Workshop om utställningar 2011

Senast ändrad: 26 januari 2024

Workshop om utställningar ute och inne.

CNV höll en dygnslång workshop i det vackra Vålådalen 13-14 oktober 2011 med titeln ”Att gå in för att komma ut”. Workshopen handlade om hur man kan utforma utställningar och liknande på ett sätt som lockar besökare ut i naturen, och hur man kan flytta ut intressanta utställningsidéer utomhus. Det hela arrangerades i anslutning till den årliga träffen för landets naturum.

Deltagarna fick arbeta i fyra pass med inventering ute och inne, framtagande av idéer och förslag samt sammanställning och utställning av dessa. Vi hade också två inspirerande föredrag av Tomas Carlsson från Riksutställningar och Aija Mäkinen från naturum Tavastland i Finland.

Tomas berättade att Riksutställningar då hade ett mer renodlat uppdrag att stödja och ge råd och kunskap till utställare. Devisen är ”Kunskapa, Spana, Nätverka”. Tomas tog bland annat upp vikten av inbjudande entréer ute och inne samt att ha något i början av exempelvis en naturstig som triggar intresset. Att få vara aktiv, röra vid saker, anta utmaningar och skapa minnen är viktiga ledstjärnor.

Aija presenterade först sin organisation, Metsähallitus eller Forststyrelsen, som sköter såväl statlig naturskyddad mark som statens kommersiella skogsbruk i Finland. Naturvägledning bedrivs bland annat på 19 naturum och genom den populära webbtjänsten www.utinaturen.fi. Aija berättade sedan om den naturvägledning inte minst för barn som bedrivs på finländska naturum.

De förslag som sedan kom fram präglades av stor kreativitet. Det handlade dels om att flytta ut delar av utställningar och dels att utforma utställningar inne så de lockar besökare ut i naturen. Man kan gärna ha en gradvis övergång mellan inne och ute. Målpunkter att söka upp både inne och ute är viktiga för intresset. Att prova på aktiviteter och använda alla sinnen präglade många förslag. Bland idéerna kan nämnas ”Prova på att vara hackspett” och ”Teletoppen” med naturvägledning i smartmobilen från toppen av skidbacken.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv