Lysimeterstation

Senast ändrad: 09 september 2020

Lysimeteranläggning för utlakningsstudier av växtnäringsämnen och bekämpningsmedel.

Lysimeterstation för studier av utlakning genom jordkolonner. 150 st.

Utlakning av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel från jorbruksmark
och efterföljande förorening av yt- och grundvatten, har varit ett uppmärksammat miljöproblem under flera decennier. Samhället ser mycket allvarligt på detta och det finns ett flertal regler och bestämmelser som kontrollerar att utlakning minimeras. För att fa fram motåtgärder som kan sättas in för att reducera problemet behövaer man göra studier i jordkolonner. Lysimeteranläggningen möjliggör detta under väl kontrollerade betingelser. Anläggningen lämpar sig även för att studera flödesprocesser och hur dessa
påverkas av biologiska, fysikaliska och kemiska betingleser i marken. Dess
användningsområde sträcker sig följaktligen från att studera såväl tillämpade
frågeställningar som mera grundforskningsinriktade.

Kontakt

Lars Bergström

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: plan-webb@slu.se