Sveriges lantbruksuniversitet

Nationell miljöövervakning av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i miljön

Den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel startade år 2002 i syfte att följa den långsiktiga förändringen över tiden när det gäller jordbrukets påverkan från bekämpningsmedel på yt- och grundvattenkvalitet, samt undersöka förekomsten av bekämpningsmedel i sediment, luft och nederbörd. 

Undersökningarna är en del av Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning och ingår i programområde Jordbruksmark, delprogram "Växtskyddsmedel i typområden och åar" samt programområde Luft, delprogram "Växtskyddsmedel i nederbörd och luft". Programmen ingår i Datavärdskap jordbruksmark.

Sverigekarta med mätplatser. Illustration.

Var proverna tas

Miljöövervakningen av bekämpningsmedel utförs främst i fyra små avrinningsområden (8 – 16 km2) som representerar varsin jordbruksregion i Sverige. Avrinningsområdena ligger i Skåne (M42), Halland (N34), Östergötland (E21) och Västra Götaland (O18). Områdena kallas typområden eftersom de kan anses representera ett typiskt område i den regionen. Alla typområden består av omkring 90 procent åkermark. I varje typområde provtas ytvatten och sediment, från den bäck som avvattnar området, samt grundvatten från ca 3-6 meters djup. Lantbrukarna i typområdena intervjuas varje år för att samla in uppgifter om vilka grödor som odlas och vilka bekämpningsmedel som använts. Användningen av bekämpningsmedel jämförs med de påträffade bekämpningsmedelsresterna i ytvattnet som avvattnar typområdet. Med dessa data kan även förlusterna av bekämpningsmedel från jordbruksmark beräknas.

I miljöövervakningen ingår också två lite större skånska åar (Skivarpsån och Vege å, med avrinningsområden på 102 respektive 488 km2) där ytvatten och sediment provtas.

Bekämpningsmedel från regnvatten och luft har samlats in i Skåne sedan 2002 respektive 2009. Sedan 2009 har ytterligare en lokal för insamling av regnvatten använts, fram till och med 2016 i Aspvreten, Södermanland och därefter i Norunda, Uppland.

Ett vattendrag omgivet av buskar och träd, foto.

Provtagningens omfattning

Provtagningen av ytvatten i typområdena utförs med hjälp av automatiska ISCO-provtagare som är programmerade att ta ett mindre delprov var 90:e minut, dygnet runt i en vecka. Dessa delprov ger ett veckomedelsprov som visar vilka bekämpningsmedel som passerat och deras medelkoncentration under veckan. Proverna samlas in mellan maj och oktober, den period då bekämpningsmedelsanvändningen i jordbruket är som störst. I typområdena i Skåne och Halland samlas prov in även under resterande delen av året, men då i tvåveckorsintervaller. Dessa prover tas för att undersöka om jordbruksmark även läcker rester av bekämpningsmedel under vintern.

Ytvattenprovtagningen i de två större åarna görs för hand med flaskor som sänks ner vattendraget, så kallad momentan provtagning, en till två gånger per månad mellan maj och oktober.

Grundvattenprover tas vid fyra tillfällen per år, och sediment samlas in vid ett tillfälle per år.

Regnvattenprover samlas in regelbundet efter regn, mellan april och oktober i Hallahus och maj till september i Aspvreten/Norunda. Totalt blir det 10-15 regnprover per provplats och år. Ett tiotal luftprover samlas in årligen med hjälp av en provtagare som aktivt pumpar luft genom ett filter och en adsorbent (PUF), som sedan analyseras var för sig för bekämpningsmedel.

Två kemister undersöker ett analysinstrument

Analyser av bekämpningsmedel

Alla analyser görs på det ackrediterade laboratoriet för organisk miljökemi (OMK) på Institutionen för vatten och miljö, SLU. Prover från ytvatten, grundvatten och regnvatten analyseras för ca 150 substanser av bekämpningsmedel. Luftproverna analyseras för ca 110 substanser och  sedimentproverna för ca 100 substanser. När vi väljer vilka substanser som ska analyseras tar vi hänsyn till hur mycket substansen används i typområdena och i Sverige generellt, om substansen har egenskaper som gör den lättrörlig i naturen, samt hur toxisk den är för vattenlevande organismer. Alla vattendirektivets prioriterade substanser som är bekämpningsmedel och bedöms relevanta att analysera ingår i analyserna .

Stapeldiagram som visar toxicitetsindex för olika år och vattendrag i fyra svenska län.

Resultaten är allmänt tillgängliga

Varje år sammanställs resultaten från den nationella miljöövervakningen i en rapport som finns att hämta som PDF, se Publikationer.

Data går också att ladda ner, se Här finns data

Data har även sammanställts i rapporter som publicerats av SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB). Utöver den nationella miljöövervakningen sker regional miljöövervakning runt om i landet.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om miljöövervakningen av bekämpningsmedel är du välkommen att kontakta oss:

Publicerad: 03 december 2020 - Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se
Loading…