Hoppa till huvudinnehåll

Skoglig råvaruförsörjning

Vill du sitta i förarsätet av försörjningskedjan och styra verksamheten från skog till industri för en mer konkurrenskraftig skogssektor och förstå effektivt nyttjande av skoglig råvara och produktionsresurser för att uthålligt försörja biobaserade industrier? Då är det här rätt program för dig.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationellt sökintag och all undervisning sker på engelska.

Skogssektorn utvecklas i snabb takt mot ett större utbud av fler och mer varierande produkter för nya marknader. Med ett spann från solitt trä till produkter baserade på nanocellulosa blir styrningen av råvaruförsörjningen alltmer dynamisk och krävande. Förändrade klimat- och marknadsförutsättningar ställer krav på anpassningsförmåga och samverkan längs hela försörjningskedjan.

I det här programmet kommer du att lära dig styra, analysera och utveckla industriell virkesförsörjning, med kunskaper om råvarukrav för nya industriprocesser, försörjningsstrategi och –system samt operativ styrning av dessa system. När du behärskar fundamenten från dessa kärnkurser går du sedan vidare med interaktiva casestudier kring utveckling av hållbara försörjningsstrategier för skogsindustrier som konkurrerar på den svenska marknaden.  Allt detta medan du utgår ifrån olika scenarier för ökad energieffektivitet och miljömässig hållbarhet.

Programmet är designat för att träna dig i både nationella och internationella uppgifter inom virkesförsörjning. Du kan genomföra utbildningen antingen på campus eller hemifrån genom vår digitala utbildningsplattform. Varje läsår startar med en introduktionsmodul på campus.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Skoglig råvaruförsörjning
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-01-15
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Umeå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81102
Anmälningskod för internationella studenter: 81099

Urval: Högskolepoäng

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Skoglig råvaruförsörjning krävs
grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
särskild behörighet: fördjupning omfattande minst 60 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden eller motsvarande:
- Skogsbruksvetenskap
- Skogshushållning
- Skogsvetenskap
- Skogs- och träteknik
15 hp inom skogsteknologi, virkeslära/trävetenskap, eller motsvarande
5 hp geografiska informationssystem (GIS).
Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng från ett svenskt lärosäte. För sökanden från vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.
Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Skoglig råvaruförsörjning syftar till en masterexamen med huvudområdet skogsbruksvetenskap. Masterexamen är en generell examen.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis med benämningen masterexamen med huvudområdet skogsbruksvetenskap (Degree of Master of Science with a major in Forestry science).

Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med tidigare studier inom skogliga program på kandidatnivå vid SLU, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen om 300 hp. Målen för jägmästarexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå jägmästarexamen definieras i SLU:s lokala examensordning.

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet skogsbruksvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (masterarbete/A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

I masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande. Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej överlappa/likna varandra i innehåll.

INNEHÅLL

Programmet består av fyra kärnkurser om vardera 15 högskolepoäng. De första tre (råvarukrav, försörjningsstrategi och operativ styrning) går under år ett. Det första året avslutas med 15 poäng av valbara kurser (t.ex. inom GIS). År två startar sedan med 15 poäng fjärranalys innan den sista kärnkursen (konkurrenskraftig virkesförsörjning) ges, och avslutas med examensarbetet. De flesta av våra examensarbeten genomförs i samarbete med skogsföretag.

Det pedagogiska upplägget för programmet är enkelt. Vi startar med konkreta labb- och datorövningar som ger den grundläggande förståelsen för industri- och försörjningsprocesser. Därefter fortsätter vi med teoretiska studier för att bygga den insikt som behövs inför nya utmaningar. Efter att du har fått både praktisk förståelse och teoretisk insikt toppas din kunskapsinlärning med gästföreläsare från hög nivå inom de skogsföretag som utgör programmets referensgrupp.

Digitalisering är en naturligt integrerad del av virkesförsörjningen, för att effektivt kunna styra de stora virkesvolymerna i handel och hantering längs försörjningskedjan. Programmet ger träning i både moderna affärssystemslösningar och användning av innovationer baserade på maskinsensorer och fjärranalys.

KARRIÄR

Programmet förbereder dig för kvalificerade ingångsyrken i sektorn och siktar också på att ge kompetens för ledande roller och stabsspecialister inom nationella och internationella organisationer för virkesförsörjning. Många av våra studenter arbetar som vikarierande produktions- eller transportledare under sommaruppehållet.

Programmet utvecklas och ges i samarbete med företrädare för de större företagen inom svensk skogssektor. Detta garanterar att utbildningen fokuserar på att ge den kompetens som efterfrågas på den nuvarande arbetsmarknaden.

Examen

Programmet leder till en masterexamen med huvudområde skogsbruksvetenskap.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och tidigare studier kan leda till en jägmästarexamen.

RAMSCHEMA

UTBILDNINGSPLAN

Skoglig råvaruförsörjning

Programkod:
SM011

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till masterprogrammet Skoglig råvaruförsörjning krävs

grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

särskild behörighet: fördjupning omfattande minst 60 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden eller motsvarande:

 • Skogsbruksvetenskap
 • Skogshushållning
 • Skogsvetenskap
 • Skogs- och träteknik

15 hp inom skogsteknologi, virkeslära/trävetenskap, eller motsvarande

5 hp geografiska informationssystem (GIS).

Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng från ett svenskt lärosäte. För sökanden från vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå beskrivs i högskolelagen, 1 kap. 8–9 §§.

Mål för masterexamen

I enlighet med bilagan till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Skoglig råvaruförsörjning syftar till en masterexamen med huvudområdet skogsbruksvetenskap. Masterexamen är en generell examen.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis med benämningen masterexamen med huvudområdet skogsbruksvetenskap (Degree of Master of Science with a major in Forestry science).

Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med tidigare studier inom skogliga program på kandidatnivå vid SLU, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen om 300 hp. Målen för jägmästarexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå jägmästarexamen definieras i SLU:s lokala examensordning.

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet skogsbruksvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (masterarbete/A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

I masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande. Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej överlappa/likna varandra i innehåll.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Masterprogrammet förbereder för yrkesverksamhet inom skogsbrukets huvudprocess – att organisera råvaruförsörjningen på effektivaste sätt. Programmet syftar till att ge helhetsförståelse och självständig förmåga till ledning, analys och utveckling av skogliga råvaruförsörjningssystem. Programmet utvecklar flera specialistförmågor, med grund i tillämpning av metoder för styrning av arbetsprocesser genom hela försörjningskedjan. Dessa metoder bygger på insikt i råvarukrav för både existerande och nya biobaserade industrier (sågade varor, massa- och papper, energi samt bioraffinaderier) samt färdigheter för kvantitativ analys av dessa. Förmågor till styrning av arbetsprocesser relateras primärt till i) utveckling av konkurrenskraftiga försörjningsstrategier och ii) tillämpning av metoder för effektiv styrning av virkesleveranser.

Dessa tre delar (råvarukrav, försörjningsstrategier, styrning) ligger till grund för programmets första kurser, och står för den ämnesmässiga kärnan. Därefter följer ett utrymme för egenvalda kurser samt kurser som ger specialistfärdigheter inom behandling av digitala datakällor från fjärranalys och försörjningskedjans interna källor. Dessa ligger till grund för avslutande kurs som tränar såväl analysförmågor med avseende på förbättrad hållbarhet och konkurrenskraft som förmågan att hantera osäkerheter och oförutsedda händelser inom försörjningen.

Råvaruförsörjningens omfattande material- och betalningsflöden innebär att den del av sektorn som programmet fokuserar på är långt framme i digitaliseringen, och programmet ger därför kunskaper om de existerande heldigitala arkitekturerna för både virkesaffärer och styrning. Stort fokus läggs även på den pågående fortsatta digitala transformationen inom skogssektorn, och hur dessa möjligheter utvecklar råvaruförsörjningen.

Det tvååriga programmet är både en akademisk och yrkesförberedande utbildning där arbetsmarknaden primärt är verksamhetsledande roller och specialisttjänster inom försörjningskedjan för virkesråvara från skog till industri, med inriktning mot t.ex. handel, produktion eller transport. Det utvecklas och ges i samarbete med branschföreträdare, för att ge hög relevans och anställningsbarhet inom såväl industri som akademi.

Övrigt

En väl fungerande studiemiljö präglas av öppenhet, jämställdhet och ett inkluderande sätt. SLU har ett aktivt arbete för jämställdhet och lika villkor, vilket främjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

SLU:s profil är inriktad på kunskap om de biologiska naturresurserna, och samhällsutmaningar som råvaru-, vatten- och energiförsörjning samt klimatförändringar har kopplingar till våra ansvarsområden. FN:s mål för hållbar utveckling berör bland annat dessa samhällsutmaningar, men även människans brukande och förvaltande av de biologiska naturresurserna.

Programmet ges på engelska.

Kurser i programmet

Huvudområden: SV = Skogsbruksvetenskap

Kurs (huvudområde, fördjupning)

År 1 
Raw Material Properties and Refining Processes, 15 hp (SV, A1N)
Industrial Wood Supply Strategy, 15 hp (SV, A1F)
Operational Management of Industrial Wood Supply, 15 hp (SV, A1F)
Management Control Systems in Forestry*, 7,5 hp (SV, A1N)
Geographic Information Technology II, 7,5 hp (SV, A1N)

År 2 
Remote Sensing and Inventory, 15 hp (SV, A1N)
Sustainable Wood Supply Analysis, 15 hp (SV, A1F)
Master’s Thesis in Forestry Science, 30 hp (SV, A2E)

*preliminär titel

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som gäller specifikt för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på SLU:s studentwebb.

Under vissa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU flera programkurser som studenten kan välja mellan. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser, förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att studenten har anmält sig i tid.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet Skoglig råvaruförsörjning med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Möt studenten Sofie som kombinerar elitidrott och studier vid SLU

Sofie Bergman är en av SLU:s elitidrottsstudenter, s.k. EVL-student. Hon kombinerar sina studier på landskapsarkitektprogrammet med att spela curling på elitnivå.

Sofie Bergman Universiaden

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

Sommar i Umeå, människor sitter på parkbänkar och flanerar längs med Umeälven, foto.

Umeå

Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande blandning av avancerad forskning, anpassade utbildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentföreningar och ett dynamiskt nav i hela norra Sverige. Här läser du till jägmästare eller en master med inriktning mot skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Forskningen som bedrivs har en stor spännvidd från molekylärnivå till landskaps-perspektiv. 

Relaterade sidor:

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…