Sveriges lantbruksuniversitet

Databaser och biobanker

En väl utbyggd forskningsinfrastruktur är viktig för utvecklingen av forskning och innovation. Vid SLU delar vi in infrastrukturen i följande kategorier:

  • Anläggningar
  • Databaser och biobanker
  • Instrument
  • Laboratorier

Det finns 32 sidor som är taggade med Databaser och biobanker:

Svensk kulturväxtdatabas SKUD

I SKUD hittar du namn på kulturväxter – exempelvis namn på äldre i Sverige traditionellt odlade äpplesorter. SKUD erbjuder hjälp om du är osäker på växternas namn. Databasen innehåller vetenskapliga

Nationell genbank för vegetativt förökade växtslag

Den nationella genbanken består dels av en fältgenbank i Alnarp, dels av säkerhetskopior i lokala klonarkiv och skyddad odling. Växterna i genbanken är ett resultat av Poms nationella inventeringar

Databasen för fiske i havet

Databasen Fiskdata2 (FD2) innehåller kvalitetssäkrad fångstdata och individdata om fisk och skaldjur insamlade under miljöövervakningsundersökningar eller fiskeriundersökningar. Fiskdata 2 är den

Mark-, vatten- och miljödata

Fritt tillgängliga miljödata från svenska sjöar och vattendrag, näringsförluster och pesticider i jordbruksområden, samt inventeringar av jordbruksmark och grödor. Sök mark-, vatten- och miljödata

Analysportalen

I Analysportalen kan du söka och analysera observationsdata från Artportalen och en mängd andra databaser med information om biologisk mångfald. Analysportalen är en tjänst från ArtDatabanken och är

Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM)

Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM) är en nationell e-infrastruktur för automatisk mottagning, hantering, lagring och delning av biotelemetri-sensordata från djur. Infrastrukturen drivs av det

Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS)

Elfiskeundersökningar i vattendrag. Elfiske i vadbara vattendragsavsnitt har blivit en allmän metod för övervakning av fisk i vattendrag, både vad gäller ekologisk status, arters utbredning,

Svenska LifeWatch

Svenska LifeWatch är en nationell forskningsinfrastruktur för biodiversitetsdata. Svenska LifeWatch är en e-infrastruktur för biodiversitetsforskning som tillgängliggör information om biologisk

Sortsamlingar med bär och frukter

Samling med sorter av frukter och bär för växtförädling och växtförädlingsforskning. Nordens största samling av olika sorter av äpple, päron, plommon och körsbär samt olika arter och sorter inom

Skogsskada

Web-baserat expertsystem för diagnos, rapportering, visa samt skadebeskrivningar. Skogsskada är en databas och program för att identifiera och rapportera skadegörare i skogen. Inkluderar både svamp

Sequence Clustering and Analysis of Tagged Amplicons (SCATA)

SCATA är en ”pipeline” och programvara för att analysera next generation sequencing data. Det vill säga ett dataprogram och hanteringsmiljö där man kan analysera upp till en miljon korta DNA

RINFI Research Infrastructure National Forest Inventory / Riksskogstaxeringen

RINFI baseras på skogliga data insamlade på nationell nivå sedan 1923 inom ramen för Riksskogstaxeringen. Syftet med Riksskogstaxeringen är framför allt att ge underlag för skogs- naturvårds och

Loading…