Sveriges lantbruksuniversitet

Mikrobiologi

Mikrobiologi är läran om mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar och virus.
Bakterier tillhör den prokaryota grenen, medan svampar tillhör de eukaryota organismerna. Virus är i strikt mening inte levande och kan därför inte passas in i någon av organismvärldens tre grenar.


Det finns 212 sidor som är taggade med Molekylära vetenskaper:
Podcast Wild research bites

Podcast Wild research bites

En podcast om forskning, utbildning och aktuella skogsrelaterade ämnen. Ledd av två doktorander från Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, Umeå.

Daniel Johansson

Daniel Johansson

https://slubar.slu.se/cnv/format/pers?q=email:daniel.p.johansson@slu.se&lang=se&rows=1000&sortorder=publication_year&format=rss

Biobäddar

Biobäddar

Biobädden har sitt ursprung i Sverige. Den togs fram som ett svar på behovet av enkla och effektiva metoder för att minimera förorening av miljön från användning av bekämpningsmedel, speciellt vid

Miljömikrobiologi

För att säkra en uthållig livsmedelsförsörjningskedja och samtidigt värna vår miljö, måste vi försöka fånga de växtnäringsämnen som finns bundna i överblivet växtmaterial och matavfall. Ett annat

Fish-feed project

Fish-feed project

Läs mer på den engelska sidan.

Mikrobiell mat- och dricksvattensäkerhet

Mikrobiell mat- och dricksvattensäkerhet

Läs mer på den engelska sidan.

Livs- och fodermedelsmikrobiologi

Vår forskning behandlar negativa aspekter, såsom spridning och tillväxt av mögel på livsmedel och foder, och riskhanteringsverktyg för att garantera säkra livsmedel i en alltmer komplex

Biobränsle

Biobränsle

Läs mer om projektet på den engelska sidan.

Antibiotikaval vid Bacteriodes-infektioner hos häst

Anaeroba bakterier, bakterier som kan växa utan syre, orsakar ofta svårbehandlade infektioner hos häst. För bästa behandling är det viktigt att veta vilken bakterieart som orsakat infektionen och

Interaktioner mellan bornavirus och värddjur

Bornavirus orsakar neurologiska sjukdomar hos ett flertal däggdjur och fåglar. I Sverige är bornavirus i första hand känt i samband med vingelsjuka hos katt, men har även påvisats hos häst och lodjur

Flera varianter av herpesvirus typ 5 upptäckta hos häst

Hästens herpesvirus typ 5 (EHV-5) är ett relativt nyupptäckt virus som påvisats hos hästar över hela världen. Dess koppling till klinisk sjukdom är fortfarande oklar eftersom viruset har hittats hos

Herpesvirus hos häst är inte alltid kopplat till klinisk sjukdom

Herpesvirus typ 1 och 4 (EHV-1/-4) kan orsaka sjukdom i luftvägarna, abort och neurologiska symptom hos häst. Det har däremot varit oklart vilken påverkan herpesvirus typ 2 och 5 (EHV-2/-5) har på

Loading…