CV-sida

Tim Hofmeester

Tim Hofmeester
Jag är en viltbiolog med ett starkt intresse för samexistens mellan människor och vilda djur och viltövervakning. Jag strävar efter en inkluderande viltövervakning genom att involvera frivilliga (medborgarforskning) och olika intressenter (jägarförbund, länsstyrelser). Jag använder dessa övervakningsdata för att studera vilda djurs reaktioner på klimat och markanvändning. Vidare har jag ett intresse för digital viltövervakning, tillämpad statistik, sjukdomsekologi och sociala aspekter relaterade till vilda djur. Jag samarbetar för närvarande med datavetare, viltförvaltare och samhällsvetare för att sträva efter en direkt påverkan av min forskning på samhället.

Presentation

Som viltbiolog har jag ett intresse för allt vilt, men jag har en speciell passion för små rovdjur. I mitt arbete fokuserar jag på hur människor påverkar antalet och spridningen av vilda djur, samt påverkan som vilda djur har på människor. Inom detta område arbetar jag med att inkludera icke-professionella i övervakning av vilda djur. Jag är också intresserad av att använda teknik för att få människor i kontakt med naturen.

För närvarande har jag tre (ibland sammanflätade) forskningslinjer där jag driver flera projekt:

1) Användning av teknik och medborgarforskning för att studera sammansättningen av vilda djur. Inom denna forskningslinje involverar jag både professionella och frivilliga i övervakningen av djurlivssamhällen och använder denna information för att besvara ekologiska frågor. Många av dessa projekt använder viltkameror, kameror med en passiv-infraröd sensor som tar bilder när de upptäcker en rörlig skillnad i temperatur (mestadels ett varmblodigt djur). Genom att involvera volontärer hoppas jag få människor i kontakt med naturen och ge dem en unik upplevelse som utformas sina uppfattningar gentemot naturen och vetenskapen. Jag samarbetar med samhällsvetare för att studera dessa potentiella effekter.

2) Vilt och One health. Jag studerar förhållandet mellan förekomsten av olika vilda djurarter och förekomsten och tätheten av parasiter och sjukdomar. Hittills har min huvudfokus varit fästingar och fästingburna sjukdomar och att studera förhållandet mellan tillgången på olika värdarter och förekomsten av fästingburna sjukdomar. Jag samarbetar med folkhälsoombud för att ge denna nya ekologiska kunskap till beslutsfattare i syfte att effektivisera förebyggande metoder.

3) Små rovdjur ekologi och bevarande. Sedan jag var student har jag arbetat med ekologin av små rovdjur, särskilt mårddjur (medlemmar av Mustelidae-familjen). Jag arbetar med flera arter, från den minsta rovdjur i Europa (småvesslan) till den mycket större, men fortfarande lilla mård. Med detta arbete hoppas jag öka vår kunskap om ekologin hos dessa arter och möjliggöra bättre strategier för förvaltning och skydd av dessa arter. Jag gör en del av denna forskning genom min associering med Småmårddjurstiftelsen där jag är ordförande.

Jag höll ett TED-föredrag om länken mellan (små) rovdjur och sjukdomar på TEDx Ede 2016, som kan ses här:

The carnivore effect - from fairy tales to reality

Jag är associate editor för tidskriften Remote Sensing in Ecology and Conservation.

Undervisning

Jag är involverad som lärare i några kurser (både grund- och avanceradnivå):

BI0872: Wildlife Biology;

BI1302: Fish and Wildlife Census Techniques;

BI1301: Applied Population Ecology;

BI1299: Fish and Wildlife Management;

BI1372: De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld;

SG0253: Forest animals.

Forskning

Jag arbetar i flera projekt (som länkar till de forskningslinjer som beskrivs ovan), som presenteras i slumpmässig ordning.

Scandcam är ett samarbete mellan SLU, det norska institutet för naturforskning (NINA), Høgskolen i innlandet (INN) och några länsstyrelser. Inom projektet använder vi viltkameror för att övervaka vilt i båda Norge och Sverige med en särskilt focus på lodjur. Projektet är nu i andra fasen. Huvudmålet för den första fasen (2017-2020) var att studera faktorer som påverkar detektion av olika viltarter på viltkameror. Vi testade om vi kunde använda data från ett frivilligt drivet viltkameranätverk som används för att studera lodjurfamiljgrupper för att studera hela viltsamhällen. Den andra fasen (2021-2024) fokuserar på analysen av långsiktiga trender med hjälp av viltkameradata från Norge (2014-nu) samt integrationen av flera datakällor för att öka den geografiska täckningen av viltkamerabaserad övervakning av vilda djurpopulationer. Scandcam finansieras av Naturvårdsverket via viltvårdsfonden.

Viltbild är ett sammarbete mellan SLU och Svenska Jägareförbundet där vi utvecklar en plattform för att samla in viltkamerabilder tagna av de tusentals kameror som jägare använder över hela Sverige. Långsiktigt hoppas vi kunna använda denna plattform som ett digitalt övervakningsverktyg för att övervaka svenska viltarter med hjälp av jägare.

Det svenska illerprojektet är ett projekt som utvecklar metodik för att övervaka illrar. Illern är en art som är endemisk i Europa och kopplad till jordbrukslandskapet. Larmklockorna ringer för denna art i många länder, men vi saknar bra övervakningsdata för att stödja de föreslagna negativa trenderna. Vi hoppas kunna tillhandahålla ett bra verktyg för att möjliggöra framtida övervakning av iller i Sverige och utomlands. Det svenska illerprojektet finansieras av Naturvårdsverket (2019-nu).

NorDark (Unconventional methods to inform sustainable design: Mediating the needs of people and nature in Nordic after-dark environments) är ett tvärvetenskapligt projekt som tittar på artificiellt ljus i stadsmiljöer och dess effekter på människor och vilda djur. Det är ett stort samarbete mellan designers, psykologer, neurologer, datavetare och ekologer från KTH, Stockholms universitet, Aalto universitet, Lunds universitet, NTNU och SLU. Inom SLU: s arbetspaket studerar vi effekterna av olika ljusdesigner på vilda djur med hjälp av viltkameror och passiva akustiska sensorer. NorDark finansieras av NordForsk (2021-2024).

Tidigare projekt:

Beyond Moose var ett stort forskningsprogram som studerat samspelet mellan olika klövviltarter i flerartssamhällen, med ett särskilt fokus på olika klövviltarterns roll när det gäller skador i skogs- och jordbruket. Jag var främst involverad i att använda viltkameror för att studera dessa interaktioner. Beyond Moose finansierades huvudsakligen av Naturvårdsverket genom viltvårdsfonden (2015-2022).

Träffa dina vilda grannar var ett pilotprojekt som finansieras genom SLU Framtidens städer (2019-2020) där vi användade medborgarforskning och viltkameror för att studera vilda djur över en gradient från stad till landet. Inom detta projekt samarbetade jag med dr Roland Kays vid North Carolina Museum for Natural Sciences och North Carolina State University, Umeå kommun, Naturskolan och Svenska Jägareförbundet Västerbotten.

ARCS - Arenor för samverkan via medborgarforskning var ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Umeå universitet, SLU och Vetenskap & Allmänhet. Vi har byggt en plattform som stöder medborgarforskning i Sverige. Jag var ansvarig för ett arbetspaket om standardisering och datakvalitet. Projektet finansierades av VINNOVA (2017-2021).

Skogsfragmenteringseffekter på fästingar var en studie som finansieras genom SLU Framtidens djur, natur och hälsa (2018-2020) där vi studerade effekterna av skogsfragmentering på fästingar och fästingburna sjukdomar genom förändringar i viltsamhällen. En del av detta arbete utfördes av Nannet Fabri inom sin doktorandforskning. Detta projekt var ett samarbete med Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap vid SLU i Uppsala och National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) i Nederländerna.

Miljöanalys

Jag leder utvecklingen av ett nationellt övervakningsprogram i Sverige med hjälp av viltkameror för att övervaka ett stort utbud av viltarter, med fokus på småvilt och klövvilt. Denna satsning startade 2021 med ekonomiskt stöd från SLU:s miljöanalysprogram Vilt. Vi arbetar just nu med att inrätta tre referensområden, två med hjälp av befintliga SITES-stationer (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science) och ett med hjälp av lokala myndigheter. Så småningom kommer dessa data förhoppningsvis att kombineras med data från Scandcam- och Viltbild-projekten (se ovan) för att möjliggöra bättre extrapolering till nationell skala.

Dessutom är jag koordinator för miljöanalysprogrammet Vilt på SLU.

Samverkan

Jag arbetar/arbetade tillsammans med forskare vid flera andra institutioner inom SLU och vid flera andra universitet och forskningsinstitut, både nationellt och internationellt:

Norskt institut för naturforskning (NINA, Norge), Høgskolen i Innlandet (INN, Norge), Research Institute Sweden (RISE), North Carolina State University (NCSU, USA), Göteborgs universitet, Umeå universitet, Kungliga tekniska institutet (KTH), Lunds universitet, Stockholms universitet, Aalto-universitetet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), och Mammal Research Institute i Białowieża (Polen)

Dessutom arbetar/arbetade jag tillsammans med lokala, regionala, nationella och internationella intressenter som Umeå kommun, några Länsstyrelsen , Vetenskap och Allmänhet, Svenska Jägareförbundet, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) i Nederländerna och småmårddjurstiftelsen.

Jag är också inblandat i ett projekt om fladdermöss och medborgarforskning på Umeå universitets science centre Curiosum.

Bakgrund

2017-2019 Postdoktor vid VFM, SLU, Umeå, Sverige

2012-2016 PhD i ekologi vid Wageningen universitet, Nederländerna

2009 - 2011 master i ekologi vid Wageningen universitet, Nederländerna

Handledning

Jag handledar en postdok: Magali Frauendorf och är biträdande handledare av en doktorand: Allan Stokes. Utöver det handledar jag flera kandidats- och examensarbetestudenter varje termin.

Om du är intresserad av att göra ett kandidats- eller examensarbete med mig, vänligen kontakta mig.

Tidigare doktorander:

Nannet Fabri (2018-2022): Ticking off the ungulate box : the role of different ungulate species in the transmission of tick-borne pathogens.

Jag välkomnar också de som är intresserade av att göra sin doktorsexamen eller postdoktor i min forskargrupp. Så kontakta mig gärna om du vill utforska möjligheterna att hitta finansiering.

Publikationer i urval

Refereegranskade publikationer

33. Thomas Osinga, Henrik Thurfjell & Tim R Hofmeester (2023) Snow limits polecat Mustela putorius distribution in Sweden. Wildlife Biology, 2023, e01051. doi: 10.1002/wlb3.01051

32. Erica von Essen, Jonathon Turnbull, Adam Searle, Finn Arne Jørgensen, Tim R Hofmeester & René van der Wal (2023) Wildlife in the Digital Anthropocene: Examining human-animal relations through surveillance technologies. Environment and Planning E: Nature and Space, 6, 679-699. doi: 10.1177/25148486211061704

31. Nannet D Fabri, Hein Sprong, Hans Heesterbeek, Frauke Ecke, Joris PGM Cromsigt & Tim R Hofmeester (2022) The circulation of Anaplasma phagocytophilum ecotypes is associated with community composition of vertebrate hosts. Ecosphere, 13, e4243. doi: 10.1002/ecs2.4243

30. Pablo Palencia, Patricia Barroso, Joaquín Vincente, Tim R Hofmeester, Javier Ferreres & Pelayo Acevedo (2022) Random encounter model is a reliable method for estimating population density of multiple species using camera traps. Remote Sensing in Ecology and Conservation, 8, 670-682. doi: 10.1002/rse2.269

29. Neri H Thorsen, Richard Bischof, Jenny Mattisson, Tim R Hofmeester, John DC Linnell & John Odden (2022) Smartphone app reveals that lynx avoid human recreationists on local scale, but not home range scale. Scientific reports, 12, 4787. doi: 10.1038/s41598-022-08468-7

28. Anna Widén, Michael Clinchy, Annika M Felton, Tim R Hofmeester, Dries PJ Kuijper, Navinder J Singh, Fredrik Widemo, Liana Y Zanette & Joris PGM Cromsigt (2022) Playbacks of predator vocalizations reduce crop damage by ungulates. Agriculture, Ecosystems & Environment, 328, 107853. doi: 10.1016/j.agee.2022.107853

27. Anna Wereszczuk, Tim R Hofmeester, Alexander Csanády, Tomislav Dumić, Morten Elmeros, József Lanszki, Aksel B Madsen, Gerard Müskens, Malamati A Papakosta, Marcin Popiołek, Margarida Santos-Reis, Iñigo Zuberogoitia & Andrzej Zalewski (2021) Different increase rate in body mass of two marten species due to climate warming potentially reinforces interspecific competition. Scientific reports, 11, 24164. doi: 10.1038/s41598-021-03531-1

26. Pavel Bína, Fredrik Brounéus, Dick Kasparowski, Niclas Hagen, Martin Bergman, Gustav Bohlin, Mari Jönsson, Stephen Coulson & Tim Hofmeester (2021) Awareness, views and experiences of Citizen Science among Swedish researchers – two surveys. Journal of Science Communication 20: 1-6. doi: 10.22323/2.20060210

25. Tim R Hofmeester, Neri H Thorsen, John DC Linnell & John Odden (2021) Camera trap records of leucistic Eurasian badgers (Meles meles) in central Norway. Ecology and Evolution 11: 12902-12907. doi: 10.1002/ece3.8052

24. Tim R Hofmeester, Neri H Thorsen, Joris PGM Cromsigt, Jonas Kindberg, Henrik Andrén, John DC Linnell & John Odden (2021) Effects of camera-trap placement and number on detection of members of a mammalian assemblage. Ecosphere 12: e03662. doi: 10.1002/ecs2.3662

23. Nannet D Fabri, Hein Sprong, Tim R Hofmeester, Hans Heesterbeek, Björn F Donnars, Fredrik Widemo, Frauke Ecke & Joris PGM Cromsigt (2021) Wild ungulate species differ in their contribution to the transmission of Ixodes ricinus-borne pathogens. Parasites & Vectors 14: 360. doi: 0.1186/s13071-021-04860-w

22. Katsuhisa Takumi, Tim R Hofmeester, Hein Sprong (2021) Red and fallow deer determine the density of Ixodes ricinus nymphs containing Anaplasma phagocytophilum. Parasites & Vectors 14: 59. doi: 10.1186/s13071-020-04567-4

21. Anthony Caravaggi, A Cole Burton, Douglas A Clark, Jason T Fisher, Amelia Grass, Sian Green, Catherine Hobatier, Tim R Hofmeester, Ammie K Kalan, Daniella Rabaiotti & Danielle Rivet (2020) A review of factors to consider when using camera traps to study animal behaviour to inform wildlife ecology and conservation. Conservation Science and Practice 2: e239. doi: 10.1111/csp2.239

20. Jeroen Mos & Tim R Hofmeester (2020) The Mostela: an adjusted camera-trapping device as a promising non-invasive tool to study and monitor small mustelids. Mammal Research 65: 843-853. doi: 10.1007/s13364-020-00513-y

19. Michiel P Veldhuis, Tim R Hofmeester, Guy Balme, Dave J Druce, Ross T Pitman & Joris PGM Cromsigt (2020) Predation risk constrains herbivores’ adaptive capacity to warming. Nature Ecology & Evolution 4: 1069-1074. doi: 10.1038/s41559-020-1218-2

18. Tim R Hofmeester, Sherry Young, Sonya Juthberg, Navinder J Singh, Fredrik Widemo, Henrik Andrén, John DC Linnell & Joris PGM Cromsigt (2020) Using by-catch data from wildlife surveys to quantify climatic parameters and the timing of phenology for plants and animals using camera traps. Remote Sensing in Ecology and Conservation 6: 129-140. doi: 10.1002/rse2.136

17. Hein Sprong, Sander Moonen, Sip E van Wieren & Tim R Hofmeester (2020) Effects of cattle grazing on Ixodes ricinus-borne disease risk in forest areas of the Netherlands. Ticks and Tick-borne Diseases 11: 101355. doi: 10.1016/j.ttbdis.2019.101355

16. Tim R Hofmeester, Esther J Bügel, Bob Hendrikx, Miriam Maas, Frits FJ Franssen, Hein Sprong & Kevin D Matson (2019) Parasite load and site-specific parasite pressure as determinants of immune indices in two sympatric rodent species. Animals 9: 1015. doi: 10.3390/ani9121015

15. Katsuhisa Takumi, Hein Sprong & Tim R Hofmeester (2019) Impact of vertebrate communities on Ixodes ricinus-borne disease risk in forest areas. Parasites & Vectors 12: 434. doi: 10.1186/s13071-019-3700-8

14. Tim R Hofmeester, Vilmar Dijkstra, Jasja JA Dekker, Tom van der Meij & Sim Broekhuizen (2019) The status of the Dutch polecat population: correction of a recently published error. Mammalia 83: 453-454. doi: 10.1515/mammalia-2018-0051

13. Tim R Hofmeester, Joris PGM Cromsigt, John Odden, Henrik Andrén, Jonas Kindberg & John DC Linnell (2019) Framing pictures: A conceptual framework to identify and correct for biases in detection probability of camera traps enabling multi-species comparison. Ecology and Evolution 9: 2320-2336. doi: 10.1002/ece3.4878

12. Tim R Hofmeester, Aleksandra I Krawczyk, Arieke Docters van Leeuwen, Manoj Fonville, Margriet GE Montizaan, Koen van den Berge, Jan Gouwy, Sanne C Ruyts, Kris Verheyen & Hein Sprong (2018) Role of mustelids in the life-cycle of ixodid ticks and transmission cycles of four tick-borne pathogens. Parasites & Vectors 11: 600. doi: 10.1186/s13071-018-3126-8

11. E Claudia Coipan, L A Gilian van Duijvendijk, Tim R Hofmeester, Katsuhisa Takumi & Hein Sprong (2018) The genetic diversity of Borrelia afzelii is not maintained by the diversity of the rodent hosts. Parasites & Vectors 11: 454. doi: 10.1186/s13071-018-3006-2

10. Sabine E Pfeffer, Robert Spitzer, Andrew M Allen, Tim R Hofmeester, Göran Ericsson, Fredrik Widemo, Navinder J Singh & Joris PGM Cromsigt (2018) Pictures or pellets? Comparing camera trapping and dung counts as methods for estimating population densities of ungulates. Remote Sensing in Ecology and Conservation 4: 173-183. doi: 10.1002/rse2.67

9. Tim R Hofmeester, Hein Sprong, Patrick A Jansen, Herbert H T Prins & Sip E van Wieren (2017) Deer presence rather than deer abundance determines the population density of the sheep tick, Ixodes ricinus, in Dutch forests. Parasites & Vectors 10: 433. doi: 10.1186/s13071-017-2370-7

8. Tim R Hofmeester, J Marcus Rowcliffe & Patrick A Jansen (2017) Quantifying the availability of vertebrate hosts to ticks: a camera-trapping approach. Frontiers in Veterinary Science 4: 115. doi: 10.3389/fvets.2017.00115

7. Tim R Hofmeester, Patrick A Jansen, Hendrikus J Wijnen, E Claudia Coipan, Manoj Fonville, Herbert H T Prins, Hein Sprong & Sip E van Wieren (2017) Cascading effects of predator activity on tick-borne disease risk. Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences 284: 20170453. doi: 10.1098/rspb.2017.0453

6. Tim R Hofmeester, J Marcus Rowcliffe & Patrick A Jansen (2017) A simple method for estimating the effective detection distance of camera traps. Remote Sensing in Ecology and Conservation 3: 81-89. doi: 10.1002/rse2.25

5. Tim R Hofmeester, E Claudia Coipan, Sip E van Wieren, Herbert H T Prins, Willem Takken & Hein Sprong (2016) Few vertebrate species dominate the Borrelia burgdorferi s.l. life cycle. Environmental Research Letters 11: 043001. doi: 10.1088/1748-9326/11/4/043001

4. Tim R Hofmeester, Pieter-Bas van der Lei, Arieke Docters van Leeuwen, Hein Sprong & Sip E van Wieren (2016) New foci of Haemaphysalis punctata and Dermacentor reticulatus in the Netherlands. Ticks and Tick-borne Diseases 7: 367-370. doi: 10.1016/j.ttbdis.2015.12.009

3. G Arjen de Groot, Tim R Hofmeester, Maurice La Haye, Hugh AH Jansman, Maribel Perez-Haro & Hans-Peter Koelewijn (2016) Hidden dispersal in an urban world: genetic analysis reveals occasional long-distance dispersal and limited spatial substructure among Dutch pine martens. Conservation Genetics 17: 111-123. doi: 10.​1007/​s10592-015-0765-6

2. Arno Swart, Adolfo Ibañez-Justicia , Jan Buijs, Sip E van Wieren, Tim R Hofmeester, Hein Sprong & Katsuhisa Takumi (2014) Predicting tick presence by environmental risk mapping. Frontiers in Public Health 2: 238. doi: 10.3389/fpubh.2014.00238

1. Jasja JA Dekker & Tim R Hofmeester (2014) The status of the American mink (Neovison vison) in the Netherlands. Lutra 57: 5-15.