Hoppa till huvudinnehåll

Databaser och biobanker

En väl utbyggd forskningsinfrastruktur är viktig för utvecklingen av forskning och innovation. Vid SLU delar vi in infrastrukturen i följande kategorier:

  • Anläggningar
  • Databaser och biobanker
  • Instrument
  • Laboratorier

Det finns 30 sidor som är taggade med Databaser och biobanker:

Artportalen

Artportalen: ett öppet webbaserat system för rapportering av, och analys av, fynd av Sveriges växter, djur och svampar. Artportalen är ett system för inrapportering och utsökning av artfynd i Sverige

SERS - Databasen för provfiske i vattendrag

Databasen för provfiske i vattendrag - SERS miljodatastod@slu.se docx, xlsx, pptx, pdf, TIFF, MHTML, CSV, XML, atomsvc. fisk, vattendrag, elfiske, åar, bäckar, rinnande vatten API:er från Swedish

Artfakta

Artfakta tillgängliggör kunskap om arter och utvecklas och förvaltas av SLU Artdatabanken. Innehållet, som tas fram av SLU Artdatabanken i samarbete med sakkunniga, är mångsidigt och dynamiskt men

DNA-kartläggning ger ny kunskap om svenska svampar

Långt fler svampar än man tidigare trott växer i marken. Faktum är att de svampar vi kan se med blotta ögat är i minoritet. Det är en av insikterna från snart tio års DNA-kartläggning som publicerats

Mark-, vatten- och miljödata

Fritt tillgängliga miljödata från svenska sjöar och vattendrag, näringsförluster och pesticider i jordbruksområden, samt inventeringar av jordbruksmark och grödor. Sök mark-, vatten- och miljödata

Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS)

Elfiskeundersökningar i vattendrag. Elfiske i vadbara vattendragsavsnitt har blivit en allmän metod för övervakning av fisk i vattendrag, både vad gäller ekologisk status, arters utbredning,

NILS – Nationell Inventering av Landskapet i Sverige

NILS har utvecklats till ett paraply för nationella miljöövervakningsprogram under vilken ett flertal inventeringar samlas. Inventeringarnas syfte är att samla, analysera och presentera data om hur

Analysportalen

I Analysportalen kan du söka och analysera observationsdata från Artportalen och en mängd andra databaser med information om biologisk mångfald. Analysportalen förvaltas till och med 2022 då den

Dyntaxa. Svensk taxonomisk databas

En konceptbaserad taxonomisk databas med vetenskapliga namn på alla organismer i den svenska naturen. Dyntaxa är en taxonomisk databas för organismer som förekommer i den svenska naturen. Man kan

Nationell genbank för vegetativt förökade växtslag

Den nationella genbanken består dels av en fältgenbank i Alnarp, dels av säkerhetskopior i lokala klonarkiv och skyddad odling. Växterna i genbanken är ett resultat av Poms nationella inventeringar

Databasen för fiske i havet

Databasen Fiskdata2 (FD2) innehåller kvalitetssäkrad fångstdata och individdata om fisk och skaldjur insamlade under miljöövervakningsundersökningar eller fiskeriundersökningar. Fiskdata 2 är den

Skogsskada

Web-baserat expertsystem för diagnos, rapportering, visa samt skadebeskrivningar.

Loading…