SLU-nyhet

Infrastrukturforskning för biologisk mångfald

Publicerad: 13 april 2018

Hur kan Trafikverket bidra till att vi når miljömålen – och det på ett kostnadseffektivt sätt? I en stor forskningssatsning vänder sig Trafikverket till Centrum för biologisk mångfald för att ta fram kunskap för framtida åtgärder som ska säkra landskapets naturvärden.

Trafikverket har en viktig uppgift att bevara och främja biologisk mångfald i det större samhällsperspektivet. Myndigheten har ett ansvar för infrastrukturens stora påverkan på landskapet i Sverige – men också möjligheter att stärka de positiva effekter som utbyggnad och underhåll av infrastrukturen kan ha.

Landskapsanpassningen av infrastrukturen innebär å ena sidan att minimera barriäreffekter, viltolyckor, buller och annan negativ påverkan på biologisk mångfald, å andra sidan att optimera de positiva effekterna på biologisk mångfald genom att skapa och sköta biologiskt rika biotoper i väg- och järnvägsmiljöerna. Landskapsanpassning av infrastrukturen har också betydelse för att stävja det ökande antalet viltolyckor.

Trafikverket satsar nu på forskning för att kunna anpassa infrastrukturen till omgivande landskap. Det handlar om att ta fram metoder och kunskap som transportsektorn behöver för att bibehålla, och om möjligt förbättra, ekologiska funktioner och kvalitéer i landskapet. Under en femårsperiod satsar Trafikverket 14 miljoner kronor på denna forskning. Uppdraget har getts till Centrum för biologisk mångfald, CBM, och är en fortsättning på forskningsprogrammet TRIEKOL som pågått sedan 2009.

Kunskapsläget har förbättrats markant under senare år inom infrastrukturekologi (road and rail ecology), både internationellt och i Sverige. Här har den tidigare forskningen inom TRIEKOL bidragit. Forskningen har bland annat gett underlag för nya riktlinjer för utformning av åtgärder som faunapassager, stängsel, trummor, anläggande av livsmiljöer, vägkantsskötsel etc. Forskningen har även lett fram till planeringsverktyg som nu är i användning.

Trots dessa satsningar finns det fortfarande avgörande kunskapsluckor, bland annat vad gäller behov av anpassning av olika underhålls- och investeringsåtgärder och deras kostnadseffektivitet.

Dessa kunskapsluckor har identifierats av forskare och Trafikverkets miljöspecialister, och de är centrala för Trafikverkets arbete med åtgärder för biologisk mångfald.

- Centralt i projektet blir att studera åtgärder som redan genomförts eller som genomförs nu, och se vad vi kan lära oss av dessa för att i framtiden kunna bli ännu effektivare. Forskning innebär att ta fram säkrade kunskaper, och det är därmed en viktig kugge i en läroprocess, säger J-O Helldin, projektledare för TRIEKOL III.

TRIEKOL – Applied Road and Rail Ecology, är Trafikverkets forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi. Målet med forskningsprogrammet är att ta fram metoder och kunskap som transportsektorn behöver för att bibehålla, och om möjligt förbättra, ekologiska funktioner och kvalitéer i landskapet.

TRIEKOL har nu påbörjat sin tredje programperiod, vilken omfattar åren 2017-2022. Projektledare är J-O Helldin.

Läs mer om projektet på TREKOL:s hemsida www.triekol.se


Kontaktinformation