CLEO - Climate change and Environmental Objectives

Senast ändrad: 14 november 2023

Här hittar du data från CLEO-projektet.

Data

Data från CLEO-projektet.

Om projektet

Projektet "CLEO - Climate change and Environmental Objectives" startade 2010 och pågick till 2015.

Syftet med projektet var att utreda hur klimatförändringen påverkar möjligheterna att uppfylla de uppsatta miljömålen för 2020. Hur ska nästa generation miljömål för 2050 formuleras med tanke på klimatförändringar, förändringar i markanvändning och deponering av föroreningar? Hur ska strategierna för minskade utsläpp utvecklas så att vi maximerar synergieffekterna för att nå miljömålen?

Arkiverad kopia av CLEO-projektets webbplats med mer information om projektet

Projektet finanisierades av Naturvårdsverket och hade en total budget om 25 Mkr. Av dessa stod SLU för 3 Mkr.

Från institutionen medverkade Kevin Bishop, Johan Temnerud och Mattias Winterdahl.

Externa samarbetspartners var IVL Svenska Miljöinstitutet, SMHI och Lunds universitet.