Sveriges lantbruksuniversitet

Umeå

SLU Umeå ligger till största delen på universitetscampus, nära Umeå universitet. Här finns huvuddelen av skogsvetenskapliga fakulteten samt institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Här utbildas bland annat jägmästare.


Det finns 968 sidor som är taggade med Umeå:

Växtbiologi för hållbar produktion

Växtprodukter är av stor betydelse, exempelvis för mat, djurfoder, byggnadsmaterial, fibrer och läkemedel. Därför är kunskap om hur växter fungerar, deras genetik och samspel med omgivningen

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Forskning, grundutbildning och forskarutbildning bedrivs inom ämnena husdjursvetenskap, växtodlingslära och markvetenskap. Bredden i NJV:s verksamhet möjliggör en tvärvetenskaplig helhetssyn. Hela

Genuskompetens

Detta är en kurs som skall ge studenter och yrkesverksamma en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förse dessa med analytiska verktyg för att för att på en praktiskt nivå arbeta

UAV and sensors in field research

UAV and sensors in field research

Seminariet hålls på engelska, mer info finns därför på den engelska sidan. Laxen (VFM) plan 5 Umeå Julien Morel, Postdoktor Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU julien.morel@slu.se

UAV and sensors in field research

UAV and sensors in field research

Seminariet hålls på engelska, mer info finns därför på den engelska sidan. Laxen (VFM) plan 5 Umeå Julien Morel, Postdoktor Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU julien.morel@slu.se

UAV and sensors in field research

UAV and sensors in field research

Seminariet hålls på engelska, mer info finns därför på den engelska sidan. Laxen (VFM) plan 5 Umeå Julien Morel, Postdoktor Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU julien.morel@slu.se

SITES Water

SITES water samlar information från sjöar och vattendrag. På Röbäcksdalen tar vi prover i Degernäsbäcken. Degernäsbäcken rinner förbi våra jordbruksmarker, vidare förbi flyget och sedan ut i Umeälven

SLU Urban Talk: Umeå

SLU Urban Talk: Umeå

SLU Urban Talk - Wildlife in urban environments hanna.weiber.post@slu.se The world is changing fast. Some animals adapt and may even thrive in the presence of humans, while other species decline

Publikationer

Publikationer

Rapporter och vetenskapliga artiklar Kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker med och utan miljöersättning . 2017. Glimskär, A., Berg, Å., Żmihorski, M., Cronvall, E., Eriksson, Å. Red: Karlsson

Design och metodik

700 ängs- och betesmarker fördelade över hela landet ingår i inventeringen. Varje år fältinventeras ungefär en femtedel av dessa. En inventerare går då längs så kallade transekter och räknar de

Vad inventeras

Ängs- och betesmarker Naturbetesmarker och slåtterängar hör till de mest artrika miljöerna i vårt land. Hävd, det vill säga skötsel med betande djur eller genom slåtter med skärande redskap är en

Bondens hörna

Bondens hörna

Bondens hörna är den del av vår hemsida som riktar sig specifikt till bönder och rådgivare. Här finns bl.a. våra populärvetenskapliga skrifter, tips på hur man uppskattar köverhalten i vallen, samt