Lysimeterstation

Senast ändrad: 10 maj 2023

Lysimeteranläggning för utlakningsstudier av växtnäringsämnen, bekämpningsmedel och andra substanser.

Lysimeterstation för studier av utlakning genom totalt 150 st jordkolonner.

Utlakning av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel från jorbruksmark och efterföljande förorening av yt- och grundvatten har varit ett uppmärksammat miljöproblem under flera decennier. Samhället ser mycket allvarligt på detta och det finns ett flertal regler och bestämmelser som kontrollerar att utlakning minimeras. För att ta fram motåtgärder som kan sättas in för att reducera problemet kan man göra utlakningsstudier i jordkolonner. Lysimeteranläggningen möjliggör detta under väl kontrollerade betingelser. Anläggningen lämpar sig även för att studera flödesprocesser och hur dessa påverkas av biologiska, fysikaliska och kemiska betingelser i marken. Användningsområdet sträcker sig följaktligen från att studera såväl tillämpade frågeställningar som mera grundforskningsinriktade.

Relaterade sidor: