Databeskrivning

Nationell miljöövervakning av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i miljön

Senast ändrad: 02 november 2023

Syftet med övervakningsprogrammet är att långsiktigt följa bekämpningsmedelshalter i yt- och grundvatten, samt undersöka förekomsten av bekämpningsmedel i sediment, luft och nederbörd.

Miljöövervakningen av bekämpningsmedel påbörjades 2002 och utförs främst i fyra små avrinningsområden som representerar varsin jordbruksregion i Sverige. Områdena kallas typområden eftersom de kan anses representera ett typiskt område i den regionen. I varje typområde provtas ytvatten och sediment, från den bäck som avvattnar området, samt grundvatten från cirka 3–6 meters djup. Lantbrukarna i typområdena intervjuas varje år för att samla in uppgifter om vilka grödor som odlats och vilka bekämpningsmedel som använts.

I miljöövervakningen ingår också två lite större skånska åar (Skivarpsån och Vege å) där ytvatten och sediment provtas.

Bekämpningsmedel från regnvatten och luft har samlats in i Skåne sedan 2002 respektive 2009. Sedan 2009 har ytterligare en lokal för insamling av regnvatten använts, fram till och med 2016 i Aspvreten, Södermanland och därefter i Norunda, Uppland.

Ladda ned data

Data kan laddas ned från SLU:s webb: Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel.