Hoppa till huvudinnehåll

Databaser och biobanker

En väl utbyggd forskningsinfrastruktur är viktig för utvecklingen av forskning och innovation. Vid SLU delar vi in infrastrukturen i följande kategorier:

  • Anläggningar
  • Databaser och biobanker
  • Instrument
  • Laboratorier

Det finns 30 sidor som är taggade med Databaser och biobanker:

Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS)

Elfiskeundersökningar i vattendrag. Elfiske i vadbara vattendragsavsnitt har blivit en allmän metod för övervakning av fisk i vattendrag, både vad gäller ekologisk status, arters utbredning,

NILS – Nationell Inventering av Landskapet i Sverige

NILS har utvecklats till ett paraply för nationella miljöövervakningsprogram under vilken ett flertal inventeringar samlas. Inventeringarnas syfte är att samla, analysera och presentera data om hur

Analysportalen

I Analysportalen kan du söka och analysera observationsdata från Artportalen och en mängd andra databaser med information om biologisk mångfald. Analysportalen förvaltas till och med 2022 då den

SERS - Databasen för provfiske i vattendrag

Databasen för provfiske i vattendrag - SERS miljodatastod@slu.se docx, xlsx, pptx, pdf, TIFF, MHTML, CSV, XML, atomsvc. fisk, vattendrag, elfiske, åar, bäckar, rinnande vatten Ja HaV https://

Dyntaxa. Svensk taxonomisk databas

En konceptbaserad taxonomisk databas med vetenskapliga namn på alla organismer i den svenska naturen. Dyntaxa är en taxonomisk databas för organismer som förekommer i den svenska naturen. Man kan

Nationell genbank för vegetativt förökade växtslag

Den nationella genbanken består dels av en fältgenbank i Alnarp, dels av säkerhetskopior i lokala klonarkiv och skyddad odling. Växterna i genbanken är ett resultat av Poms nationella inventeringar

Databasen för fiske i havet

Databasen Fiskdata2 (FD2) innehåller kvalitetssäkrad fångstdata och individdata om fisk och skaldjur insamlade under miljöövervakningsundersökningar eller fiskeriundersökningar. Fiskdata 2 är den

Skogsskada

Web-baserat expertsystem för diagnos, rapportering, visa samt skadebeskrivningar.

Mark- och grödoinventeringen

Mark- och grödoinventeringen plan-webb@slu.se

DataBase for Forest Owner Analysis (DBFOA)

Självverksamhet bland familjeskogsbrukare. "Fortlöpande markägaranalys" är ett utvecklingssamarbete mellan institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU och Skogsstyrelsen. Bakgrunden är att

Svensk kulturväxtdatabas SKUD

I SKUD hittar du namn på kulturväxter – exempelvis namn på äldre i Sverige traditionellt odlade äpplesorter. SKUD erbjuder hjälp om du är osäker på växternas namn. Databasen innehåller vetenskapliga

Mark-, vatten- och miljödata

Fritt tillgängliga miljödata från svenska sjöar och vattendrag, näringsförluster och pesticider i jordbruksområden, samt inventeringar av jordbruksmark och grödor. Sök mark-, vatten- och miljödata

Loading…