Ny sökning
MX0137

Miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning – metoder och tillämpning

Syftet med kursen är att du i din framtida yrkesroll ska vara välbekant med metoder för miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning och i någon mån kunna arbeta med enklare arbetsuppgifter inom dessa områden.

MX0137 Miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning – metoder och tillämpning, 7,5 Hp

Environmental impact assessment, environmental communication and nature interpretation – methods and skills development

Kursplan fastställd

2017-12-05

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Minst 7,5 hp i miljövetenskap motsvarande kunskaper om miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation.

Mål

Syftet med kursen är att studenterna i sina framtida yrkesroller ska vara välbekanta med metoder för miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning och i någon mån kunna arbeta med enklare arbetsuppgifter inom dessa områden.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för arbetsproceduren vid upprättande av miljökonsekvensbedömningar och fördelar och nackdelar med olika tillvägagångssätt
- redogöra för olika metoder för naturvägledning och kommunikationsplanering
- redogöra för olika metoder för dialog och konflikthantering
- redogöra för vilka samhälleliga förutsättningar som krävs och vilka individuella förhållningssätt som underlättar arbetet med dialog och konflikthantering

Innehåll

Kursen behandlar tillämpning av metoder och tillvägagångssätt inom miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning och har inslag av färdighetsträning. I ett projektarbete i mindre grupp med handledning upprättas en miljökonsekvensbedömning. Svårigheter och förutsättningar för arbetet diskuteras muntligt och skriftligt. Naturvägledning diskuteras i föreläsningar, exkursioner och övningar.

I mindre grupp:
- planeras och genomförs ett mindre naturvägledningsprojekt
- analyseras förutsättningarna för dialog, konflikt och konflikthantering i konkreta naturresursrelevanta situationer
- analyseras förutsättningar och kommunikativa verktyg för hållbarhetsmotiverade beteendeförändringar

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig hemtentamen, godkända skriftliga gruppuppgifter och godkänd redovisning av övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kravet på minst 7,5 hp grundläggande kunskaper om miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation är uppfyllt efter deltagande i kurs Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation – introduktion, 7,5 hp

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: delar av MX0085
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0137 Anmälningskod: SLU-20134 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%