Utvecklingsstrategier hos små företag på landsbygden

Senast ändrad: 06 november 2012

Vad avgör om ett företag väljer att utvecklas genom att diversifiera sin verksamhet till områden utanför den tidigare kärnverksamheten, eller genom att specialisera sin verksamhet inom en enda produktionsgren? Detta är frågor vi är intresserade av i projektet ’Utvecklingsstrategier hos små företag på landsbygden’. Närmare bestämt är vi intresserade av vad som gör att en del lantbruksföretag väljer att diversifiera sig utanför det konventionella lantbruket medan andra väljer att specialisera sig inom en enda produktionsgren.

En viktig fråga i sammanhanget är vad som menas med ett diversifierat lantbruksföretag. Det finns en förhållandevis stor vetenskaplig litteratur med intresse av att förstå hur och varför lantbruksföretag diversifierar sig. En konsensus från denna litteratur är att ett diversifierat lantbruksföretag använder sina jordbruksrelaterade resurser för att producera något som inte är vanliga livsmedel eller djurfoder eller att man producerar på ett sätt som innebär att man skapar ett extra mervärde till sina egna produkter. Det senare kan handla om gårdsbaserad vidareförädling av produkterna. Exempel är egna mejerier där mjölken marknadsförs som lokalproducerad, egen framställning av ostar, sylter, marmelader etc. Definitionen av ett diversifierat lantbruksföretag är alltså något annorlunda än den man möter i den gängse företagsekonomiska litteraturen. Där anses ett företag med flera produktionsgrenar (vilka de än är) vara diversifierat.  Inom den gängse företagsekonomiska litteraturen skulle inte heller företag som har egen vidareförädling av produkterna anses vara diversifierade.

Vi har intresserat oss för hur förekomst av specialisering och diversifiering inom lantbrukssektorn utvecklats under den senast tiden och av vad som styr utvecklingen. När det gäller den senare frågan har vi studerat följande aspekter: själva företaget och dess finansiella ställning, företagsledarens beslutsfattande (inklusive attityder) och i vilket kontext företaget befinner sig när det gäller professionella och sociala nätverk. Vi har också studerat just de diversifierade företagen närmare och undersökt vilka mål de egentligen har med diversifieringen och hur ägarfamiljen påverkade målen. Vi har funnit att den starka familjeanknytningen inom jordbruket har betydande inflytande på anledningen till att lantbrukare väljer att diversifiera sin verksamhet.

Projektet har hög relevans för policy. I synnerhet diversifiering lyfts ofta fram inom landsbygdspolitiken som ett sätt att stimulera ekonomisk utveckling på landsbygden. För att nå de resultat man vill från politiskt håll torde det vara nödvändigt att förstå vad som ligger bakom diversifieringsbeslutet hos den enskilde lantbrukaren.

Projektteam:

Docent Helena Hansson (projektledare)

PhD Richard Ferguson

Professor Christer Olofsson

Projekttid: 2008 – 2012

Finansiär: Formas

 

 

 


Kontaktinformation