Sveriges lantbruksuniversitet

Kemi

Kemi är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner.


Det finns 153 sidor som är taggade med Kemi:
Disp Jenna Senecal

Disp Jenna Senecal

Safe Nutrient Recovery from Human Urine - System and Hugiene Evaluation of Alkaline Urine Dehydration Jenna Senecal försvarar sin avhandling "Safe Nutrient Recovery from Human Urine - System and

Disp Jenna Senecal

Disp Jenna Senecal

Safe Nutrient Recovery from Human Urine - System and Hugiene Evaluation of Alkaline Urine Dehydration Jenna Senecal försvarar sin avhandling "Safe Nutrient Recovery from Human Urine - System and

Organisk miljökemi och ekotoxikologi (OMK)

OMK-sektionen arbetar med forskning och miljöövervakning av organiska miljöföroreningar. Vi strävar efter en ökad kunskap om källor, spridning, omsättning och effekter av dessa ämnen i miljön med

Bekämpningsmedel i luft och nederbörd

Resultat från provtagningarna av nederbörd och luft, inom den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel, finns här. Nederbörd samlas in i Skåne och i Uppland. Platserna är valda så att de

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel

Den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel startade år 2002 i syfte att följa den långsiktiga förändringen över tiden när det gäller jordbrukets påverkan från bekämpningsmedel på yt- och

Bekämpningsmedel i ytvatten

Resultaten från ytvattenproverna som samlas in i typområdena och åarna inom nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel finns delvis i en databas hos datavärden och delvis i en excelfil. På den

Miljöanalys

Miljöanalys

Genom vårt arbete inom fortlöpande miljöanalys har vi en central roll inom miljöövervakningen av sjöar och vattendrag i landet, men även av andra naturtyper. Vår styrka är kombi­nationen av forskning

Alkalinitet

Alkalinitet

Karbonatalkaliniteten mäts genom titrering, med HCl under kvävgasgenomströmning, till ett angivet pH-värde (5,6, 5,4 eller 4,5). Slutpunkten bestäms med pH-elektrod. Läs mer om alkalinitet och

Aciditet

Aciditet

Läs mer om pH och buffertkapacitet på Wikipedia Kända problem i databaserna För närvarande anges vattnets aciditet som negativ alkalinitet . Nuvarande mätmetod Mätning sker genom titrering till pH

Slam

Slam

Kända problem i databaserna Under 2019 upptäcktes att det vid införandet av mark och miljömetoden av misstag angivits fel rapporteringsgräns i labbdatasystemet. Gränsen hade satts till 1 mg/l

Fosfat

Fosfat

Läs mer om fosfor och fosfat på Wikipedia Metodjämförelse vid byte till Gallery Prov med halt under rapporteringsgränsen på Gallery-instrumentet (4 µg/l), utom prov beställda av institutionen för

Metaller med ICP-MS

Metaller med ICP-MS

Läs mer om olika metaller på Wikipedia Aluminium kan analyseras genom ett flertal olika analysmetoder. Läs mer i vår metodjämförelse . Kända problem i databaserna Metallanalyserna sker i dagsläget på

Loading…