Universitetskurs Naturvägledning för yrkesverksamma 2020

Senast ändrad: 20 mars 2020
Gruppövning vid Fjärilsstigen, Uppsala, under Naturvägledning för yrkesverksamma. Foto: Anders Arnell, CNV.

Den uppskattade kursen Naturvägledning för yrkesverksamma hålls på SLU campus Ultuna och arrangeras av CNV i samarbete med Avdelningen för miljökommunikation. Kursträffar sker 10-11 september och 3-4 december. Där emellan arbetar du med självständiga hemuppgifter.

Kursen, som är 3 hp, ger dig som yrkesverksam verktyg att analysera och problematisera naturvägledningens metoder. Det kan handla om guidning, stigar, utställningar, skyltar, berättarvandringar eller annat, och omfattar alla moment från planering till genomförande och utvärdering.

Vid föreläsningar och lärarledda seminarier får du möjlighet att utveckla din förmåga att kritiskt reflektera över gamla och nyvunna erfarenheter på naturvägledningsområdet. I övningar tillämpas olika metoder för kommunikation och ledarskap inom naturvägledning. I egna hemuppgifter får du analysera såväl egna som andras aktiviteter och diskutera kring kurslitteraturen.

Genom åren har närmare 160 deltagare genomgått kursen. Varje år består gruppen av en givande blandning av naturvägledare från olika verksamheter som naturum, länsstyrelser, privata företag, kommuner, naturskolor, ideella föreningar, utbildningsorganisationer med flera.

Kursen är upplagd delvis på distans med två träffar och självständiga hemuppgifter där emellan. Träffarna äger rum 10-11 september och 3-4 december på SLU Ultuna, Uppsala. Träffarna pågår vanligtvis från torsdag kl 13 till fredag kl 16.30. En frivillig kvällsaktivitet ingår båda torsdagarna (de flesta brukar delta).

Kostnad: Själva kursen är avgiftsfri. Du kommer få betala för kurslitteratur (cirka 400 kr) och luncher/fika (självkostnad). Middag på kvällarma tillkommer för den som vill.

Kontaktperson: Anders Arnell (kursansvarig): anders.arnell@slu.se, 018-672445.

Anmälan: Anmäl dig på www.antagning.se.

Varmt välkommen till Naturvägledning för yrkesverksamma!

Några kommentarer från tidigare kursdeltagare:

"Alla föreläsningar och diskussioner har känts mycket relevanta och givande".

"En mycket inspirerande kurs! De två kursträffarna har varit mycket givande, med föreläsningar, övningar och inte minst diskussioner med och inspiration från andra naturvägledare".

"Hemuppgifterna gav mig tillfälle att med hjälp av intressant kurslitteratur få tillfälle att verkligen fundera kring och reflektera över mitt eget och andras arbete med naturvägledning".

"Mycket bra information, lagom arbetstakt, uppgifter som var knutna till eget arbete och kändes meningsfullt och lärorikt".

"Jag är otroligt tacksam över att jag fått dela med och träffa så inspirerande människor".


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv