Hoppa till huvudinnehåll

Anläggningar

En väl utbyggd forskningsinfrastruktur är viktig för utvecklingen av forskning och innovation. Vid SLU delar vi in infrastrukturen i följande kategorier:

  • Anläggningar
  • Databaser och biobanker
  • Instrument
  • Laboratorier

Det finns 39 sidor som är taggade med Anläggningar:

Lysimeterstation

Lysimeteranläggning för utlakningsstudier av växtnäringsämnen, bekämpningsmedel och andra substanser. Lysimeterstation för studier av utlakning genom totalt 150 st jordkolonner. Utlakning av

Lövsta lantbruksforskning

Lövsta lantbruksforskning, norra Europas modernaste anläggning för forskning och utbildning om lantbrukets djur. Lövsta lantbruksforskning, nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur, är norra

SERS - Databasen för provfiske i vattendrag

Databasen för provfiske i vattendrag - SERS miljodatastod@slu.se docx, xlsx, pptx, pdf, TIFF, MHTML, CSV, XML, atomsvc. fisk, vattendrag, elfiske, åar, bäckar, rinnande vatten API:er från Swedish

SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science)

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science, SITES är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning. SITES sträcker sig över hela Sverige med olika ekosystem och

Jubileumsexkursion Tönnersjöhedens försökspark 100 år

stina.johannesson@slu.se I år firar Tönnersjöhedens försökspark, Vindelns försöksparker och Riksskogstaxeringen 100 år. Detta uppmärksammas genom en exkursion i Tönnersjöhedens försökspark.

Röbäcksdalens forskningsstationoch Röbäcksdalens forskningsladugård

Vi utför forskning och miljöövervakning inom en rad olika områden såsom jordbruksvetenskap,ekologi, klimatologi, fenologi, geokemi, biologi, agroekologi, markvetenskap, husdjursvetenskap,

Klimatstationen SLU Ultuna

Vid SLU Ultuna i Uppsala finns en meteorologisk station med omfattande mätprogram, vilket ger forskare och andra intresserade bra tillgång till klimatdata. 9 juli 1933 uppmättes här ett svenskt

Lönnstorps forskningsstation

Lönnstorps forskningsstation ligger i sydvästra delen av Skåne och etablerades 1969. På Lönnstorps forskningsstation studeras växtodlingssystemens ekologi, med särskilt fokus på utformning, hållbar

Odlingsanläggning vid fakulteten för skogsvetenskap

Fakultetsgemensam infrastruktur för odling av växter under kontrollerade förhållanden (växthus, odlingskammare, odlingsskåp). Mer information om odlingsanläggning kan hittas här: https://www.upsc.se/

Götala nöt- och lammköttsforskning

SLU Götala nöt- och lammköttsforskning är SLU:s forskningsanläggning för dessa produktionsinriktningar. SLU Götala nöt- och lammköttsforskning är en anläggning för försöksmässig djurhållning av

Getbesättning

Mindre getbesättning för beteendestudier och fysiologiska heldjursstudier under t ex dräktighet och laktation. Besättning med mjölkgetter, 10–12 vuxna djur + killingar under vårterminen. De kan

Biotronen

Anläggning för forskning med olika typer av klimatkammare. Biotronen är en forskningsresurs med olika typer av klimatkammare med kontrollerade förhållanden. Möjlighet till både konst- och dagsljus.

Loading…