Hoppa till huvudinnehåll

Laboratorier

Våra laboratorier har lång erfarenhet av ackrediterade och kvalitets­säkrade analyser av vattenkemi och biologi, samt organisk miljökemi (växtskyddsmedel). Laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC sedan början av 1990-talet. Våra forskningslaboratorier är inte ackrediterade. Information om dessa finns under rubriken Forskning - forskningsinfrastruktur..

Vattenkemi

Vi analyserar ett 40-tal olika analys­para­met­rar i sötvatten på totalt drygt 150 000 prov varje år åt bland annat Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, SGU, samt olika länsstyrelser, vattenvårdsförbund och kommuner. Vi är ett modernt och effektivt laboratorium med lång erfarenhet och stort kunnande vad gäller vattenanalyser. Högsta kvalitetskrav gäller för att kunna leverera säkra resultat.

En kvinna som utför laboratoriearbete. Foto.

Biologi

Vi analyserar akvatiska organismer med avseende på artsamman­sättning och biomassa. Därigenom får vi information om vatten- och habitatkvalitet i olika sjö- och vattendragstyper, om indikatorarter, samt om effekter av miljöstörningar. Vi har en hög taxonomisk kompetens och lång erfarenhet av miljöövervakning i sjöar och vattendrag.

En man som använder ett mikroskop. Foto.

Organisk miljökemi

Vi utvecklar metoder och utför analyser av organiska miljöföroreningar, främst rester av bekämpningsmedel (pesticider) i olika matriser. Vi har lång och bred erfarenhet av analyser av bekämpningsmedelsrester vid låga koncentrationer i komplexa matriser. Analyser utförs på många typer av miljöprover, främst i regn-, grund- och ytvatten, samt sediment. I olika forskningsprojekt utförs även analys på t.ex. jord, kompost, slam och avloppsvatten, men även i maskar och insekter.

Två kemister undersöker ett analysinstrument
Publicerad: 25 mars 2024 - Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se
Loading…