Hoppa till huvudinnehåll

Anläggningar

En väl utbyggd forskningsinfrastruktur är viktig för utvecklingen av forskning och innovation. Vid SLU delar vi in infrastrukturen i följande kategorier:

  • Anläggningar
  • Databaser och biobanker
  • Instrument
  • Laboratorier

Det finns 40 sidor som är taggade med Anläggningar:

Trädgårdslaboratorium

Försöksytor och pedagogiska anläggningar på campus Alnarp. Det finns möjlighet att förlägga olika typer av forskningsförsök och undervisning på området. Det finns tillgång till ytor på friland med

Skogsbeståndet

Skogsmark primärt ämnad för utbildning. Över 2500 hektar skogsmark spritt över stora delar av Sverige. Skogarna ligger intill orterna Gällivare, Piteå, Umeå, Strömsund, Sollefteå, Uppsala, Skara och

Röbäcksdalens forskningsstationoch Röbäcksdalens forskningsladugård

Vi utför forskning och miljöövervakning inom en rad olika områden såsom jordbruksvetenskap,ekologi, klimatologi, fenologi, geokemi, biologi, agroekologi, markvetenskap, husdjursvetenskap,

Lövsta lantbruksforskning

Lövsta lantbruksforskning, norra Europas modernaste anläggning för forskning och utbildning om lantbrukets djur. Lövsta lantbruksforskning, nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur, är norra

Långliggande försök

Långliggande fältförsök – en viktig resurs för utvärdering av effekter på mark, vatten och odlingssystem av odlingsåtgärder. På många platser i Sverige har SLU odlingsförsök som pågått under lång tid

Forskningsfartyget U/F Asterix

Forskningsfartyg utrustat med ekolod och trålutrustning.

Enheten för skoglig fältforskning

Infrastruktur för fältforskning, monitoring, provtagningar och studier i skog, mark och vatten.

Getbesättning

Mindre getbesättning för beteendestudier och fysiologiska heldjursstudier under t ex dräktighet och laktation. Besättning med mjölkgetter, 10–12 vuxna djur + killingar under vårterminen. De kan

Biotronen

Biotronen är en forskningsresurs med olika typer av klimatkammare med kontrollerade förhållanden. Möjlighet till både konst- och dagsljus. Temperatur, luftfuktighet, ljus och koldioxid kan ställas in

Biomassateknologiskt centrum

Biomassateknologiskt centrum (BTC )är en pilotanläggning för forskning, utveckling, innovation och utbildning inom bearbetning och förbehandling av bioråvara och biprodukter från biobaserade

Alnarpsparken

Park med stor växtsamling och fantastiska rekreationsområden.

Akvarier och dammar vid Sötvattenslaboratoriet

Forskningsverksamheten vid Sötvattenslaboratoriet förfogar över stora utrymmen och möjligheter till experimentella försök. I direkt anslutning finns bland annat 7 dammar om vardera ca 20 × 10 m samt

Loading…