Sveriges lantbruksuniversitet

Klimatforskning

Klimatologi är studiet av klimatet på lokal, regional och global nivå. Detta innefattar allt från studiet av mikroklimatet på till exempel en vägsträcka för att minska väghalka till globala klimatförändringar. En central fråga för dagens klimatforskning är att klarlägga hur stor del av den globala klimatförändring som orsakas av mänsklig aktivitet.


Det finns 171 sidor som är taggade med Klimatforskning:
Bruce-Campbell-CCAFS-CGIAR.JPG

Agricultural transformation and climate change - do we have to transform our research?

Many argue that to achieve the SDGs and the Paris Agreement targets, we will need to transform our food system. What will it take to transform the food system? And does this also mean a significant rethink on how we approach research? The presentation ...

Hentati_torsk_web.jpg

Hållbart fiske och hållbara akvatiska ekosystem (ettårigt kurspaket)

Hos oss på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) kan du som vill jobba med fisk, fiske och akvatiska ekosystem läsa ett ettårigt utbildningspaket på avancerad nivå (master). Paketet passar dig som är intresserad av hållbarhetsfrågor, ...

SLU gör nya prognoser för skogens kolsänka

SLU gör nya prognoser för skogens kolsänka

Ett aktivt skogsbruk är viktig i klimatomställningen till ett fossilfritt samhälle. För att kunna bruka skogen på bästa sätt krävs information om hur mycket växthusgaser den tar upp och släpper ut, den så kallade kolsänkan. Regeringen har ...

anna_schnurer.jpg

Anna Schnürer, bioenergi

Anna Schnürer är samverkanslektor i bioenergi. Hon är expert inom området biogas med fokus på processbiologi. Genom min forskning och undervisning kan jag tillsammans med olika samhällsaktörer utveckla framtidens hållbara biodrivmedel. Jag är ...

karta fritidsfiske.jpg

Datainsamling från fritidsfisket

Fritidsfisket efter torsk i Södra Östersjön. Det streckade området i kartan visar förvaltningsområdet för det västra torskbeståndet. På uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten genomför SLU Aqua provtagning av fisk fångad inom fritidsfisket ...

Respondent Driven Survey (RDS)

Respondent Driven Survey (RDS)

Respondent Driven Survey (RDS) kallas ibland på svenska för en snöbolls undersökning och är en undersökningsmetod som bygger på deltagarnas sociala nätverk och att deltagarna själva rekryterar nya deltagare från sina sociala nätverk. undersökningen ...

moth scales_300.jpg

Nyupptäckt arkiv över forntida insektsutbrott i sjösediment

Tusentals fjäll täcker en fjärils kropp och vingar, som takspån på ett tak, arrangerade i rader. Storleken på fjällen är ungefär en tjugondels millimeter. Mikroskopfoto: Emy Tremblay & Miguel Montoro Girona. Sedimenten i våra sjöar speglar ...

Göran Ågren

Göran Ågren

Göran Ågren, professor emeritus i ekosystemekologi Han arbetar med omsättning av kol och kväve i terrestra ekosystem, matematiska modeller, teorier, teoretisk ekologi, ekosystemekologi Relaterade sidor: Biologi Ekologi Klimatforskning Markvetenskap ...

Firemanagement_300x300_okand_fotograf.jpg

Skogsföryngring

Forskningen kring skogsträdens föryngring är inriktad på att bättre förstå grundläggande mekanismer och ekosystemprocesser som leder till god föryngring och tillväxt i boreala skogsekosystem. Forskningen är både grundläggande och tillämpad ...

Island_cronosequence_studies_300x300_fotograf_okand.jpg

Skoglig vegetationsekologi

Forskningen är främst inriktad mot att förstå interaktionen mellan olika växter, samt med andra biotiska och abiotiska komponenter i det skogliga ekosystemet. Både den grund- och tillämpade forskningen inom ämnesområdet syftar till att förstå ...

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas - Kontakt Personal Publikationer Examensarbete Utbildning - ...

Totalfosfor, Tot-P/Total-P

Totalfosfor, Tot-P/Total-P

Kända problem i databaserna - Avvikande totalfosfornivåer har uppdagats för perioden januari 1991 - juni 1996. Avvikelsen har visats sannolikt vara ett absolut fel som har resulterat i en förhöjning på ca. 1,2 .g P/l (95%-igt konfidensintervall ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10