Akvatiskt forskningslaboratorium

Senast ändrad: 09 september 2020

Forskningslab för experimentella studier på akvatiska organismer.

Akvatiska forskningslaboratoriet bedriver forskning om miljögifters effekter på akvatiska organismer. Idag finns olika stammar av både sebrafisk och klogroda och uppfödning sker kontinuerligt av nya populationer. Forskning sker på olika livsstadier av fisk och groda, från befruktning och tidig embryoutveckling till vuxenliv med reproduktion och studier av avkomman. Laboratoriet har ljus-, luft- och temperaturstyrning, pumputrustning för vatten- och kemikaliedosering, samt akvariesystem för djurhållning och exponering. Stereoluppar och mikroskop finns för studier av morfologiska och fysiologiska effekter på utvecklingen, samt även videobaserad datoriserad utrustning för beteendestudier. På laboratoriet finns även ett basutbud av utrustning för mätningar av vattenkvalitet, ex. pH, syrgas, hårdhet. Utrustningen och modelldjuren på akvatiska laboratoriet är passande för flertalet biologiska ämnesområden, såsom genetik, utvecklingsbiologi, medicin, farmakologi och toxikologi.

Kontakt

Stefan Örn

Gunnar Carlsson

Relaterade sidor:


Kontaktinformation