Ny sökning
LK0380

Stadens utmaningar

Kursen Stadens utmaningar ger en bred introduktion till området hållbar stadsutveckling. Kursen är tematiskt upplagd kring stadens hållbarhet ur sociala, ekologiska samt ekonomiska perspektiv. Föreläsningar varvas med skrivuppgifter och seminarier. Föreläsare med olika bakgrund och kompetens medverkar i kursen för att bidra till en förståelse för de många olika utmaningar och möjligheter som behöver belysas för en hållbar stadsutveckling.
2020-08-24
Välkomna till Stadens utmaningar
Den 1 sept. 2020 ses vi i Alnarp i Crafoord salen för en kursintroduktion och upprop för kursen Stadens utmaningar. Kursintroduktionen kommer att ge information om hur kursen är upplagd och vad målen är med kursen. På eftermiddagen och den 2a sept. blir det två tillfällen att friska upp kunskaperna i akademiskt skrivande och urban ekologi. De första dagarna efter kursstart är det rörigt med antagningen till kursen och programmen så det kan komma in reservantagna studenter. Därför har vi gjort dessa uppsamlings övningar/föreläsningar. Veckan efter börjar vi på allvar. Vi har Covid anpassad undervisning så mycket kommer att gå online. Inledande föreläsningar vid starten av varje nytt tema blir på plats men vi ska antingen spela in eller ge möjlighet att delta online även vid dessa tillfällen för de som inte kan delta fysiskt. Mycket välkomna Ann-Mari och lärarlaget

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

LK0380 Stadens utmaningar, 15,0 Hp

Urban challenges

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tema 1 3,00 1002
Tema 2 3,00 1003
Tema 3 3,00 1004
Tema 4 3,00 1005
Seminarier och studiebesök 3,00 1006

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp totalt, varav minst 90 hp inom något av följande ämnes- eller utbildningsområden:
- arkitektur
- byggd miljö
- ekologi
- företagsekonomi
- fastighetsvetenskap
- fysisk planering
- kultur- eller naturgeografi
- landskapsarkitektur
- landskapsplanering
- ledarskap och organisation
- miljövetenskap
- statsvetenskap
samt
- Grundläggande kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
-engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska nå en ökad förståelse för stadens aktuella utmaningar och för hur det är möjligt att skapa ett hållbart samhälle med fokus på samverkan av ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella faktorer. Kursen kan ses som en avancerad introduktion till hållbar urban landskapsplanering.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- söka upp, sammanställa och presentera information om stadens möjligheter muntligt och skriftligt utifrån olika aspekter (ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella) som är relevanta för en hållbar stadsutveckling
- formulera relevanta frågeställningar inom området hållbar stadsutveckling och koppla slutsatser till dessa
- förstå komplexiteten i de aktuella hållbarhetsutmaningar städer står inför
- problematisera och analysera olika brukargruppers behov och intressen i stadsmiljöer och sätta dessa i relation till den fysiska miljön (byggd miljö, klimat, ekologiska förutsättningar, geologisk placering, demografi)
- förstå den fysiska miljöns betydelse för människors och andra organismers välbefinnande, trivsel och sociala liv
- förstå staden från ett globalt till lokalt perspektiv och stadens förutsättningar i relation till landsbygden
- känna till lösningar för hur det går att skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling och möta städernas utmaningar.
- känna till grundläggande begrepp inom stadsplanering och förvaltning

Innehåll

Kursen ger en introduktion till städers utmaningar och kopplar dessa till nationella och globala mål. För att kunna planera för hållbara städer behövs kunskap om vilka konkreta lösningar som finns och detta kommer behandlas under kursen. Kursen är en mötesplats för människor med olika utbildnings- och yrkesbakgrund som med sina olika kompetenser bidrar till förståelsen för staden.

I föreläsningar med forskare och yrkesverksamma inom uthållig stadsutveckling sätts stadens situation och förändringskraft i fokus och studenten ges en inblick i aktuella frågor. Seminarier ger studenten inblickar i samhällets aktuella utmaningar, tränar studenten i presentationsteknik och att kondensera information.

I kursen ingår ett antal mer omfattande projekt med fördjupning i något tema där studenterna ska visa på tillämpningar av förvärvade kunskaper. Projekten redovisas med obligatoriska inlämningar. Seminarier kan antingen vara obligatoriska eller ge delpoäng vid den slutliga examinationen.
Kursen består av: föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, obligatoriska studiebesök och individuella uppgifter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Vid examinationen bedöms främst skriftlig redovisning av individuella uppgifter. För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på halvfart och på eftermiddagar. Undervisning sker i Alnarp. Vid behov kan vissa föreläsningar förekomma på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LP0586

Lärandemål från kursplanen

Efter kursen ska studenterna kunna;

- söka upp, sammanställa och presentera information om stadens möjligheter muntligt och skriftligt utifrån olika aspekter (ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella) som är relevanta för en hållbar stadsutveckling

- formulera relevanta frågeställningar inom området hållbar stadsutveckling och koppla slutsatser till dessa

- förstå komplexiteten i de aktuella hållbarhetsutmaningar städer står inför

- problematisera och analysera olika brukargruppers behov och intressen i stadsmiljöer och sätta dessa i relation till den fysiska miljön (byggd miljö, klimat, ekologiska förutsättningar, geologisk placering, demografi)

- förstå den fysiska miljöns betydelse för människors och andra organismers välbefinnande, trivsel och sociala liv

- förstå staden från ett globalt till lokalt perspektiv och stadens förutsättningar i relation till landsbygden

- känna till lösningar för hur det går att skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling och möta städernas utmaningar.

- känna till grundläggande begrepp inom stadsplanering och förvaltning

Betygskriterier

Temapapers (3 st)

För godkänd text krävs att studenten:

 • Skriver 1000-1500 ord (inkl. rubrik och referenser, överskridelser av ordgränsen ses negativt)
 • Formulerar syften och frågeställningar (betygsskala: frågeställning)
 • Fördjupar sig i en fråga/problematik med anknytning till aktuellt tema inom hållbar stadsutveckling (betygsskala: frågeställning)
 • Använder vetenskaplig litteratur samt ev. annan relevant och kvalitetsgranskad litteratur på ett kritiskt och ifrågasättande sätt (betygsskala: ämneskunskap)
 • Skriver med läsbarhet vad gäller struktur, språk och referenshantering (betygsskala: formalia)
 • Utvecklar resonemang om och belyser komplexiteten i städers aktuella utmaningar (betygsskala: diskussion)
 • Diskuterar sina frågeställningar och resonemang på ett sammanhängande sätt och i relation till ett större sammanhang (betygsskala: sammanhang, diskussion)
 • Granskar och använder litteratur och annan information på ett kritiskt och ifrågasättande sätt (betygsskala: kritiskt tänkande)

Papers examineras av två personer inom en lärargrupp.

Temapapper utökat

 • Skriver högst 4000 ord (inkl. rubrik och referenser, överskridelse av ordgränsen ses negativt)
 • Formulerar syften och frågeställningar (betygsskala: frågeställning)
 • Fördjupar sig i en fråga/problematik med anknytning till aktuellt tema inom hållbar stadsutveckling (betygsskala: frågeställning)
 • Använder vetenskaplig litteratur samt ev. annan relevant och kvalitetsgranskad litteratur på ett kritiskt och ifrågasättande sätt (betygsskala: ämneskunskap)
 • Skriver med läsbarhet vad gäller struktur, språk och referenshantering (betygsskala: formalia)
 • Utvecklar resonemang om och belyser komplexiteten i städers aktuella utmaningar (betygsskala: diskussion)
 • Diskuterar sina frågeställningar och resonemang på ett sammanhängande sätt och i relation till ett större sammanhang (betygsskala: sammanhang, diskussion)
 • Granskar och använder litteratur och annan information på ett kritiskt och ifrågasättande sätt (betygsskala: kritiskt tänkande)

Betygskriterier för temapapers

Betyg

Frågeställning

Ämneskunskap

Sammanhang

Diskussion

Kritiskt tänkande

Formalia

5

Studenten kan formulera väl avgränsade frågeställningar/syften som är grundade i vetenskaplig litteratur och som är anpassade till uppgiften

Studenten kan sammanställa relevant litteratur, förhålla sig till litteraturen på ett analytiskt och källkritiskt sätt

Studenten kan analysera komplexiteten mellan de olika sammanhang som finns inom ämnet och dra välgrundade slutsatser

Studenten kan relatera diskussionen till ett större sammanhang visa på betydelsen av resultaten och använda sig av källor som stärker detta

Studenten använder många olika källor, ställer dessa mot varandra och gör en egen kritisk analys

Studenten kan skriva med en mycket god struktur samt en alltigenom korrekt referenshantering och språkbehandling

4

Studenten kan formulera för ämnet och uppgiften lämpliga och väl genomarbetade frågeställningar/syften samt motivera frågeställningarna/en

Studenten kan använda sig av källor av hög relevans och med hög trovärdighet (vetenskapliga artiklar) samt källor även utanför rekommenderad litteratur och tolka innehållet korrekt

Studenten kan beskriva och förklara komplexiteten mellan de olika sammanhang som finns inom ämnet och dra slutsatser

Studenten kan utveckla sammanhängande resonemang, diskutera sina inledande syften och hålla en röd tråd genom uppsatsen

Studenten använder många olika källor och ställer dessa mot varandra

Studenten kan skriva med god struktur, referenshantering samt språkbehandling

3

Studenten kan formulera frågeställningar/syften som rör ämnet och uppgiften

Studenten kan välja för ämnet och sammanhanget lämpliga källor och tolka innehållet korrekt

Studenten kan beskriva komplexiteten mellan de olika sammanhang som finns inom ämnet

Studenten kan utveckla sina resonemang och syften genom uppsatsen

Studenten använder olika källor för att belysa ämnet från flera håll

Studenten kan strukturera innehållet, och har en acceptabel språkbehandling och referenshantering

1) The Sustainable Urban Development Reader, 3rd edition, London: Routledge
Författare: Wheeler, S. M. & Beatley, T. (red.) (2014)
ISBN: ISBN 9780415707763

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0380 Anmälningskod: SLU-10167 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 50%