Stubbskördens påverkan på skapande av ”hot-spots” för kvicksilvermetylering och frigörelse till vattenfasen

Senast ändrad: 07 maj 2021

Projektet "Stubbskördens påverkan på skapande av ”hot-spots” för kvicksilvermetylering och frigörelse till vattenfasen" startade 2012 och pågick till 2015.

Tidigare studier har visat att skogsbruk kan öka avrinning av kvicksilver samt bildandet av metylkvicksilver. Information om stubbskördens inverkan lutar sig i dagsläget enbart mot ett fåtal studier. Bland dessa finns en stor variation i hur olika områden svarade på stubbskörd och andra former av skogsburk. Tidigare STEM-projekt har byggt upp en större kunskapsbas kring den akvatiska påverkan i storskaliga avrinningsområdesstudier.

Syftet med projektet var att få en djupare förståelse för de processer som påverkar bildandet av metylkvicksilver i stubbskördad mark. Vi testade hypotesen att stubbskörd skapar fler "hotspots" för metylering av kvicksilver än konventionellt markberedning. Vi genomförde en omfattande kartläggning av metyleringens "hot-spots" och jämförde markmiljöer och deras mikrobiella artsammansättning i de olika behandlingarna (stubbskörd, markberedning och referenser). På så vis avsåg vi att identifiera faktorer som påverkar metylering. Dessa kunskaper ska sedan ligga till grund för en avvägning av de risker som stubbkörd kan medföra samt mer ändamålsenliga riktlinjer för skydd av skogsvatten.

Projektet finansierades av Energimyndigheten och hade en budget om 2,5 miljoner kronor.

Från institutionen medverkade Kevin Bishop och Karin Eklöf.

Extern samarbetspartner var Uppsala universitet.

Läs den engelska versionen genom att klicka på flaggan uppe till höger i sidhuvudet!