Sveriges lantbruksuniversitet

Laboratorier

En väl utbyggd forskningsinfrastruktur är viktig för utvecklingen av forskning och innovation. Vid SLU delar vi in infrastrukturen i följande kategorier:

  • Anläggningar
  • Databaser och biobanker
  • Instrument
  • Laboratorier

Det finns 79 sidor som är taggade med Laboratorier:
Laboratorier

Laboratorier

Våra laboratorier har lång erfarenhet av ackrediterade och kvalitetssäkrade analyser av vattenkemi och -biologi, samt organisk miljökemi (växtskyddsmedel). Laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC

Vattenkemiska laboratoriet

Vattenkemiska laboratoriet

Laboratoriet arbetar med analys av sötvatten och datarapportering. Vi är sedan 1992 ackrediterade av SWEDAC för ett 40-tal olika analys­para­met­rar, samt provtagningar (ack.nr. 1208). Totalt drygt

NO23-N

NO23-N

Läs mer om nitrit och nitrat på Wikipedia Metodjämförelse vid byte till Gallery Verifiering av återgång från Gallery till Autoanalyser III Kända problem i databaserna Nuvarande mätmetod (diskret

POPs-laboratoriet

Laboratoriet analyserar persistenta organiska miljöföroreningar (så kallade POPs), till exempel läkemedel, högfluorerade ämnen (PFAS), polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och flamskyddsmedel, i

Ekologicentrums DNA-laboratorium

Molekylärlaboratorium anpassat för bland annat DNA/RNA-extraktioner. I laboratoriet ingår all utrustning som behövs för att kunna genomföra genetiska analyser såsom sekvensering, fragmentanalys,

Absorbans

Absorbansen i vatten Vattnets ljusgenomsläpplighet beror dels på förekomsten av partiklar i vattnet, dels på lösta ämnen i vattnet. Om mätningen sker på ett filtrerat vattenprov är det främst

Alnarps landskapslaboratorium

Alnarps landskapslaboratorium

Alnarps landskapslaboratorium är unikt i Sverige och omfattar ca 20 hektar mark för experimentell design, konstruktion och skötsel. Laboratoriet består av skogsbestånd och bryn, väg- och

Strömvattenekologiska laboratoriet

Försök med fisk under semi-naturella förhållanden eller i mer kontrollerad labmiljö. Fiskeriförsöksstaionen i Älvkarleby erbjuder möjlighet att göra försök i fyra olika grunduppsättning. (1). Ett

Proteomicscenter i Alnarp

Vi har stor kompetens inom proteomikområdet och kan erbjuda råd och stöd till proteomikexperiment för forskare vid SLU, speciellt vad gäller projekt med växter, grödor och djur. I ett

SLU metabarcoding laboratory UMBLA

Vi erbjuder DNA extraktion, amplifiering av DNA-markörer, bioinformatisk analys, lagring av data och prover samt instruktioner, undervisning och expertråd för forskare vid SLU. SLU Metabarcoding

VHC Laboratoriedjuravdelning

Vid Veterinär- och husdjursvetenskapligt centrum, SLU, Ultuna finns en modern avdelning för experimentella laboratoriedjur. Avdelningen rymmer 4 djurrum, vilka alla har stora förlab. Vid avdelningen

TotN

TotN

Läs mer om kväve på Wikipedia OBS! Totalkväve har tidigare även beräknats som summan av kjeldahlkväve och nitrit- + nitratkväve. Läs mer om totalkväveanalyser vid Institutionen för vatten och miljö i