Sveriges lantbruksuniversitet

Databaser och biobanker

En väl utbyggd forskningsinfrastruktur är viktig för utvecklingen av forskning och innovation. Vid SLU delar vi in infrastrukturen i följande kategorier:

  • Anläggningar
  • Databaser och biobanker
  • Instrument
  • Laboratorier

Det finns 35 sidor som är taggade med Databaser och biobanker:

Analysportalen

I Analysportalen kan du söka och analysera observationsdata från Artportalen och en mängd andra databaser med information om biologisk mångfald. Analysportalen är en tjänst från ArtDatabanken och är

Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS)

Elfiskeundersökningar i vattendrag. Elfiske i vadbara vattendragsavsnitt har blivit en allmän metod för övervakning av fisk i vattendrag, både vad gäller ekologisk status, arters utbredning,

Fiskdata 2

Fiskdata 2 är en databas för registrering och lagring av fiskerioberoende data som samlas in på egna forskningsfartyg och fiskeriberoende data som samlas in på fiskebåtar och i hamnar. Biologiska

Nationell genbank för vegetativt förökade växtslag

Den nationella genbanken består dels av en fältgenbank i Alnarp, dels av säkerhetskopior i lokala klonarkiv och skyddad odling. Växterna i genbanken är ett resultat av Poms nationella inventeringar

Kustlaboratoriets (KUL) databas

KUL är en Oraclebaserad databas för lagring av data från provfiske och annan datafångst efter fisk längs Sveriges kuster. I KUL-databasen lagras data från provfisken längs den Svenska kusten. Data

Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM)

Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM) är en nationell e-infrastruktur för automatisk mottagning, hantering, lagring och delning av biotelemetri-sensordata från djur. Infrastrukturen drivs av det

Svenska LifeWatch

Svenska LifeWatch är en nationell forskningsinfrastruktur för biodiversitetsdata. Svenska LifeWatch är en e-infrastruktur för biodiversitetsforskning som tillgängliggör information om biologisk

Svensk kulturväxtdatabas SKUD

I SKUD hittar du namn på kulturväxter – exempelvis namn på äldre i Sverige traditionellt odlade äpplesorter. SKUD erbjuder hjälp om du är osäker på växternas namn. Databasen innehåller vetenskapliga

Sortsamlingar med bär och frukter

Samling med sorter av frukter och bär för växtförädling och växtförädlingsforskning. Nordens största samling av olika sorter av äpple, päron, plommon och körsbär samt olika arter och sorter inom

SLU Biobank

SLU Biobank erbjuder högkvalitativ, säker lagring och hantering av forskningsprover. Vi erbjuder även andra typer av tjänster, som t ex uthyrning av reservfrys och experthjälp inom området

Skogsskada

Web-baserat expertsystem för diagnos, rapportering, visa samt skadebeskrivningar. Skogsskada är en databas och program för att identifiera och rapportera skadegörare i skogen. Inkluderar både svamp

Sequence Clustering and Analysis of Tagged Amplicons (SCATA)

SCATA är en ”pipeline” och programvara för att analysera next generation sequencing data. Det vill säga ett dataprogram och hanteringsmiljö där man kan analysera upp till en miljon korta DNA

Loading…