Hoppa till huvudinnehåll

Databaser och biobanker

En väl utbyggd forskningsinfrastruktur är viktig för utvecklingen av forskning och innovation. Vid SLU delar vi in infrastrukturen i följande kategorier:

  • Anläggningar
  • Databaser och biobanker
  • Instrument
  • Laboratorier

Det finns 31 sidor som är taggade med Databaser och biobanker:

SERS - Databasen för provfiske i vattendrag

Databasen för provfiske i vattendrag - SERS SERS@slu.se docx, xlsx, pptx, pdf, TIFF, MHTML, CSV, XML, atomsvc. fisk, vattendrag, elfiske, åar, bäckar, rinnande vatten Ja HaV https://www.slu.se/

Nationell genbank för vegetativt förökade växtslag

Den nationella genbanken består dels av en fältgenbank i Alnarp, dels av säkerhetskopior i lokala klonarkiv och skyddad odling. Växterna i genbanken är ett resultat av Poms nationella inventeringar

Databasen för fiske i havet

Databasen Fiskdata2 (FD2) innehåller kvalitetssäkrad fångstdata och individdata om fisk och skaldjur insamlade under miljöövervakningsundersökningar eller fiskeriundersökningar. Fiskdata 2 är den

Skogsskada

Web-baserat expertsystem för diagnos, rapportering, visa samt skadebeskrivningar.

Mark- och grödoinventeringen

Mark- och grödoinventeringen plan-webb@slu.se

NILS – Nationell Inventering av Landskapet i Sverige

NILS har utvecklats till ett paraply för nationella miljöövervakningsprogram under vilken ett flertal inventeringar samlas. Inventeringarnas syfte är att samla, analysera och presentera data om hur

DataBase for Forest Owner Analysis (DBFOA)

Självverksamhet bland familjeskogsbrukare. "Fortlöpande markägaranalys" är ett utvecklingssamarbete mellan institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU och Skogsstyrelsen. Bakgrunden är att

Svensk kulturväxtdatabas SKUD

I SKUD hittar du namn på kulturväxter – exempelvis namn på äldre i Sverige traditionellt odlade äpplesorter. SKUD erbjuder hjälp om du är osäker på växternas namn. Databasen innehåller vetenskapliga

Mark-, vatten- och miljödata

Fritt tillgängliga miljödata från svenska sjöar och vattendrag, näringsförluster och pesticider i jordbruksområden, samt inventeringar av jordbruksmark och grödor. Sök mark-, vatten- och miljödata

Analysportalen

I Analysportalen kan du söka och analysera observationsdata från Artportalen och en mängd andra databaser med information om biologisk mångfald. Analysportalen är en tjänst från ArtDatabanken och är

Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM)

Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM) är en nationell e-infrastruktur för automatisk mottagning, hantering, lagring och delning av biotelemetri-sensordata från djur. Infrastrukturen drivs av det

Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS)

Elfiskeundersökningar i vattendrag. Elfiske i vadbara vattendragsavsnitt har blivit en allmän metod för övervakning av fisk i vattendrag, både vad gäller ekologisk status, arters utbredning,

Loading…