Hoppa till huvudinnehåll

Laboratorier

En väl utbyggd forskningsinfrastruktur är viktig för utvecklingen av forskning och innovation. Vid SLU delar vi in infrastrukturen i följande kategorier:

  • Anläggningar
  • Databaser och biobanker
  • Instrument
  • Laboratorier

Det finns 45 sidor som är taggade med Laboratorier:

Obduktionsverksamhet

Obduktionssal för obduktion av husdjur. Fullt utrustad obduktionssal där små och stora husdjur kan obduceras för undervisning och forskning. I obduktionssalen finns kylrum och tillgång till en

Analyslaboratoriet på THV

Analyslaboratoriet är en viktig verksamhet vid institutionen. Vi utför analyser genom hela kedjan från produktion av foder via effekter i djuret till slutprodukternas kvalitet. Med hög kompetensnivå

SLU metabarcoding laboratory UMBLA

Vi erbjuder DNA extraktion, amplifiering av DNA-markörer, bioinformatisk analys, lagring av data och prover samt instruktioner, undervisning och expertråd för forskare vid SLU. SLU Metabarcoding

Skogliga hållbarhetsanalyser (SHa)

Programmet för Skogliga Hållbarhetsanalyser är en ledande aktör som förser policyutvecklare, beslutsfattare och planerare inom en rad samhällssektorer, som skog, miljö och energi med analysverktyg

Swedish Metabolomics Centre

Masspektrometri-baserade analyser av små molekyler, lipider och metabolomik. Swedish Metabolomics Centre (SMC) är en samverkan mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå Universitet och

Trädtransformeringsplattform vid UPSC

Plattform för att generera genetiskt modifierade träd via Agrobakterium-medierad transformation. Serviceplattform för vävnadskultur och transformation av hybridasp, asp och björk. Huvudsaklig

Trävetenskapligt och träteknologiskt laboratorium

Infrastruktur för grund- och tillämpad forskning om trä- och fiber (ultra)struktur, egenskaper och avancerade trä- och fiberbiomaterial. Vår forskningsinfrastruktur med avgörande betydelse, omfattar

Växtcellväggs- och kolhydratanalysfacilitet vid Umeå Plant Science Centre (UPSC)

UPSC:s växtcellväggs- och kolhydratanalysfacilitet erbjuder kemisk analys av växtcellväggar och relaterade kolhydrater. UPSC:s växtcellväggs- och kolhydratanalysfacilitet arbetar med forskning kring

Ålderslaboratorierna vid institutionen för akvatiska resurser

Tre laboratorier med lång erfarenhet av att studera fiskars ålder och tillväxt. Åldersbestämning av fisk kan ge detaljerad information om fiskbestånden och visa på hur fiskarna reagerar när miljön

OMK-laboratoriet: Analys av kemiska bekämpningsmedel

Organisk miljökemi (OMK) laboratoriet utvecklar metoder och utför analyser av främst pesticider (växtskyddsmedel, både godkända och förbjudna) i olika matriser så som vatten, sediment, jord, luft och

Biodiversitetslaboratoriet

Labbet analyserar akvatiska organismer med avseende på artsammansättning och biomassa för i huvudsak nationell miljöövervakning av sjöar och vattendrag. I mån av tid analyserar vi även prover från

Alnarps landskapslaboratorium

Alnarps landskapslaboratorium omfattar cirka 20 hektar mark som består av skogsbestånd och bryn, väg- och läplanteringar, ängsmark, våtmarker och vatten för experimentell design, konstruktion och

Loading…