Riskbaserad bedömning av djurvälfärd (RAWA)

Senast ändrad: 05 april 2024
Illustration: Kor ritade på en väv.

Genomförande

Projektet tar etablerad riskbedömningsmetodik som utgångspunkt och söker utveckla och bredda synsättet, för att därigenom skapa en bas för fortsatt utveckling av operativa verktyg. Arbetssättet är multidisciplinärt och projektet anlitar expertkunskap både i Sverige och andra europeiska länder. 

Exempel på frågor att belysa är: hur olika synsätt vad gäller djurvälfärd påverkar vår bedömning, hur stora risker för ett fåtal djur ska vägas mot små risker för många djur, hur kortvarig exponering för stora risker ska vägas mot långvarig exponering för små risker, vilka felnivåer som kan accepteras vid uppskattning av risker, hur tillfälliga eller kortvariga risker kan definieras och om man under vissa förhållanden kan bortse från dessa, hur matematiska riskmodeller bör anpassas till olika situationer, hur inspektionsrutiner ska anpassas efter den uppskattade risken, samt hur djurvälfärdsrisker kan hanteras på olika typer av djuranläggningar.

Projektdeltagare

 • Jan Hultgren, Vet med Dr, docent, Inst f husdjurens miljö och hälsa, SLU
 • Stefan Gunnarsson, Vet med Dr, docent, Inst f husdjurens miljö och hälsa, SLU
 • Bo Algers, Vet med Dr, professor, Inst f husdjurens miljö och hälsa, SLU
 • Linda Keeling, Fil Dr, professor, Inst f husdjurens miljö och hälsa, SLU
 • Harry Blokhuis, Agr Dr, professor, Inst f husdjurens miljö och hälsa, SLU
 • Alexandre Barchiesi, agronom, djurskyddsinspektör, Statens Jordbruksverk

Samarbete

 • Jordbruksverket
 • Länsstyrelserna
 • Nationellt centrum för djurvälfärd, SLU
 • EU-projektet "Welfare Quality"
 • Animal Sciences Group, Wageningen University and Research Centre, Lelystad, Nederländerna
 • Det vetenskapliga rådet för djurhälsa och djurvälfärd, European Food Safety Authority (EFSA)