Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Anläggningar

En väl utbyggd forskningsinfrastruktur är viktig för utvecklingen av forskning och innovation. Vid SLU delar vi in infrastrukturen i följande kategorier:

  • Anläggningar
  • Databaser och biobanker
  • Instrument
  • Laboratorier

Det finns 39 sidor som är taggade med Anläggningar:

Lönnstorps forskningsstation

Lönnstorps forskningsstation ligger i sydvästra delen av Skåne och etablerades 1969. På Lönnstorps forskningsstation studeras växtodlingssystemens ekologi, med särskilt fokus på utformning, hållbar

SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science)

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science, SITES är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning. SITES sträcker sig över hela Sverige med olika ekosystem och

Röbäcksdalens forskningsstationoch Röbäcksdalens forskningsladugård

Vi utför forskning och miljöövervakning inom en rad olika områden såsom jordbruksvetenskap,ekologi, klimatologi, fenologi, geokemi, biologi, agroekologi, markvetenskap, husdjursvetenskap,

Odlingsanläggning vid fakulteten för skogsvetenskap

Fakultetsgemensam infrastruktur för odling av växter under kontrollerade förhållanden (växthus, odlingskammare, odlingsskåp). Mer information om odlingsanläggning kan hittas här: https://www.upsc.se/

Götala nöt- och lammköttsforskning

SLU Götala nöt- och lammköttsforskning är SLU:s forskningsanläggning för dessa produktionsinriktningar. SLU Götala nöt- och lammköttsforskning är en anläggning för försöksmässig djurhållning av

Getbesättning

Mindre getbesättning för beteendestudier och fysiologiska heldjursstudier under t ex dräktighet och laktation. Besättning med mjölkgetter, 10–12 vuxna djur + killingar under vårterminen. De kan

Biotronen

Anläggning för forskning med olika typer av klimatkammare. Biotronen är en forskningsresurs med olika typer av klimatkammare med kontrollerade förhållanden. Möjlighet till både konst- och dagsljus.

Integrerad monitoring (IM) i Sverige

Biologiska och kemiska effekter av atmosfärisk deposition och klimat i naturliga skogsekosystem i ett internationellt nätverk av avrinningsområden inom regionen för Förenta nationernas ekonomiska

Lanna forskningsstation

Lanna Forskningsstation är en fältstation med resurser att utföra växtodlingsförsök i fält, med tillgång till jordbruksmark på flera jordarter, kunnig personal, en maskinpark för parcellförsök,

Odlingsanläggning vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Odlingsanläggningen möjliggör kontrollerad odling av växter eller organismer. Odlingsanläggningen drivs av Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap och består av: klimatkammare, 12 st

Akvarier och dammar vid Sötvattenslaboratoriet

Forskningsverksamheten vid Sötvattenslaboratoriet förfogar över stora utrymmen och möjligheter till experimentella försök. I direkt anslutning finns bland annat 7 dammar om vardera ca 20 × 10 m samt

Fiskhållning i kontrollerade försök

Fiskbiologisk forskning i kontrollerade försök pågår hos institutionen för vilt, fisk och miljö samt institutionen för akvatiska resurser. Fiskbiologisk forskning i kontrollerade försök pågår hos

Loading…