Sveriges lantbruksuniversitet

Laboratorier

En väl utbyggd forskningsinfrastruktur är viktig för utvecklingen av forskning och innovation. Vid SLU delar vi in infrastrukturen i följande kategorier:

  • Anläggningar
  • Databaser och biobanker
  • Instrument
  • Laboratorier

Det finns 79 sidor som är taggade med Laboratorier:

Ålderslaboratorierna vid institutionen för akvatiska resurser

Tre laboratorier med lång erfarenhet av att studera fiskars ålder och tillväxt. Åldersbestämning av fisk kan ge detaljerad information om fiskbestånden och visa på hur fiskarna reagerar när miljön

Växtcellväggs- och kolhydratanalysfacilitet vid Umeå Plant Science Centre (UPSC)

UPSC:s växtcellväggs- och kolhydratanalysfacilitet erbjuder kemisk analys av växtcellväggar och relaterade kolhydrater. UPSC:s växtcellväggs- och kolhydratanalysfacilitet arbetar med forskning kring

VHC Laboratoriedjuravdelning

Vid Veterinär- och husdjursvetenskapligt centrum, SLU, Ultuna finns en modern avdelning för experimentella laboratoriedjur. Avdelningen rymmer 4 djurrum, vilka alla har stora förlab. Vid avdelningen

Trävetenskapligt och träteknologiskt laboratorium

Infrastruktur för grund- och tillämpad forskning om trä- och fiber (ultra)struktur, egenskaper och avancerade trä- och fiberbiomaterial. Vår forskningsinfrastruktur med avgörande betydelse, omfattar

Trädtransformeringsplattform vid UPSC

Plattform för att generera genetiskt modifierade träd via Agrobakterium-medierad transformation. Serviceplattform för vävnadskultur och transformation av hybridasp, asp och björk. Huvudsaklig

Swedish Metabolomics Centre

Masspektrometri-baserade analyser av små molekyler, lipider och metabolomik. Swedish Metabolomics Centre (SMC) är en samverkan mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå Universitet och

Strömvattenekologiska laboratoriet

Försök med fisk under semi-naturella förhållanden eller i mer kontrollerad labmiljö. Fiskeriförsöksstaionen i Älvkarleby erbjuder möjlighet att göra försök i fyra olika grunduppsättning. (1). Ett

SLU-BINGS Core Facility for Bioinformatics and Next Generation Sequencing

Uppsala: SLU-BINGS är en ”core facility”/infrastruktur för helgenomsekvensering inom klinisk och pre-klinisk forskning som kan hantera hela flödet från DNA-extraktioner från olika vävnadstyper . . .

SLU:s laboratorium för analyser av stabila isotoper

Erbjuder analyser av stabila isotoper av flera lätta element. SLUs laboratorium för analyser av stabila isotoper (SSIL) finns i Umeå och erbjuder analyser för stabila isotoper av flera lätta element

SLU metabarcoding laboratory UMBLA

Vi erbjuder DNA extraktion, amplifiering av DNA-markörer, bioinformatisk analys, lagring av data och prover samt instruktioner, undervisning och expertråd för forskare vid SLU. SLU Metabarcoding

Skogliga hållbarhetsanalyser (SHa)

Programmet för Skogliga Hållbarhetsanalyser är en ledande aktör som förser policyutvecklare, beslutsfattare och planerare inom en rad samhällssektorer, som skog, miljö och energi med analysverktyg

SE och transformations-plattform för gran (UPSC)

Serviceplattform för generering av somatiska embryo-plantor från gran samt transformation av dessa. Kryoförvaring av elitlinjer av gran. Tillgängligt för forskare vid den egna institutionen.

Loading…