Hoppa till huvudinnehåll

Databaser och biobanker

En väl utbyggd forskningsinfrastruktur är viktig för utvecklingen av forskning och innovation. Vid SLU delar vi in infrastrukturen i följande kategorier:

  • Anläggningar
  • Databaser och biobanker
  • Instrument
  • Laboratorier

Det finns 28 sidor som är taggade med Databaser och biobanker:

NILS – Nationell Inventering av Landskapet i Sverige

NILS har utvecklats till ett paraply för nationella miljöövervakningsprogram under vilken ett flertal inventeringar samlas. Inventeringarnas syfte är att samla, analysera och presentera data om hur

Skogsskada

Web-baserat expertsystem för diagnos, rapportering, visa samt skadebeskrivningar.

Databasen för fiske i havet

Databasen Fiskdata2 (FD2) innehåller kvalitetssäkrad fångstdata och individdata om fisk och skaldjur insamlade under miljöövervakningsundersökningar eller fiskeriundersökningar. Fiskdata 2 är den

SERS - Databasen för provfiske i vattendrag

Databasen för provfiske i vattendrag - SERS miljodatastod@slu.se Csv, xlsx, json fisk, vattendrag, elfiske, åar, bäckar, rinnande vatten REST-API:er, karttjänst och rapporttjänst HaV https://

Artportalen

Artportalen: ett öppet webbaserat system för rapportering av, och analys av, fynd av Sveriges växter, djur och svampar. Artportalen är ett system för inrapportering och utsökning av artfynd i Sverige

Artfakta

Artfakta tillgängliggör kunskap om arter och utvecklas och förvaltas av SLU Artdatabanken. Innehållet, som tas fram av SLU Artdatabanken i samarbete med sakkunniga, är mångsidigt och dynamiskt men

DNA-kartläggning ger ny kunskap om svenska svampar

Långt fler svampar än man tidigare trott växer i marken. Faktum är att de svampar vi kan se med blotta ögat är i minoritet. Det är en av insikterna från snart tio års DNA-kartläggning som publicerats

Mark-, vatten- och miljödata

Fritt tillgängliga miljödata från svenska sjöar och vattendrag, näringsförluster och pesticider i jordbruksområden, samt inventeringar av jordbruksmark och grödor. Sök mark-, vatten- och miljödata

Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS)

Elfiskeundersökningar i vattendrag. Elfiske i vadbara vattendragsavsnitt har blivit en allmän metod för övervakning av fisk i vattendrag, både vad gäller ekologisk status, arters utbredning,

Nationell genbank för vegetativt förökade växtslag

Den nationella genbanken består dels av en fältgenbank i Alnarp, dels av säkerhetskopior i lokala klonarkiv och skyddad odling. Växterna i genbanken är ett resultat av Poms nationella inventeringar

Mark- och grödoinventeringen

Mark- och grödoinventeringen plan-webb@slu.se

DataBase for Forest Owner Analysis (DBFOA)

Självverksamhet bland familjeskogsbrukare. "Fortlöpande markägaranalys" är ett utvecklingssamarbete mellan institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU och Skogsstyrelsen. Bakgrunden är att

Loading…