ForWater - Unikt modell- och beslutsstödssystem för vattenkvalitet i det brukade skogslandskapet i ett föränderligt klimat. Delprojekt C

Senast ändrad: 04 april 2022

Projektet "Unikt modell- och beslutsstödssystem för vattenkvalitet i det brukade skogslandskapet i ett föränderligt klimat (ForWater). Delprojekt C. studier av det svenska skogslandskapet" pågick 2011-2015.

ForWater-programmets övergripande syfte är att skapa en fördjupad kunskap kring hur förändringar i klimat och skogsbruk kan samverka negativt på vattenkvalitén i rinnande vatten. Ökad efterfrågan på skogsråvara, för bland annat bioenergiproduktion, har lett till ett ökat tryck på den svenska skogen att leverera mer än vad den för närvarande producerar. Tillsammans med förväntade klimatförändringarna kan ett mer intensivt skogsbruk leda till negativa konsekvenser för rinnande vatten.

För att leva upp till EU:s ramdirektiv för vatten, målen för den svenska energipolitiken och Naturvårdsverkets miljökvalitetsmål måste det skapas en mer vetenskapligt grundad förståelse för hur klimatets och skogsbrukets effekter samspelar. I ForWater- programmet arbetar forskarna för en integrerad förståelse av hur olika vattenkvalitetsproblem relaterade till skogsbruk och klimat interagerar och samverkar. Inom delprojekt C arbetar forskarna på nationell nivå med hur dessa faktorer påverkar närsalter (N, P), organiskt material (DOC) och surhetsrelaterade ämnen (baskatjoner).

Projektet finansieras av FORMAS och har en budget om 25 miljoner kronor totalt. Av dessa är lite mer än två miljoner avsatta för delprojekt C.

Från institutionen medverkar Stefan Löfgren och Mats Fröberg.

Externa samarbetspartners är Uppsala universitet, Lunds universitet Universitetet i Zürich och Skogforsk.

Läs mer om projektet här!