SLU-nyhet

Ny rapport om ökad odling av baljväxter i Sverige

Publicerad: 18 augusti 2022

Jordbruksverket har gjort en utredning om baljväxter för att samla kunskap om möjligheterna att öka den svenska odlingen av baljväxter och om vilka effekter det kan ge. I ekologisk produktion är baljväxterna särskilt viktiga då de står för en väsentlig del av kväveförsörjningen i odlingen förutom att vara en viktig produkt.

Ökad odling av baljväxter kan förbättra hållbarheten i det svenska livsmedelssystemet när det gäller miljön och klimatet. Dels genom minskad övergödning och klimatbelastning och dels genom positiva effekter på biologisk mångfald.

Under den senaste 20-årsperiden har baljväxtodlingen i Sverige ökat med ungefär en tredjedel. Den högsta nivån hade vi år 2016 då det odlades baljväxter på 65 000 hektar. Till 2021 minskade dock arealen till knappt 50 000 hektar. På kort sikt är det främst odlingen av baljväxter till livsmedel som går att öka. För att det ska ske behöver lönsamheten i baljväxtodlingen öka. Det är positivt att det på senare tid gjorts satsningar på att starta anläggningar som kan förädla grödorna till livsmedelsprodukter. Om vi kan hitta ersättare för den importerade sojan genom växtförädling, forskning och utveckling av baljväxter till foder, finns möjlighet att odla betydligt större arealer baljväxter än idag.

Läs och ladda ner rapporten på Jordbruksverkets webbplats: Ökad odling av baljväxter till livsmedel och foder - Möjligheter och utmaningar