PPP, Private-Public Partnerships i Svensk dagligvaruhandel

Senast ändrad: 14 mars 2012

Om projektet

Studier av ansvarstagande inom svensk livsmedelshandel har bland annat handlat om miljöarbete, miljömärkning , krav från dagligvaruhandeln, konsumenthälsa och interna uppförandekoder.  Valda teoretiska utgångspunkter bygger på företagsekonomiska hållbarhetsperspektiv i vilket värde skapas för både företag och samhälle. Denna ”win-win” –situation är förenad med långvariga tillitsfulla relationer som i sin tur utpekas som en förutsättning  för hållbar utveckling.

Empiriska studier av partnerskap (PPP) inom svensk livsmedelsindustri  visar insikt om värde av en utökad definition av ansvar. Partnerskapen innebär tillgång till resurser, för båda parter, som ingen av dem annars har tillgång till. Förutsättningarna för att dessa skall bära frukt är många – och de är bland annat relaterade till en gemensam agenda (för frågan i fokus), skapad tillit och förväntningar på resultat för båda parter i samarbetet.  Dessa partnerskap skapar dock en del förvirring, då rollerna mellan företag och intresseorganisationer blir diffusa .

Finansiär:  HUR,  Handelns Utvecklingsråd

Projekttid: 1 år (slut våren 2012)

Projektteam

Julia Rotter – doktorand, Insituionen för ekonomi, SLU  
Nurgul Özbek – doktorand, Handelshögskolan i Stockholm 
Cecilia Mark-Herbert – docent, Institutionen för ekonomi, SLU 


Kontaktinformation