SLU-expertis inom områden med koppling till corona-pandemin

Senast ändrad: 19 februari 2024

Vid SLU bedrivs forskning inom flera områden som har koppling till Covid-19 och dess effekter på samhället och på människors vardag, men också om frågor kring beredskap vid andra typer av kriser.

VETERINÄRMEDICIN

(se även webbsida om forskning om samspelet mellan djurhälsa, humanhälsa och ekosystemhälsa - "one health")

Corona-virus hos djur, värddjursbyten och släktskap mellan olika typer av coronavirus
Maja Malmberg, forskare inom infektionsbiologi
018-672777, maja.malmberg@slu.se, SLU Uppsala

Virus hos djur, inkl. coronavirus, vektorspridda virus, hur virus undkommer värdens immunsvar, värddjursbyten
Mikael Berg, professor i veterinär virologi
018-672784, mikael.berg@slu.se, SLU Uppsala

Generella frågor om smittskydd
Susanna Sternberg Lewerin, professor i epizootologi och smittskydd
018-673192, susanna.sternberg-lewerin@slu.se, SLU Uppsala

Smittsamma sjukdomar, zoonoser, luftvägsviroser
Jean Francois Valacher, professor i idisslarmedicin
018-671351, jean-francois.valarcher@slu.se, SLU Uppsala

Generella frågor om epidemiologi
Ulf Emanuelson, professor i veterinärmedicinsk epidemiologi, 018-671826, ulf.emanuelson@slu.se

CORONA I MILJÖN

Analys av coronavirus i avloppsvatten
Maja Malmberg, forskare inom infektionsbiologi
018-672777, maja.malmberg@slu.se, SLU Uppsala

Anna Székely, forskare vid institutionen för vatten och miljö,
anna.szekely@slu.se, SLU Uppsala

Foon Yin Lai, forskare inom organisk miljökemi och ekotoxikologi, foonyin.lai@slu.se, SLU Uppsala

Detektion av SARS-CoV-2 i luft och på ytor i tunnelbane- och sjukhusmiljöer

Klas Udekwu, forskare vid institutionen för vatten och miljö, 018-673059, klas.udekwu@slu.se, SLU Uppsala

DJURENS, NATURENS OCH UTEMILJÖERS BETYDELSE FÖR MÄNNISKANS VÄLBEFINNANDE

(se även nyhetsartikel med citat)

Samspel och relationer mellan människor och djur (antrozoologi)
Lena Lidfors, professor, institutionen för husdjurens miljö och hälsa
0511-67215, lena.lidfors@slu.se

Samspelet mellan skogsmiljöer och människors hälsa
Ann Dolling, universitetslektor, institutionen för skogens ekologi och skötsel
090-7868383, ann.dolling@slu.se, SLU, Umeå

Planering för rekreation och vardagsmotion, urbana löpspår, utegym etc.
Mattias Qviström, professor i landskapsarkitektur, särskilt fysisk planering
018-672528, mattias.qvistrom@slu.se, SLU Uppsala

Utemiljöns betydelse i äldreomsorg
Anna Bengtsson, universitetsadjunkt, institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
040-415170, anna.bengtsson@slu.se, SLU Alnarp

Skolprestationer i utomhusmiljö, urbana utemiljöer för barn och unga
Petter Åkerblom, universitetslektor i landskapsarkitektur
018-671660, petter.akerblom@slu.se, SLU Uppsala

Lena Jungmark, nationell samordnare för barns och ungas utemiljö (regeringsuppdrag)
072-2387921, lena.jungmark@slu.se, Tankesmedjan Movium, SLU Alnarp

Hälsofrämjande utemiljöer för barns lek och lärande
Fredrika Mårtensson, universitetslektor i miljöpsykologi
0727-402262, fredrika.martensson@slu.se, SLU Alnarp

Naturbaserade och naturunderstödda interventioner i olika utemiljöer för olika målgrupper
Anna María Pálsdóttir, forskare inom miljöpsykologi
040-41 55 36, anna.maria.palsdottir@slu.se, SLU Alnarp

LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING

(se även en särskild webbsida om livsmedelsberedskap)

Livsmedelssäkerhet
Sofia Boqvist, universitetslektor, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
072-240 3494, sofia.boqvist@slu.se, SLU Uppsala

Växtförädling av livsmedelsgrödor för nordiska förhållanden och hållbar livsmedelsförsörjning
Eva Johansson, professor i växtförädling och programchef för SLU Grogrund
040-41 55 62 alt 076-128 57 37, eva.johansson@slu.se, SLU Alnarp

Vad händer med våra matvanor under en stor samhällskris?
Richard Tellström, docent i måltidskunskap vid SLU Future Food
070-265 20 89, info@richardtellstrom.se

Konsumentbeteende och beslut kopplade till val av livsmedel
Carl-Johan Lagerkvist, professor, institutionen för ekonomi
018-671783, carl-johan.lagerkvist@slu.se, SLU Uppsala

Hållbara livsmedelssystem
Elin Röös, universitetslektor, institutionen för energi och teknik
018-671866, elin.roos@slu.se, SLU Uppsala

Lantbrukarnas olika strategier kring gårdsstorlek och specialisering
Flora Hajdu, forskare, institutionen för stad och land
018-672162, flora.hajdu@slu.se, SLU Uppsala

Sveriges beroende av import av konstgödsel och drivmedel samt livsmedelsproduktionens klimateffekter
Per-Anders Hansson, professor, institutionen för energi och teknik
070-5545898, per-anders.hansson@slu.se, SLU Uppsala

Livsmedelsproduktion och framtidens stadsnära växthusodling
Karl-Johan Bergstrand, universitetslektor, institutionen för biosystem och teknologi
040-415343, karl-johan.bergstrand@slu.se, SLU Alnarp

Växtodling och odlingssystem
Göran Bergkvist, universitetslektor, institutionen för växtproduktionsekologi
018-672910, goran.bergkvist@slu.se, SLU Uppsala

Växtförädling och odling av proteingrödor i Sverige
Åsa Grimberg, forskare, institutionen för växtförädling
040-415541, asa.grimberg@slu.se, SLU Alnarp

Framtidens livsmedelsförsörjning och historiska sädesslag
Karin Gerhard, forskare, Centrum för biologisk mångfald
070-9429055, karin.gerhardt@slu.se, SLU Uppsala

Ett hållbart livsmedelssystem genom minskat matsvinn
Mattias Eriksson, forskare, institutionen för energi och teknik
018-671732, mattias.eriksson@slu.se, SLU Uppsala