Ny sökning
BI1423

Växters funktionalitet för klimatlindring i ett samhällsplaneringsperspektiv

Växter utgör en naturkraft och är avgörande i samhällets gröna omställning. I årtusenden har växter anpassats till olika naturliga miljöer och bildar grunden till alla världens ekosystem. I ett samhällsperspektiv har vi människor tagit växter i vår tjänst och använder dem för en mängd olika områden, allt från mat, material och energi till prydnad, ekosystemtjänster och rekreation. Vi använder deras anpassningar och förädlar dem för att uppfylla olika funktioner och leverera olika samhällstjänster. Växter är ett av de viktigaste verktygen för att möta många samhällsutmaningar och lindra effekter från kommande klimatförändringar.Inom alla samhällssektorer är det viktigt att ha god kännedom om hur växter kan används och en förståelse för deras potential och begränsningar. Kursen ger kunskap om hur olika växtslag inom jordbruk, skog, landskap och trädgård används för olika syften i samhället, och hur olika värden ibland står emot varandra. Ur ett urbant och ruralt samhällsplaneringsperspektiv tittar vi närmare på vilka funktioner växter har och hur de kan bidra till en ökad hållbarhet samt en biobaserad ekonomi.

Kursplan

BI1423 Växters funktionalitet för klimatlindring i ett samhällsplaneringsperspektiv, 15,0 Hp

Plants’ functionality for mitigating effects from climate change in a community planning perspective

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Syftet med kursen är att ge en översikt över växters funktionalitet och hur vi från ett systemperspektiv kan använda växter för att möta samhällsutmaningar i dag och i framtiden. Fokus ligger på hållbarhet och klimatpåverkan utifrån ett samhällsplaneringsperspektiv. På kursen kommer studenten utifrån tidigare erfarenheter och nya kunskaper att arbeta med aktuella problemställningar för att ges förståelse för möjligheterna kring växtanvändning och träna sig i kritiska och kreativa förhållningssätt.Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

• redogöra för de vanligaste typerna av växtanvändning i olika miljöer och situationer samt hur det påverkar samhället, landskapet och klimatet.

• beskriva hur växter genom sina funktioner kan bidra till ett hållbart samhälle och att lindra effekterna från klimatförändringar.

• analysera växtbaserade lösningar samt ge förslag på växtanvändning som kan driva en hållbar teknisk, social och ekonomisk utveckling.

Innehåll

Kursen är indelad i tre moduler. I den första modulen behandlas växternas funktioner med växtslagskännedom och växtegenskaper, växters sociala och ekonomiska betydelse, växters estetik och egenvärden, miljöns påverkan på växter och växters miljöpåverkan. I den andra modulen behandlas olika landskapselement så som skog, åker, vegetation i städer, växter vid vatten samt ängar och andra kulturpåverkade områden. Vi tittar på hur olika landskapselement kan användas för att uppnå en hållbar samhällsplanering och för att belysa möjligheter, utmaningar och begränsningar i växtanvändning. Perspektiven kretsar kring produktion, rekreation, ekosystemtjänster, tekniska lösningar, biologisk mångfald och klimat. I den sista modulen behandlas konkreta utmaningar och frågeställningar tillsammans med olika verktygslådor och lösningar för att nå en biobaserad ekonomi. Modulen tar också upp viktiga samhällsaktörer och hur vi som samhälle kan driva en grön omställning för att anpassa oss till och lindra effekter från klimatförändringar.Kursen består av digitala föreläsningar och litteratur på distans samt obligatoriska möten på plats med övningar och diskussioner. I slutet av kursen ska studenten skriva ett inlämningsarbete med en muntlig presentation samt diskussion.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt deltagande i obligatoriska moment samt godkända inlämningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Distanskurs med två obligatoriska träffar vid SLU i Alnarp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtförädling

Medansvariga:

Institutionen för biosystem och teknologi Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1423 Anmälningskod: SLU-30215 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtförädling Studietakt: 50%