Crosslink: Ökad förståelse för kopplingar mellan grön och blå infrastruktur

Senast ändrad: 22 januari 2024

Förbindelser mellan grön och blå infrastruktur, land och vatten, är av stor betydelse för ekosystemtjänster såsom näringsämnesomsättning, översvämningsskydd och färskvattentillgång. Mänsklig påverkan i form av vattenkraft och jordbruk stör den kopplingen och därför behövs resultaten från Crosslink för att optimera förvaltningen av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och mänsklig nytta.

Mer information om det här projektet finner du på den engelskspråkiga versionen.

Sammanfattning

Rinnande vatten och dess strandzon är nyckelkomponenter i landskapets s.k. "gröna och blåa infrastruktur" och av fundamental betydelse för livet på jorden. De levererar ett stort antal ekosystemtjänster för människan (t.ex. vattenrening, fiskelokal, rekreation).

Dessa ekosystem tillhör de mest utsatta och hotade av våra naturresurser. De är till exempel utsatta för näringsbelastning, vattenreglering och invasiva arter.

Inom forskningsprojektet Crosslink undersöktes både lokala och mer storskaliga faktorer som påverkar dessa ekosystem. De undersöktes ur en rad olika perspektiv för att kunna fylla kunskapsluckor vilket utmynnade i konkreta rekommendationer för förvaltning av ekosystemen. Förvaltningsplanerna hjälper till att balansera vikt av mänsklig användning, biologisk mångfald och långsiktig ekologisk och hydrologisk resiliens.

Lista över publikationer om forskningsresultaten (riparianbuffers.com)