Hoppa till huvudinnehåll

Laboratorier

En väl utbyggd forskningsinfrastruktur är viktig för utvecklingen av forskning och innovation. Vid SLU delar vi in infrastrukturen i följande kategorier:

  • Anläggningar
  • Databaser och biobanker
  • Instrument
  • Laboratorier

Det finns 42 sidor som är taggade med Laboratorier:

Vattenkemiska laboratoriet

Laboratoriet arbetar med analys av sötvatten och datarapportering. Vi är sedan 1992 ackrediterade av SWEDAC för ett 40-tal olika analys­para­met­rar, samt provtagningar (ack.nr. 1208). Totalt drygt

Laboratorier

Våra laboratorier har lång erfarenhet av ackrediterade och kvalitets­säkrade analyser av vattenkemi och biologi, samt organisk miljökemi (växtskyddsmedel). Laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC

Alnarps landskapslaboratorium

Alnarps landskapslaboratorium är unikt i Sverige och omfattar ca 20 hektar mark för experimentell design, konstruktion och skötsel. Laboratoriet består av skogsbestånd och bryn, väg- och

Arkiv mätosäkerheter

Här listas de ackrediterade analysmetoderna och deras mätosäkerheter sedan november 2017. För information om tidigare analysmetoder från 1960-talet och framåt, se respektive analys . Information om

POPs-laboratoriet

Laboratoriet analyserar persistenta organiska miljöföroreningar (så kallade POPs), till exempel läkemedel, högfluorerade ämnen (PFAS), polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och flamskyddsmedel, i

Morfologilaboratoriet

Laboratorium för preparation av vävnadssnitt för ljusmikroskopi. Laboratorium där vävnader, organ prepareras till snitt för ljusmikroskopisk undersökning (utskärning, dehydrering, inbäddning,

Alnarps landskapslaboratorium

Alnarps landskapslaboratorium omfattar cirka 20 hektar mark som består av skogsbestånd och bryn, väg- och läplanteringar, ängsmark, våtmarker och vatten för experimentell design, konstruktion och

Fiskgenetiska laboratoriet vid Sötvattenslaboratoriet

Vid Fiskgenetiska laboratoriet utförs populationsgenetiska analyser av fisk och skaldjur med hjälp av DNA-markörer, huvudsakligen högvariabla s.k. mikrosatelliter Verksamheten är främst inriktad på

Laboratoriet på HUV

Analyslaboratoriet är en viktig verksamhet vid institutionen. Vi utför analyser genom hela kedjan från produktion av foder via effekter i djuret till slutprodukternas kvalitet. Med hög kompetensnivå

Ålderslaboratorierna vid institutionen för akvatiska resurser

Tre laboratorier med lång erfarenhet av att studera fiskars ålder och tillväxt. Åldersbestämning av fisk kan ge detaljerad information om fiskbestånden och visa på hur fiskarna reagerar när miljön

Växtcellväggs- och kolhydratanalysfacilitet vid Umeå Plant Science Centre (UPSC)

UPSC:s växtcellväggs- och kolhydratanalysfacilitet erbjuder kemisk analys av växtcellväggar och relaterade kolhydrater. UPSC:s växtcellväggs- och kolhydratanalysfacilitet arbetar med forskning kring

VHC Laboratoriedjuravdelning

Vid Veterinär- och husdjursvetenskapligt centrum, SLU, Ultuna finns en modern avdelning för experimentella laboratoriedjur. Avdelningen rymmer 4 djurrum, vilka alla har stora förlab. Vid avdelningen

Loading…