Styrmekanismer av bentiska kiselalger i svenska sjöar och vattendrag

Senast ändrad: 22 mars 2021
Regndroppar på vattenyta. Foto.

Forskningsprojektet syftade till att öka förståelsen för hur bentiska kiselalger regleras i svenska inlandsvatten.