Ur SLU:s kunskapsbank

Integrerad ogräsbekämpning i sådd lök

Senast ändrad: 31 oktober 2019

Svensk lökproduktion står inför stora utmaningar framöver. Hur ogräset ska hanteras i lök som sås direkt i fält är en av de största utmaningarna. Flera effektiva ogräsmedel bland annat Stomp och Totril har förbjudits i lök . Det är framför allt på fält med en stor ogräsfröbank som det är svårt att klara ogräsen med de nuvarande ogräsmedlen. Den sådda lökens långsamma start och dess glesa öppna växtsätt gör att grödan inte har så stor konkurrenskraft mot ogräset. Detta leder till att det finns ett mycket stort behov av ogräsbekämpning under hela kulturtiden, från sådd till skörd.

I ett faktablad från SLU i Alnarp presenteras de ogräsförsök som genomförts och som syftat till att ta fram kunskap för att minska herbicidanvändningen i sådd lök, via integrerade koncept där kemisk ogräsbekämpning ersätts med mekanisk bekämpning. I projektet undersöktes effekten av integrerade koncept, jämfört med enbart kemisk bekämpning, samt hur skörden påverkades. Mekanisk ogräsbekämpning, i detta fall fingerhjul eller skrappinnar vid radhackningen, kombinerades med kemisk bekämpning. Även bandsprutning över lökraderna i kombination med mekanisk bekämpning undersöktes, med målet att reducera hektardoserna ytterligare.

I faktabladet beskrivs sex möjliga metoder för att minska de kemiska insatserna i sådd lök. Men projektdeltagarna konstaterar också; för att lösa lökodlingens ogräsproblem framöver behövs det ytterligare försök med fokus på kemiska, termiska och mekaniska bekämpningsmetoder i en mer utvecklad bekämpningsstrategi. 

Projektet "Integrerade ogräsförsök i sådd lök" har utförts på uppdrag av LRF under fyra år, inom projektet Minor-Use. Partnerskap Alnarp har varit medfinansiär under tre av försöksåren. Projektdeltagare var Sven-Erik Svensson och David Hansson från SLU i Alnarp samt Anna-Mia Björkholm från HIR Skåne.

Relaterade sidor: