelewijn (2016) Hidden dispersal in an urban world: genetic analysis reveals occasional long-distance dispersal and limited spatial substructure among Dutch pine martens. Conservation Genetics 17: 111-123. doi: 10.​1007/​s10592-015-0765-6

2. Arno Swart, Adolfo Ibañez-Justicia , Jan Buijs, Sip E van Wieren, Tim R Hofmeester, Hein Sprong & Katsuhisa Takumi (2014) Predicting tick presence by environmental risk mapping. Frontiers in Public Health 2: 238. doi: 10.3389/fpubh.2014.00238

1. Jasja JA Dekker & Tim R Hofmeester (2014) The status of the American mink (Neovison vison) in the Netherlands. Lutra 57: 5-15.