Sveriges lantbruksuniversitet

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 404 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:
AgriFoSe2030

AgriFoSe2030

Programmet Agriculture for Food Security 2030 (AgriFoSe2030) fortsätter nu in i den andra fasen. Efter framgångsrika år har ett nytt kontrakt nyligen tecknats med Sida för ytterligare fyra år. Läs

Samverkan

Samverkan

Vid institutionen för stad och land ser vi samverkan med samhällets aktörer som ett verktyg för våra medarbetare att bidra till ett hållbart samhällsbyggande, och som en metod för att bedriva och

Svenska jordbruket

Syftet med den här studien var att utforska jordbrukets omvandling och jordbrukarhushållens strategier och anpassning till förändrade villkor. Vem är framtidens bonde i Sverige? Jordbruket i norra

Kassava

Projektet undersökte vad som händer när en av de viktigaste grödorna för fattiga hushåll i Afrika, traditionellt odlad av kvinnliga bönder, kommersialiseras och männen involverar sig i odlingen. Hur

Förändrade djurkroppar

En viss djurarts välmående, närvaro eller antal används ofta som indikatorer på miljöns kvalitet. Till exempel anses mängden fisk, oavsett om det är frånvaro av eller överskott av en viss art, vara

PECA

De pågående klimatförändringar utsätter ekosystemen på vår planet för så svåra påfrestningar att framtida matproduktion är hotad. Detta forskningsprojekt syftade till att bredda synsättet i hur man

Konflikter och synergier

Projektet studerade framtida hantering av markfrågor och hållbar hantering av utrymmet på landsbygden i Sverige idag, med särskilt fokus på beslutssystem runt markanvändning. I landsbygdens landskap

Grön omsorg

En studie av entreprenörskap inom grön omsorg på lantgårdar i Sverige, i ett doing gender-perspektiv. Den svenska välfärdsstaten har under de senaste tjugofem åren genomgått en omstrukturering, som

Jordbrukets omvandling

Den tidsperiod som undersöktes är en period då flera stora jordbrukspolitiska beslut har omvandlat villkoren för det svenska lantbruket; först i och med en avreglering av lantbruket 1991, senare

Landgrabbing

Projektet undersöker i vilken utsträckning land-grabbing av jordbruksmark kan kopplas till mer omfattande konflikter över styrelsesätt, maktrelationer och identiteter. Undersökningen genomförs i

Småbönders hantering

Forskningsprojektet handlar om vad resiliens innebär för småskaliga bönder som lever på bergssidorna i den så kallade Mid-Hill-regionen i Nepal. Undersökningen gäller vilka strategier och praktiker

Styrning av framtider

Hur kan nya, rättvisa och inkluderande konfliktlösningsmekanismer rörande skog och vattenresurser utformas för att skapa resiliens inför förestående klimatförändringar? Projektet bryter ny mark genom

Loading…