Hoppa till huvudinnehåll

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 154 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:

Multikulturellt åldrande

Forskare vid SLU och Mälardalens högskola utför en jämförande studie mellan Sverige och Indien i syfte att ta fram en ny arbetsmodell för vårdpersonalens arbete med aktivt åldrande. Projektet

JUSTNORTH

JUSTNORTH är ett EU-projekt inom Horizon 2020 som undersöker social, ekonomisk och ekologisk rättvisa inom det arktiska området. Fallstudie 18 är en del av projektets arbetsgrupp 4, om rättvisa i

Renskötsel och traditionella livsmedelssystem i förändring

Hur kan samarbete mellan forskare och renskötare bidra till nya kontaktvägar mellan producenter och konsumenter av renskötselprodukter? Bakgrund Viljan att verka för ett holistiskt livsmedelsystem,

IDA

Interdisciplinary Academy är en ny tvärvetenskaplig satsning vid SLU.

Matsäkerhet

Projektet studerar hur olika jordbruksproduktionsmodeller i Ukraina – storskaligt industrialiserat och småskaligt hushållsjordbruk – svarar på krigets utmaningar och vilken roll solidaritet och

Nationella kommissionen för snabbväxande lövträd

Nationella kommissionen för snabbväxande lövträd i Sverige (NPC Sweden) är ansluten till den Internationella kommissionen för popplar och andra snabbväxande trädslag (IPC). IPC är en del av FAO och

Böcker och rapporter

Vid SLU i Alnarp är forskningsområdet miljöpsykologi betydelsefullt. Vi har under årens lopp haft ett nära samarbete med forskarna. Det har lett till att vi kunnat erbjuda populärvetenskapliga kurser

Lösningsfokuserad studie

Den del i landskapet som binder samman vattendrag och omkringliggande mark är högintressant ur flera perspektiv. Här finns starka intressen som inte alltid lyckas komma överens. Nu finns det hjälp

Rättvis utfasning

Detta forskningsprojekt utvecklar ett replikerbart ramverk som är socialt inkluderande baserat på röster från Indiens kolfält i syfte att stötta en rättvis utfasning av kolenergi. Bakgrund I många

Kolets slut

Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att återlämna mark som för närvarande ockuperas av kol till samhällen i centrala östra Indien för att stödja rättvisa och hållbara försörjningar.

Kommissionens styrelse och årsmöten

NPC:s styrelse ska representera såväl myndighetsutövning som forskning, praktisk odling och råvaruanvändning. Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst 3 och högst 8 ordinarie ledamöter samt högst

Odlingssystem

Nationella kommissionen för snabbväxande lövträd fokuserar främst på videväxter (asp, poppel och salix) och björkväxter (björkar och alar). Dessa trädslag odlas antigen som skottskog med korta

Loading…