Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM)

Senast ändrad: 01 september 2020
Älg (Alces alces) med ett biotelemetri-halsband som sänder GPS positioner.

Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM) är en nationell e-infrastruktur för automatisk mottagning, hantering, lagring och delning av biotelemetri-sensordata från djur.

Infrastrukturen drivs av det nationella kompetenscentrumet "Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring" (UC-WRAM) på SLU.

Syftet med WRAM är att stödja världsledande ekologisk och fysiologisk forskning om och nationell förvaltning av djur med hjälp av sensorer på djur. WRAM innehåller idag (Januari 2017) ca 183 miljoner datarader för mer än 2600 unika djurindivider och 16 arter med information om bland annat djurens positioner, acceleration, hjärtfrekvens och kroppstemperatur, och växer för närvarande med ca 40 miljoner datarader varje år.

WRAM användas i samarbete med sametinget och samebyarna som nationell databas-infrastruktur för ren-positioner och övriga sensor-data från renarna inom programmet "renbruksplan" och från och med 2018 som nationell databas för fiskmärkning (med s.k. PIT-tags).

WRAM e-infrastrukturen hanterar idag data från alla skandinaviska länder och flera länder i Europa och Afrika och har för närvarande ca 300 behöriga användare. WRAM-användare och -projekt knuten till SLU finns på S-, NJ-, och VH-fakultet, och de 5 största SLU-projekt (med en total årlig omsättning av ca 42 Mkr) representerar 68 forskare, PostDocs eller doktorander. Internationellt sett representerar WRAM en av världens största databaser för realtids-data från biotelemetri-sensorer på djur.

En viktig målsättning för WRAM är att tillgängliggöra dessa data tillsammans med motsvarande biosensor-data i andra databaser från Sverige (CAnMove, Lund) och hela Europa (bland annat Movebank, Tyskland; Eurodeer, Italien) på ett enhetligt och effektivt sätt i en och samma webbportal. Denna unika egenskap i e-infrastrukturen lyfter WRAM utöver andra, liknande databaser och ger SLU en klar konkurrensfördel i ett internationellt perspektiv.

 

 

Kontakt

Holger Dettki

Relaterade sidor:


Kontaktinformation