Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.


Det finns 566 sidor som är taggade med Institutionen för vatten och miljö:

Växtskyddsmedel som överskrider riktvärden

I en ny rapport från Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) undersöks varför vissa godkända bekämpningsmedel återkommande överskrider sina riktvärden eller uppmäts i förhöjda halter i

Undersökning av bottenfauna och kiselalger i jordbruksvattendrag

Tack vare medfinansiering från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har ett unikt dataunderlag kunnat tas fram där både uppmätta halter av bekämpningsmedel och tillståndet för biologiska

Läckage av växtskyddsmedel från växthus – fortsatt riskminskningsarbete krävs

SLU har genomfört en studie av växtskyddsmedel i vattendrag utanför växthusanläggningar. Resultaten visar på läckage från flertalet växthus till omgivande vattendrag. Vissa växthus uppvisar dock

Optiska sensorer i dricksvattenproduktionen

En ny avhandling från institutionen för vatten och miljö har undersökt hur sensorer kan användas för att förbättra reningen av dricksvatten. Fokus för studien har varit hur organiskt material ska

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör

Filmer om vatten

På SLU forskar vi om vattnet i skogslandskapet, vattenhushållningen i jordbruket, dricksvatten, vattnets kretslopp, ekologin i sjöar, vattendrag och hav, fisk, ekonomi, förvaltning och mycket mer. Se

Optiska sensorer i dricksvattenproduktionen

En ny avhandling från institutionen för vatten och miljö har undersökt hur sensorer kan användas för att förbättra reningen av dricksvatten. Fokus för studien har varit hur organiskt material ska

Två Wallenbergprofessorer till SLU 2021

Två Wallenbergprofessorer till SLU 2021

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien har utnämnt två mycket välmeriterade gästprofessorer inom programmet för KSLA-Wallenbergprofessurer. Professor Irena Creed från University of Saskatchewan kommer

Kungligt stipendium för forskning om fiberbankar

Anna-Karin Dahlberg har tilldelats ett stipendium ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Stiftelsen tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag på

Kungligt stipendium för forskning om fiberbankar

Anna-Karin Dahlberg har tilldelats ett stipendium ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Stiftelsen tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag på

Två Wallenbergprofessorer till SLU 2021

Två Wallenbergprofessorer till SLU 2021

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien har utnämnt två mycket välmeriterade gästprofessorer inom programmet för KSLA-Wallenbergprofessurer. Professor Irena Creed från University of Saskatchewan kommer

Om oss

Om oss

Institutionen för vatten och miljö och dess föregångare har varit en central del av miljöanalysen av svenska sjöar och vattendrag sedan mitten av 1960-talet. Vi studerar hur miljötill­stån­det

Loading…