SLU-nyhet

Bekämpningsmedelsrester i foder och gödsel kan påverka antalet fåglar i ängs- och betesmarker

Publicerad: 20 oktober 2022
Komocka på grönt gräs.

Antalet fåglar på ängar och betesmarker har minskat i Nederländerna trots att man jobbar aktivt via program genom att exempelvis säkra och skydda boplatser för att värna dessa arter. Anledningen till minskningen kan vara en negativ påverkan av bekämpningsmedelsrester på insekter som är föda till fåglarna.

I studien analyserades bekämpningsmedelsrester i jord, foder och gödsel hos 23 djurgårdar med nötkreatur. Totalt påträffades 129 bekämpningsmedel eller nedbrytningsprodukter av bekämpningsmedel, 115 hos de 15 konventionella gårdarna och 69 hos de 8 ekologiska gårdarna som ingick i studien. Den totala mängden bekämpningsmedelsrester var dock betydligt lägre hos de ekologiska gårdarna.  Flest antal bekämpningsmedel återfanns i gödsel. I 92 procent av det analyserade kraftfodret fanns insektsmedelsrester och i 88 procent av gödseln.

Det gick inte att se någon koppling mellan de uppmätta nivåerna av bekämpningsmedel i komockorna och antalet skalbaggar som fanns i dem. Antalet skalbaggar per kg komocka skiljde sig inte heller signifikant åt mellan de konventionella och de ekologiska gårdarna. Däremot fanns det fanns en korrelation mellan det estimerade dagliga intaget av insektsmedelsrester som korna beräknades ha fått i sig baserat på vilket foder de hade ätit och antalet skalbaggar i kornas avföring. Ju högre beräknade nivåer av insektsmedelsrester desto färre skalbaggar.

Även om studien fokuserar på mängden skalbaggar i gödsel resonerar forskarna kring hur bekämpningsmedelsresterna kan påverka de fåglar som i sin tur äter insekterna. Minskad födotillgång för fåglar på grund av negativa effekter av bekämpningsmedel på förekomsten av insekter kan vara en av orsakerna bakom den minskning av fåglar på ängs- och betesmarker man sett i Nederländerna. Denna koppling behöver dock studeras ytterligare menar forskarna.

Klara Löfkvist


Kontaktinformation