Hoppa till huvudinnehåll

Kemi

Kemi är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner.


Det finns 41 sidor som är taggade med Kemi:

Institutionen för vatten och miljö

Vi utvecklar kunskap om hur miljötillståndet förändras och vad förändringarna beror på genom forskning, utbildning och miljö­analys. Vår forskning inkluderar miljögifter, övergödning, biologisk

Organisk miljökemi och ekotoxikologi

Avdelningen för organisk miljökemi och ekotoxikologi arbetar med forskning och miljöanalys av organiska miljöföroreningar. Vi strävar efter en ökad kunskap om källor, spridning, omsättning och

Okända gifter dricksvattnet

Lutz Ahrens, professor i organisk miljökemi vid institutionen för vatten och miljö vid SLU i Uppsala, tar en klunk te bryggd på Uppsalas kranvatten. Enligt honom finns det stor anledning att forska

SIDWater

SIDWater arbetar för att säkerställa hållbarheten i kommunal dricksvattenförsörjning och återanvändning genom att utveckla nya innovativa behandlingsprocesser för att avlägsna per- och

Laboratoriet för organisk miljökemi (OMK)

Laboratoriet utför analyser av kemiska bekämpningsmedel (pesticider) i många olika typer av vattenrelaterade miljöer. Det är främst olika vattenprover (regn-, grund- och ytvatten), men även sediment

Vattenkemiska laboratoriet

Laboratoriet arbetar med analys av sötvatten och datarapportering. Vi är sedan 1992 ackrediterade av SWEDAC för ett 40-tal olika analys­para­met­rar, samt provtagningar (ack.nr. 1208).

Nya insikter om föroreningar av kvicksilver i akvatiska ekosystem

Föroreningar av potentiellt giftigt kvicksilver är den enskilt vanligaste orsaken till att europeiska vatten inte uppnår målen i EU:s ramdirektiv för vatten. Frågan om torvmarker kommer fortsätta att

Dricksvatten och hälsa

Vi konsumerar i genomsnitt två liter dricksvatten per dag. Men hur hälsosamt är ditt dricksvatten? SLU tar fram kunskap för beslutsfattare och vattenbransch som stödjer arbetet med säkrare

Vattenkvalitet diskuteras ur flera perspektiv

Skadliga kemikalier finns överallt. Experter jobbar på olika håll för att detta problem ska vara möjligt att kontrollera och förhoppningsvis även minska. För att samla krafter och hitta hållbara

Så ska risken för spridning av kadmium minska i samband med återföring av näring till åkermark

I ett nytt projekt finansierat av FORMAS ska forskare vid SLU och KTH förbättra återföringen av näringsämnen i jordbruket genom att utveckla riskbedömningen för kadmium i åkermark. Det är en

ResultatBekm Ytvatten

Vilka bekämpningsmedel påträffas i typområdenas bäckar och i de två åarna i Skåne? Vilka bekämpningsmedel påträffas i halter över sitt riktvärde, och kan vara ett problem för de vattenlevande

Laboratoriet för organisk miljökemi (OMK)

Laboratoriet utvecklar metoder och utför analyser av kemiska bekämpningsmedel (pesticider) i olika matriser. Vi är sedan 1994 ackrediterade av Swedac (ack.nr. 1208). Vi analyserar många olika typer

Loading…