Miljöföroreningars påverkan på bentiska kiselalger

Senast ändrad: 25 februari 2019
Missbildade kiselalger. Collage av mikroskopbilder.

Projektet skall undersöka möjligheterna till att använda bentiska kiselalger som en bioindikator för miljöfarliga ämnen i svenska inlandsvatten.