Miljöeffekter av stubbskörd på vattenkvalitet, med fokus på kvicksilver

Senast ändrad: 02 maj 2022

Projektet "Miljöeffekter av stubbskörd på vattenkvalitet, med fokus på kvicksilver" pågick åren 2012 - 2015.

Tidigare studier har visat att skogsbruk kan öka halter av näringsämnen, partiklar, löst organiskt material och kvicksilver i avrinnande vatten. Höga kvicksilverhalter i fisk är idag ett allvarligt miljöproblem och det är viktigt att identifiera skogsbrukets bidrag. Information om stubbskördens inverkan lutar sig i dagsläget enbart mot ett fåtal studier. Flera av de kunskapsluckor som FSC:s identifierat kring stubbskörd berör akvatiska effekter.

Projektets mål var att förbättra kunskap om hur stubbtäkt påverkar berörda vattenmiljöer med avseende på flöden och halter av partiklar, organiskt kol, nitrat, samt kvicksilver i avrinnande vatten. Nya empiriska studier på känslig finkornig mark, som inkluderar förlängning av en tidigare studie och syntes av ny internationell forskning, ska flytta fram kunskapsläget. Ett kompletterande mål var utveckling av ny expertis med fokus på bioenergins miljöfrågor med akvatisk inriktning.

Projektet finansierades av Energimyndigheten och hade en budget om totalt två miljoner kronor.

Medverkande från institutionen var Kevin Bishop och Karin Eklöf.