Sveriges lantbruksuniversitet

Anläggningar

En väl utbyggd forskningsinfrastruktur är viktig för utvecklingen av forskning och innovation. Vid SLU delar vi in infrastrukturen i följande kategorier:

  • Anläggningar
  • Databaser och biobanker
  • Instrument
  • Laboratorier

Det finns 39 sidor som är taggade med Anläggningar:

Forskningsfartyget U/F Hålabben

Snabbgående mindre forskningsfartyg för provfisken, vatten och bottenprovtagningar. U/F Hålabben är ett modernt mindre (7,85 m) snabbgående forskningsfartyg för fisk- och fiskeundersökningar, samt

Lövsta fältforskningsstation

Lövsta fältforskningsstation driver ett 100-tal jordbruksvetenskapliga fältförsök på flera platser runt Uppsala. Många av försöken ingår i forskningsprojekt vid SLU men vi välkomnar även uppdrag från

Observationsfält på åkermark

Mätning av kväve- och fosfortransport från åkermarken. Nationell miljöövervakning av 13 jordbruksfält. Fälten finns hos lantbrukare och ingår i deras normala jordbruksdrift. Undersökning av inverkan

Intensivtypområden jordbruksmark

Jordbrukets påverkan på vattenkvaliteten i vattendrag och grundvatten samt utlakning av kväve, fosfor och växtskyddsmedelsrester undersöks långsiktigt i ett antal små avrinningsområden som har en

Klimatskåp

Klimatskåp med möjlighet att regelera temperatur, luftfuktighet och dagslängd. 4 st klimatskåp av modellen Termaks KB8400L (400 l, möjlighet att reglera tempertur och dagslängd). 8 st klimatskåp av

Röbäcksdalens forskningsstationoch Röbäcksdalens forskningsladugård

Vi utför forskning och miljöövervakning inom en rad olika områden såsom jordbruksvetenskap,ekologi, klimatologi, fenologi, geokemi, biologi, agroekologi, markvetenskap, husdjursvetenskap,

SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science)

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science, SITES är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning. SITES sträcker sig över hela Sverige med olika ekosystem och

Skogsbeståndet

Skogsmark primärt ämnad för utbildning. Över 2500 hektar skogsmark spritt över stora delar av Sverige. Skogarna ligger intill orterna Gällivare, Piteå, Umeå, Strömsund, Sollefteå, Uppsala, Skara och

Akvarier och dammar vid Sötvattenslaboratoriet

Forskningsverksamheten vid Sötvattenslaboratoriet förfogar över stora utrymmen och möjligheter till experimentella försök. I direkt anslutning finns bland annat 7 dammar om vardera ca 20 × 10 m samt

Grimsö forskningsstation

Vid Grimsö forskninsgstation bedrivs viltforskning kring många olika arter med huvudsakliga inriktningar mot ekologi, förvaltning och skadeförebyggande verksamhet. Vid Grimsö forskningsstation pågår

Lövsta lantbruksforskning

Lövsta lantbruksforskning, norra Europas modernaste anläggning för forskning och utbildning om lantbrukets djur. Lövsta lantbruksforskning, nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur, är norra

Svartbergets fältforskningsstation

Svartbergets fältforskningsstation utanför Vindeln har över 1500 pågående försök, och samarbetar med forskare från hela världen. Huvudsyftet med infrastrukturen är att skapa en fältplattform för mark

Loading…