REFRESH - Adaptiva strategier för att minska effekterna av klimatförändringar

Senast ändrad: 04 december 2020

Projektet "REFRESH – Adaptiva strategier för att minska effekterna av klimatförändringar på europeiska sötvattenekosystem" startade 2010 och pågick till 2013.

Det viktigaste målet för REFRESH var att utveckla ett ramverk som gör det möjligt för vattenmyndigheterna att utforma kostnadseffektiva restaureringar av sjöar och vattendrag. Arbetet fokuserar på de förväntade framtida effekterna av klimatförändringen och markanvändning. Inom REFRESH utvärderade en rad specifika åtgärder för att minimera de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna på sötvattnets kvantitet och kvalitet samt den biologiska mångfalden. Fokus låg på tre huvudsakliga klimatrelaterade typer av påverkan och dessas interaktioner: ökande temperatur, förändringar i vattenstånd och flöde samt överskott av näringsämnen.

Projektet var ett samarbetsprojekt inom EU FP7. SLU bidrog med 594 000 Euro.

Från institutionen medverkade Richard K. Johnson, David Angeler, Didier Baho, Stina Drakare, Leonard Sandin, Karin Almlöf, Peter Carlson, Kristina Tattersdill och David Landbecker.

Extern samarbetspartner och tillika projektkoordinator var Martin Kernan, UCL, Storbritannien.


Kontaktinformation

Leonard Sandin, Forskare FLK
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, Enheten för stora sjöar, SLU
leonard.sandin@slu.se, 010-478 42 28