Hoppa till huvudinnehåll

Kemi

Kemi är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner.


Det finns 43 sidor som är taggade med Kemi:

Bekämpningsmedel i luft och nederbörd

Resultat från provtagningarna av nederbörd och luft, inom den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel, finns här. Nederbörd samlas in i Skåne och i Uppland. Platserna är valda så att de

TRACED

Det övergripande målet för projektet TRACED är att utveckla en ny lättanvänd metod för att spåra källor till dioxinförening. Målet är förbättrade förutsättningar att förstå och hantera de

Disp Elin Alexandersson

Reducing signal interference in complex NMR spectra Characterization and quantification of metabolites in mixtures Charlotta.eriksson@slu.se Elin Alexandersson försvarar sin avhandling "Reducing

Institutionen för vatten och miljö

Vi utvecklar kunskap om hur miljötillståndet förändras och vad förändringarna beror på genom forskning, utbildning och miljö­analys. Vår forskning inkluderar miljögifter, övergödning, biologisk

2024-1 Identifiering av metaboliter från växtskyddsmedel

En lista på 38 metaboliter till växtskyddsmedel har identifierats som relevanta att analysera i svenska grund- och ytvatten. Som underlag till arbetet har svenska vattenprover analyserats för 67

Metaboliter till växtskyddsmedel

En lista på 38 metaboliter till växtskyddsmedel har identifierats som relevanta att analysera i svenska grund- och ytvatten av SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB). Kunskapen om

Integrerad miljöövervakning (IM)

Genom Integrerad miljöövervakning i naturekosystem (IM) skapar vi tidsserier som detaljerat visar processer i ett begränsat antal områden som täcker olika geografiska-, depositions- och

Giftfri miljö

Vi tar fram kunskapsunderlag och bistår med expertis i arbetet med miljömålet om en giftfri miljö. Exempelvis bidrar våra mätningar till bilden av läget för skadliga ämnen i Sverige. Vi kartlägger

Vattenkemiska laboratoriet

Laboratoriet arbetar med analys av sötvatten och datarapportering. Vi är sedan 1992 ackrediterade av SWEDAC för ett 40-tal olika analys­para­met­rar, samt provtagningar (ack.nr. 1208).

Laboratoriet för organisk miljökemi (OMK)

Laboratoriet utför analyser av kemiska bekämpningsmedel (pesticider) i många olika typer av vattenrelaterade miljöer. Det är främst olika vattenprover (regn-, grund- och ytvatten), men även sediment

Laboratorier

Våra laboratorier har lång erfarenhet av ackrediterade och kvalitets­säkrade analyser av vattenkemi och biologi, samt organisk miljökemi (växtskyddsmedel). Laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC

PhD-halftime seminar by Tove Florén

Tove Floréns halvtidsseminarium markmiljo-webb@slu.se Välkommen till Tove Floréns halvtidsseminarium. Tove Floréns avhandling fokuserar på markkemi, specifikt nanopartiklar. Hennes preliminära

Loading…