Hoppa till huvudinnehåll

Umeå

SLU Umeå ligger till största delen på universitetscampus, nära Umeå universitet. Här finns huvuddelen av skogsvetenskapliga fakulteten samt institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Här utbildas bland annat jägmästare.


Det finns 310 sidor som är taggade med Umeå:

SLU Riksskogstaxeringen prisad för sitt arbete med oberoende fakta om skogen

Riksskogstaxeringen har tagit emot utmärkelsen Träkronan för sitt långsiktiga arbete med att samla in och presentera oberoende fakta om den svenska skogens tillstånd. Programchef Cornelia Roberge ser

Vad inventeras

Ängs- och betesmarker Naturbetesmarker och slåtterängar hör till de mest artrika miljöerna i vårt land. Hävd, det vill säga skötsel med betande djur eller genom slåtter med skärande redskap är en

Publikationer

Rapporter och vetenskapliga artiklar Kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker med och utan miljöersättning . 2017. Glimskär, A., Berg, Å., Żmihorski, M., Cronvall, E., Eriksson, Å. Red: Karlsson

Om

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, inventerar sedan 2006 fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker över hela landet. Inventeringen är en del av miljöövervakningsprogrammet Uppföljning av

Design och metodik

700 ängs- och betesmarker fördelade över hela landet ingår i inventeringen. Varje år fältinventeras ungefär en femtedel av dessa. En inventerare går då längs så kallade transekter och räknar de

Fjärils- och humleinventeringen

Fjärils- och humleinventeringen är en del av miljöövervakningsprogrammet Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker som SLU utför på uppdrag av Jordbruksverket. Genom att samla in

SLU Riksskogstaxeringen bidrar till Kungliga Djurgårdens skogsarv med inventeringsexpertis

SLU Riksskogstaxeringen har etablerat sig som en pålitlig partner för skoglig inventering och förser nu Kungliga Djurgården i Stockholm med expertis för deras pågående inventeringsprojekt. Att samla

Varmare vintrar påverkar redan skogen

Det står klart att klimatförändringarna redan påverkar vintrarna i Sverige. Hur det drabbar den svenska skogen kommer SLU-forskaren Hjalmar Laudon att försöka ta reda på med hjälp av nya

Föryngring och konkurrens i fattig tallskog

Hjälper stora träd sina närliggande avkommor att klara sig? Frågan har varit grundstenen i en populärvetenskaplig bild av skogen som ett sammankopplat nätverk i hjälpsam symbios. Men i svenska

Lyckad återvätning kan mildra effekten av översvämningar

Våtmarker fungerar många gånger som en hydrologisk buffer, både mot torka och översvämning. Men kan dessa egenskaper återskapas genom att återställa utdikad våtmark? I sin doktorsavhandling har

UPSC Seminarium med Simon Law

UPSC Seminarium med Simon Law anne.honsel@slu.se Vetenskaplig seminarium arrangerad av Umeå Plant Science Centre Seminarium kommer att ges på engelska   Talare: Simon Law Microbiomes for One

UPSC Cutting-Edge Seminarium med Anja Geitmann

UPSC Cutting-Edge Seminarium med Anja Geitmann anne.honsel@slu.se Vetenskaplig seminarium arrangerad av Umeå Plant Science Centre Seminarium kommer att ges på engelska   Talare: Anja Geitmann

Loading…