Projekt

Senast ändrad: 05 februari 2024
En rund skalbagge med svarta och gula ränder på ett grönt blad. Foto.

Här finns större projekt som SLU Riskvärdering av växtskadegörare arbetar med.

Ökad tillförlitlighet kan åstadkommas genom att också utnyttja data från tidigare inventeringar

Inventering av karantänskadegörare görs i syfte att möjliggöra tidig upptäckt, för att motivera fytosanitära importkrav och/eller för att underlätta export. Ofta är det dock svårt att uppnå de krav på tillförlitlighet som uppställts. Trots att inventeringarna genomförs regelbundet görs beräkningarna för tillförlitligheten i allmänhet endast baserat på inventeringsresultat från innevarande år. Vid Livsmedelsverket i Finland har man dock nyligen utvecklat en webbapplikation som underlättar användningen av data från flera års inventeringar. I ett projekt som finansieras av EFSA kommer webbapplikationen att förbättras, t.ex. genom att lägga till en GIS-funktion som kan hämta data om landtäckning av värdväxter. Webbapplikationen kommer sedan att användas av partners från Estland, Litauen, Norge och Sverige för att bedöma den statistiska tillförlitlighet som uppnåtts i respektive lands fleråriga inventeringar av tallvedsnematoden (Bursaphelenchus xylophilus). Projektet genomförs mellan 2021 och 2023.

Projektpartners: Finland (Finnish Food Authority), Estland (Estonian Agriculture and Food Board), Litauen (The state plant service under the ministry of agriculture), Norge (Folkehelseinstituttet (VKM)).

Läs mer om projektet på finska livsmedelsverket.

Riskvärderingar för två skadegörare som kan utgöra hot mot nordiska barrskogar

I en nyligen publicerad studie (Identifiering av nya växtskadegörare kopplade till handeln med prydnadsväxter som kan utgöra ett hot mot nordiska barrskogar) identifierade vi ett flertal skadegörare som skulle kunna utgöra hot mot nordiska barrskogar. I ett nytt projekt kommer riskvärderingar för två av dessa arter att göras, i.e. för Orgyia leucostigma (en fjärilsart inom familjen tofsspinnare) och Chionaspis pinifoliae (en växtsugare i familjen pansarsköldlöss). Arbetet kommer att genomföras av det Nordiska riskvärderingsnätverket i samarbete med växtskyddsorganisationen EPPO. Riskvärderingarna kan sedan användas för att avgöra om de utvärderade skadegörarna bör regleras som karantänskadegörare i EU och Norge.

Projektgrupp: Mariela Marinova-Todorova, Juha Tuomola och Salla Hannunen från Livsmedelsverket i Finland, Micael Wendell och Daniel Flø från VKM, Johanna Boberg och Niklas Björklund från SLU, och Camille Picard med kollegor från EPPO.

Publikationer:

Identifiering av nya växtskadegörare kopplade till handeln med prydnadsväxter som kan utgöra ett hot mot nordiska barrskogar

Syftet med projektet var att identifiera nya växtskadegörare som transporteras via handeln med prydnadsväxter och som kan utgöra ett hot för barrskogar i Sverige, Norge och Finland. Även de skadegörare som kan komma att utgöra ett hot i ett framtida klimat inkluderas i analysen. En databas byggdes upp med information om de växtskadegörare som kan utgöra ett hot mot våra viktiga barrträdsarter. Målsättningen var att identifiera de viktigaste växtskadegörarna, samt de varor som kan fungera som en introduktionsväg. Klimatets lämplighet för växtskadegörarna bedömdes både utifrån det nuvarande och ett framtida klimat. Vidare identifierades vilka bland dessa växtskadegörare som kan komma att uppfylla kriterierna för att bli reglerade enligt den nya EU-förordningen 2016/2031. Projektet var ett samarbete mellan forskningsenheten för riskbedömning på finska Livsmedelsverket (Ruokavirasto), Vitenskapskomiteen for mat og miljö (VKM), och enheten för riskbedömning av växtskadegörare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Projektgrupp: Mariela Marinova-Todorova (Evira), Juha Tuomola (Evira), Salla Hannunen (Evira), Micael Wendell (VKM), Daniel Flø (VKM), Johanna Boberg (SLU), Niklas Björklund (SLU).

Läs hela studien här: Marinova‐Todorova, M., Björklund, N., Boberg, J., Flø, D., Tuomola, J., Wendell, M., & Hannunen, S. (2020) Screening potential pests of Nordic coniferous forests associated with trade in ornamental plants. EPPO Bulletin 50 (2), 314-332

Handel och produktion av växter och växtprodukter – ett kunskapsunderlag för riskvärdering av växtskadegörare

Det övergripande syftet med projektet var att sammanställa ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för värderingar av växtskadegörares ekonomiska konsekvenser. I projektet sammanställdes relevant information och data om handel med växter och växtprodukter samt omfattning av odling och utbredning av olika växter och uppskattningar av växters ekonomiska värde. Projektet genomfördes i samarbete med Greensway. Läs rapporten Trade and production of plants and plant products in Sweden - A knowledge base for pest risk analysis

Riskrankning av för Sverige relevanta reglerade växtskadegörare (pågående)

Projektet syftar till att ranka reglerade växtskadegörare relevanta för Sverige baserad på den risk de utgör. Modellen FinnPRIO har utvecklas för detta ändamål av Finska Livsmedelsverket (Ruokavirasto) och kommer att användas också i Sverige. Bedömningarna och riskrankningen kommer att utgöra underlag för Jordbruksverkets riskhantering av nya växtskadegörare.

Arbetet med att samla in och syntetisera den information som är nödvändig för att kunna göra FinnPRIO-bedömningar av alla för Sverige relevanta reglerade växtskadegörare fördelades enligt följande:

  • Insekter och kvalster som är skadegörare på träd: Petter Axelsson, SLU Umeå.
  • Insekter och kvalster inom jordbruk och trädgård: Pernilla Borgström, SLU Ultuna.
  • Svampar, bakterier och virus: Ramesh Vetukuri, SLU Alnarp.
  • Nematoder: Eva Edin, SLU Ultuna.

Kunskapsunderlag - Ekosystemtjänster och biodiversitet kopplade till svenska trädslag

Projektets mål är att sammanställa publicerad information om de ekosystemtjänster och den biodiversitet som är kopplad till våra trädslag i Sverige. Projektet drivs tillsammans med Vítězslav Maňák.

Övriga publikationer