NEXUS – Betydelsen av kopplingar mellan vattendrag och ripariska ekosystem

Senast ändrad: 05 maj 2023
Ko vid stranden till ett vattendrag och skog i bakgrunden. Foto.

Målet med NEXUS är att kartlägga de faktorer som styr akvatiska insekters bidrag till näringsvävar i kantzonen och att öka kunskapen hur insekternas bidrag påverkar terrestra ekosystem.

Utbyte av bland annat näring mellan olika habitat är viktigt för praktiskt taget alla ekosystem. Till exempel kan landlevande insekter som hamnar i vattnet vara en viktig födokälla för fisk. Överföring av resurser från land till vatten är betydligt mer välstuderat än överföring av resurser från vatten till land. Målet med NEXUS är att fylla kunskapsluckorna genom att kartlägga de faktorer som styr akvatiska insekters bidrag till näringsvävar i kantzonen och undersöka hur insekternas bidrag påverkar biologisk mångfald och processer i ekosystemen.

Särskilt vikt kommer läggas på att förstå hur markanvändning (främst stadsmiljöer samt jord- och skogsbruk) påverkar ekologiska kopplingar mellan akvatiska och terrestra system.

Resultaten från NEXUS kommer kunna användas för att skapa riktlinjer om hur skyddszoner med vegetation mellan vattendrag och markanvändning kan användas för att bevara biologisk mångfald, både i vattendrag och i kantzoner.

Resultat

Läs mer om resultaten från projektet i den här avhandlingen: