Sveriges lantbruksuniversitet

Artdatabanken

Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. De samlar in, analyserar och tillgängliggör data, samt beskriver och presenterar fakta om biologisk mångfald. De samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.


Det finns 788 sidor som är taggade med Artdatabanken:

Fynd av arktisk lav

Den arktiska laven Candelariella arctica har för första gången påträffats i Sverige. Den sensationella upptäckten gjordes av Per Hansson på Holmön, utanför Umeå, i mars 2019. Lichenolog Martin

Stöd till forskning

Stöd till forskning

Svenska artprojektet har i uppdrag att stödja taxonomisk forskning och inventering för att upptäcka fler av Sveriges okända arter. Det sker bland annat genom att årligen utlysa medel till forskning

Naturcentrum ny utgivare

Naturcentrum ny utgivare

Från och med årsskiftet 2019/2020 kommer Naturcentrum AB, ett av Sveriges mest välrenommerade företag med verksamhet inom ekologi, uppdragsverksamhet och bokproduktion, att ta över utgivningen av

Prenumerera

Prenumerera

Fauna och Flora är ett forum för nyheter och populärvetenskapliga artiklar om svensk faunistik och floristik samt naturvårdsfrågor. Tidskriften har getts ut sedan 1906. ArtDatabanken har gett ut

Om Fauna och Flora

Om Fauna och Flora

En modern tidskrift med en lång tradition. Kvartalstidskriften Fauna och Flora är ett forum för nyheter och populärvetenskapliga artiklar om svensk faunistik och floristik samt naturvårdsfrågor. Från

Fetörtsblåvinge återfunnen i Stockholms skärgård

Länge trodde man att fetörtsblåvinge (Scolitantides orion) – klassad som Starkt hotad (EN) på den svenska rödlistan – var utdöd i Stockholms skärgård. Men nu har arten återupptäckts på den klassiska

Riktlinjer för ändamålsenlig kommunikation med privata trädgårdsägare om Sveriges nya riskklassificering av främmande arter

Projektet ska ta fram riktlinjer för ändamålsenlig kommunikation med privata trädgårdsägare om Sveriges nya riskklassificering av främmande arter. Invasion av främmande arter utgör ett av de största

10-årsjubileum för samarbetet mellan svenska och norska artprojekten

Under måndagen uppmärksammades det 10-åriga samarbetet mellan Norge och Sverige där fokus är att utforska flercelliga djur, växter och svampar till nytta för bevarandet av den biologiska mångfalden.

Stöd till biologiska samlingar

Stöd till biologiska samlingar

Svenska artprojektet ger ekonomiskt stöd till biologiska samlingar, till exempel för digitalisering av information om organismer som finns samlade i svenska naturhistoriska museer. Den svenska

Svenska och norska artprojekten

Två världsunika projekt som tillsammans utforskar den biologiska mångfalden. I denna broschyr lyfts resultaten från de svenska och norska artprojekten fram. Hittills har mer än 3 000 nya arter för

Clubiona juvenis – en ny spindel i den svenska faunan

I augusti 2019 påträffades säckspindeln Clubiona juvenis på Landsort i Södermanland. Arten är närmast känd från Finland och Litauen, men trots det var fyndet oväntat. Vid samma tillfälle noterades

Riktlinjer för ändamålsenlig kommunikation med privata trädgårdsägare om Sveriges nya riskklassificering av främmande arter

Projektet ska ta fram riktlinjer för ändamålsenlig kommunikation med privata trädgårdsägare om Sveriges nya riskklassificering av främmande arter. Invasion av främmande arter utgör ett av de största

Loading…