Rapport från workshopen Utställningar för stora idéer och små budgetar

Senast ändrad: 25 januari 2024

CNV höll denna workshop i samarbete med naturum Tåkern. Målgruppen för workshopen var de naturvägledare som vill bli bättre på att göra obemannad naturvägledning inspirerande, välkomnande och tillgänglig med liten budget. Hur producerar man och kompletterar utställningar med enkla medel? Med obemannad naturvägledning menas exempelvis utställningar, skyltar och naturstigar. 

 

På workshopen deltog 41 personer från naturum, länsstyrelser, museer, kommuner, företag och utbildningsanordnare. Deltagarna kom framförallt från södra delen av landet. Se karta över var deltagarna ser sig som aktiva med naturvägledning..

Efter att CNV och naturum Tåkern hade inlett med att hälsa välkomna börjades två parallella pass, som deltagarna växelvis deltog på.

Utvecklingsrummet

På det ena parallella passet fick deltagarna besöka Riksutställningars mobila Utvecklingsrum, för att lära sig mer om utställningsteknik. Vi fick lära oss om hur man i utställningar kan använda ljus, ljud, filmer och digitala media. Kjell Eriksson från Riksutställningar höll i passet. Diskussioner fördes om hur man kan nå utvecklingsrummets olika resultat med små medel.

 

Naturvägledning vid naturum

Det andra parallella passet gick ut på att deltagarna i grupper besökte olika delar av utomhusmiljön vid naturum. Förslag till utveckling av naturvägledningen utanför naturum diskuterades:

  • På parkeringsplatsen skulle det kunna bli tydligare för besökaren var naturum, fågeltorn och stigar finns.
  • Från entrén till naturum skulle man kunna göra besökaren nyfiken genom att ställa frågor som man kan få svar på inne i naturum. Konstgjorda fåglar skulle kunna monteras för att väcka intresse. Få besökaren att förstå att efter besöket på naturum förväntas man ge sig ut i naturen.
  • Besökare skulle kunna lockas till fågeltornet med hjälp av siluetter/skulpturer av fåglar eller spår på marken. Längs med rampen upp i fågeltornet kan man uppmuntras att leta efter trädarter och fåglar.
  • Utsikten från fågeltornet skulle kunna utnyttjas genom att man berättar om landskapet och platser idag och hur landskapet såg ut förr. Locka tillbaka till naturumet där man kan få svar på frågor.
  • På toaletterna skulle man kunna ha ljudinstallationer och annan information. Använd gärna humorinslag.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativt och kostnadseffektivt samarbete med skolor

Anders Broberg från Guteskolan höll ett föredrag baserat på skolans samarbete med naturum Gotland. Skolan har genom en av sina utbildningar tagit fram tillfälliga utställningar åt naturum. Ta del av Anders ppt-presentation här.

Naturstuga

Hans Bärring höll ett kort föredrag om en naturstuga som han arbetar med vid Upplands Väsby. Ta del av hans ppt-presentation här.

Konkreta tips för hur man tar fram innovativ naturvägledning med små resurser

Andra dagen inleddes med ett föredrag av Emil Nilsson från Biotopia i Uppsala. Emil berättade bland annat om Everytrail-stigen Istidsvandring i Uppsala samt träden vid Biotopia som man kan höra prata med hjälp av QR-koder (lyssna på ormgranen här). Ta del av hans presentation här.

 

Arbete med egna utvecklingsidéer

Workshopen byggde delvis på att var och en av deltagarna delade med sig av sina idéer och tog tillfället i akt att diskutera egna utvecklingsprojekt med andra naturvägledare. Inför workshopen fick de i uppdrag att fundera ut vilket projekt de skulle vilja presentera och diskutera i grupparbeten, och om de hade tips och metoder att förmedla eller visa. Tid avsattes på workshopen till grupparbeten kring utvecklingsidéerna. Projekten finns kortfattat beskrivna här, utifrån hur deltagarna har tänkt utveckla dem med utgångspunkt från workshopen.

 

Utvärdering av workshopen

Utvärderingarna från deltagarna visar att de har uppskattat att få arbeta med och diskutera konkreta projekt (även om det gärna kunde fått vara lite mer tid på slutet), att föreläsningarna var inspirerande samt att naturum är en bra miljö för en sådan här workshop.

 
Tack till Malin Granlund Feldt och Ellen Hultman för gott värdskap på naturum Tåkern!


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv