Sveriges lantbruksuniversitet

Laboratorier

En väl utbyggd forskningsinfrastruktur är viktig för utvecklingen av forskning och innovation. Vid SLU delar vi in infrastrukturen i följande kategorier:

  • Anläggningar
  • Databaser och biobanker
  • Instrument
  • Laboratorier

Det finns 78 sidor som är taggade med Laboratorier:

Absorbans

Absorbansen i vatten Vattnets ljusgenomsläpplighet beror dels på förekomsten av partiklar i vattnet, dels på lösta ämnen i vattnet. Om mätningen sker på ett filtrerat vattenprov är det främst

Alnarps landskapslaboratorium

Alnarps landskapslaboratorium

Alnarps landskapslaboratorium är unikt i Sverige och omfattar ca 20 hektar mark för experimentell design, konstruktion och skötsel. Laboratoriet består av skogsbestånd och bryn, väg- och

Arkiv mätosäkerheter

Arkiv mätosäkerheter

Här listas de ackrediterade analysmetoderna och deras mätosäkerheter sedan november 2017. För information om tidigare analysmetoder från 1960-talet och framåt, se respektive analys . Information om

Vattenkemiska laboratoriet

Vattenkemiska laboratoriet

Laboratoriet arbetar med analys av sötvatten och datarapportering. Vi är sedan 1992 ackrediterade av SWEDAC för ett 40-tal olika analys­para­met­rar, samt provtagningar (ack.nr. 1208). Totalt drygt

COD

COD

Kända problem i databaserna Från och med januari 2019 rapporteras resultaten som COD Mn d.v.s. i mg O/l. Fram till och med december 2018 angvas endast permanganattal i våra databaser. Omräkning

Volfram

Volfram

Volframhalten i vatten mäts med samma analysmetod som övriga metaller med ICP-MS, men vår analys är inte ackrediterad. För mer information kring analysmetoden se vidare under Metaller i vatten med

Fosfat

Fosfat

Läs mer om fosfor och fosfat på Wikipedia Metodjämförelse vid byte till Gallery Prov med halt under rapporteringsgränsen på Gallery-instrumentet (4 µg/l), utom prov beställda av institutionen för

Laboratorier

Laboratorier

Våra laboratorier har lång erfarenhet av ackrediterade och kvalitetssäkrade analyser av vattenkemi och -biologi, samt organisk miljökemi (växtskyddsmedel). Laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC

NO23-N

NO23-N

Läs mer om nitrit och nitrat på Wikipedia Metodjämförelse vid byte till Gallery Verifiering av återgång från Gallery till Autoanalyser III Kända problem i databaserna Nuvarande mätmetod (diskret

POPs-laboratoriet

Laboratoriet analyserar persistenta organiska miljöföroreningar (så kallade POPs), till exempel läkemedel, högfluorerade ämnen (PFAS), polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och flamskyddsmedel, i

Ekologicentrums DNA-laboratorium

Molekylärlaboratorium anpassat för bland annat DNA/RNA-extraktioner. I laboratoriet ingår all utrustning som behövs för att kunna genomföra genetiska analyser såsom sekvensering, fragmentanalys,

Strömvattenekologiska laboratoriet

Försök med fisk under semi-naturella förhållanden eller i mer kontrollerad labmiljö. Fiskeriförsöksstaionen i Älvkarleby erbjuder möjlighet att göra försök i fyra olika grunduppsättning. (1). Ett

Loading…