Sveriges lantbruksuniversitet

Anläggningar

En väl utbyggd forskningsinfrastruktur är viktig för utvecklingen av forskning och innovation. Vid SLU delar vi in infrastrukturen i följande kategorier:

  • Anläggningar
  • Databaser och biobanker
  • Instrument
  • Laboratorier

Det finns 38 sidor som är taggade med Anläggningar:

Akvarier och dammar vid Sötvattenslaboratoriet

Forskningsverksamheten vid Sötvattenslaboratoriet förfogar över stora utrymmen och möjligheter till experimentella försök. I direkt anslutning finns bland annat 7 dammar om vardera ca 20 × 10 m samt

Lövsta lantbruksforskning

Lövsta lantbruksforskning, norra Europas modernaste anläggning för forskning och utbildning om lantbrukets djur. Lövsta lantbruksforskning, nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur, är norra

Lövsta fältforskningsstation

Lövsta fältforskningsstation driver ett 70-tal jordbruksvetenskapliga fältförsök på flera platser runt Uppsala. Många av försöken ingår i forskningsprojekt vid SLU men vi välkomnar även uppdrag från

Integrated Carbon Observation System (ICOS)

ICOS ERIC är en europeisk forskningsinfrastruktur för harmoniserade mätningar med hög precision av växthusgaser och hur dessa påverkas av mänskliga aktiviteter. ICOS ERIC (Integrated Carbon

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES)

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science, SITES, en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning. SITES sträcker sig över hela Sverige med olika ekosystem och

Klimatskåp

Klimatskåp med möjlighet att regelera temperatur, luftfuktighet och dagslängd. 4 st klimatskåp av modellen Termaks KB8400L (400 l, möjlighet att reglera tempertur och dagslängd). 8 st klimatskåp av

Lysimeterstation

Lysimeteranläggning för utlakningsstudier av växtnäringsämnen och bekämpningsmedel. Lysimeterstation för studier av utlakning genom jordkolonner. 150 st. Utlakning av växtnäringsämnen och kemiska

Lanna forskningsstation

Lanna Forskningsstation är en fältstation med resurser att utföra växtodlingsförsök i fält, med tillgång till jordbruksmark på flera jordarter, kunnig personal, en maskinpark för parcellförsök,

Alnarps Södergård

Klimatkammare för produktionsdjur, uppmätning av ammoniak emissioner, beräkning av fysikaliska parametrar hos torra och gödselkontaminerade golv samt påverkan av rörelser och välfärd hos nötkreatur.

Fiskhållning i kontrollerade försök

Fiskbiologisk forskning i kontrollerade försök pågår hos institutionen för vilt, fisk och miljö samt institutionen för akvatiska resurser. Fiskbiologisk forskning i kontrollerade försök pågår hos

Videokamerasystem i fjäderfästallarna

Videokamerautrustning i fjäderfästallar vid Nationellt Centrum för Lantbrukets Djur Videokamerautrustning som kan användas för övervakning dygnet runt. Kamerorna är i dagsläget installerade i

Trädgårdslaboratorium

Försöksytor och pedagogiska anläggningar på campus Alnarp. Det finns möjlighet att förlägga olika typer av forskningsförsök och undervisning på området. Det finns tillgång till ytor på friland med

Loading…