Sveriges lantbruksuniversitet

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 104 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:
Inge-Gerremo.JPG

Men det afrikanska jordbruket då?

Varför gör Afrikas och Europas ledare idag samma misstag som i samband med de afrikanska ländernas självständighet? Om befolkningen ska få mat i framtiden måste jordbruket utvecklas, skriver Inge Gerremo, Senior Advisor på SLU Global. Läs debattartikeln ...

Hästar/horses. Foto: Erik Cronvall, SLU.

Det här gör vi inom program Jordbrukslandskap

Hästar. Foto: Erik Cronvall, SLU. Program Jordbrukslandskap bidrar till en helhetsbild av miljökvaliteten i jordbrukslandskapet. Resultat från programmet används för uppföljning av miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- ...

Samverkan inom landsbygdsutveckling

Samverkan inom landsbygdsutveckling

Genom åren har vi byggt upp ett brett nätverk inom landsbygdsutveckling, såväl inom som utom landet. I mötet mellan forskare och de som arbetar med frågor som berör landsbygdsutveckling uppstår ny kunskap. Avdelningen driver därför kontinuerligt ...

Samverkan vid stad och land

Samverkan vid stad och land

Vid institutionen för stad och land ser vi samverkan med samhällets aktörer som ett verktyg för våra medarbetare att bidra till ett hållbart samhällsbyggande, och som en metod för att bedriva och kontinuerligt utveckla vår forskning och utbildning. ...

Forskning inom landsbygdsutveckling

Forskning inom landsbygdsutveckling

Avdelningen för landsbygdsutveckling bedriver forskning och utbildning om landsbygdens utveckling både i Sverige och Europa och i Syd. Avdelningen spänner över flera akademiska discipliner, i huvudsak inom samhällsvetenskaperna. Viktiga forskningsområden ...

Forskning vid institutionen för stad och land

Forskning vid institutionen för stad och land

Vår forskning fokuserar på de samhälleliga aspekterna av naturresursförvaltning och markanvändning. Frågor om utveckling, planering och kommunikativa processer står i centrum för vår forskning. Forskningen har sin bas i samhällsvetenskap, ...

utb_ingress_cyan2.jpg

Utbildning vid stad och land

Vi ger kurser på grund- och avancerad nivå i ämnena landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljövetenskap. Vi bedriver också forskarutbildning inom agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsplanering och miljökommunikation. Utbildning ...

ppr.jpg

Emerging virus infections in the wildlife-livestock-human interface

Understanding the epidemiology and socioeconomic impact of peste des petits ruminants. International research cooperation within Swedish Research Links. PPR is a contagious endemic disease that affects small ruminants like sheep and goats in Africa, ...

MSB.jpg

Kan vi producera mat i händelse av kris? Sårbarhet och resiliens på gårdsnivå i svenskt lantbruk

Sverige har varit förskonat från större katastrofer som orsakat livsmedelsbrist. Det betyder däremot inte att en sådan inte kan inträffa. De senaste decenniernas snabba omvandling av jordbruket med ökad specialisering, ökad råvaruproduktion, ...

Formas.jpg

Förändrade djurkroppar: avelsstrategier som svar på miljömässiga, ekonomiska och sociala förändringar

En viss djurarts välmående, närvaro eller antal används ofta som indikatorer på miljöns kvalitet. Till exempel anses mängden fisk, oavsett om det är frånvaro av eller överskott av en viss art, vara en indikator på ekosystemets robusthet. ...

kassava.jpg

Förändrade genusrelationer i transformerade kassavavärdekedjor och konsekvenserna för intrafamiljär nutrition och hälsa: En studie av Tanzania

Vad händer när en av de viktigaste grödorna för fattiga hushåll i Afrika, traditionellt odlad av kvinnliga bönder, kommersialiseras och männen involverar sig i odlingen. Hur påverkas familjen och vem vinner på den nya lukrativa marknaden? Kassava ...

biogas.jpg

Samverkan för lönsamhet och miljönytta i gårdsbaserad biogasproduktion

Projektet syftar till att undersöka svenska lantbrukares samverkan inom gårdsbaserad biogasproduktion och att studera effekterna av olika former av samverkan för företagarens lönsamhet, produktionens miljönytta samt för lärande och landsbygdsutveckling. ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9