Europarc-konferens 2023

Senast ändrad: 22 februari 2024

EUROPARC federation arrangerade en konferens för förvaltare av skyddad natur och Natura 2000-områden på tema "A tribute to our Landscapes Where man and nature meet in harmony". Konferensen ägde rum i oktober 2023 i Leeuwarden i Nederländerna. CNV deltog och här följer några intryck och reflektioner för planering och utövande av naturvägledning i skyddad natur i Sverige.

Europeiskt samarbete för skydd av landskap

Europarc federation bjöd till konferens i Nederländerna i början av oktober 2023. Nära 500 deltagare från skyddada naturområden besökte värdstaden Leeuwarden och många av landets nationalparker. 

Konferensen färgades av att Europarc fyllde 50 år - vad som hänt under de år som gått och samtal om hur framtiden för skyddad natur ser ut och kan formas av Europarc i Europa. Kommunikation om natur och naturvägledning var vid sidan av andra frågor om förvaltning och skötsel ett tema som återkom i många sessioner, workshops och studiebesök. En grupp unga medlemmar inledde konferensen med tydliga budskap för framtiden. Naturvården måste samarbeta brett med andra aktörer och öka takten i arbetet också med och i de landskap som inte redan är skyddade. Dessutom måste de skyddade områdena ta ansvar för att många fler får chans att skapa en relation till naturen. Den nederländska prinsessan Laurentien fanns på plats och berättade om organisationen Rewilding Europe som hon beskyddar. En överenskommelse om samarbete slöts mellan organisationerna för att stärka landskapsperspektivet i bevarande och utveckling av biologisk mångfald.

Prinsessan Laurentien från Nederländerna som är beskyddare av Rewilding Europe presenterar nyheten om samarbetet mellan Europarc och Rewilding Europe omgiven av en grupp med Junior rangers.

Prinsessan Laurentien från Nederländerna som är beskyddare av Rewilding Europe presenterar nyheten om samarbetet mellan Europarc och Rewilding Europe omgiven av en grupp med Junior rangers. Läs mer här.

Representanterna från Europarcs ungdomssektion gavs mycket plats i programmet och lyfte kärlek till natur och friluftsliv som utgångspunkt för engagemang och det stora behovet av att öka möjligheter till kontakt med natur – inte minst för alla som lever i urbana områden. De skyddade områdenas ansvar för samhällsfrågor utöver bevarande och biologisk mångfald betonades. Så också nationalparkerna som multifunktionella arenor som kan bidra till hopp om framtiden och ge möjligheter till konkret engagemang i naturvård men också landsbygdsutveckling, hållbar ekonomi, rekreation och hälsa.

Nationalparkerna i Nederländerna

”Gud skapade jorden och sen skapade människan Nederländerna” - så inleddes en föreläsning om de värdlandets 21 nationalparker. I ett land stort som Småland och Skåne med 17 miljoner invånare, nästan helt uppodlat och som skyddas av vallar från att översvämmas av havet är det nära till idén om att inte bara bevara men också utveckla och nyskapa natur. Nationalparkerna samarbetar med varandra i en gemensam stiftelse men också med dem som bor i och brukar landskapet kring parkerna. Ett av de konkreta projekt som pågår är kommunikationskampanjen ”National park gardens” en satsning där nationalparkerna uppmuntrar närboende att sköta sina trädgårdar och plantera växter man vill gynna och som lockar fjärilar och andra pollinerande insekter. De lokala företag som säljer trädgårdsväxter har involverats och utbildats, de informerar, säljer växter man vill gynna och tar bort invasiva arter ur sortimentet. Samarbeten sker också med lantbrukare kring parkerna som fått stöd för att anpassa sitt lantbruk för att skapa mångfald och småbiotoper, spara växtlighet vid småvatten och åar och använda mindre konstgödsel. Dessa samarbets- och kommunikationsprojekt gör nationalparkernas geografiska och kommunikativa räckvidd i landskapet betydligt större än deras gränser.

Utbildning och kommunikation om nationalparkerna samordnas nationellt av IVN natureducatie - en samverkansorganisation som ”kopplar ihop människa och natur” visar vägen till upplevelser och lärande aktiviteter för skola och allmänhet, driver projekt t ex kring klimatundervisning men som också utbildar guider och fortbildar personal som möter besökare i nationalparkerna. En workshop om Storytelling gavs som ett smakprov på fortbildningsaktiviteter för nationalparkerna.

Landskapsperspektivet, grön infrastruktur och sammanhang i landskap var ett genomgående tema på konferensen. Att arbeta med hela landskapet med de skyddade områdena som kärnområden och motorer i arbetet. Kristian Björnstad från organisationen Norske parker gav en interaktiv föreläsning på tema Education and experiences och berättade om utvecklingen av landskapsparker och samverkan för parker som till exempel sammanslutningen av nationalparkskommuner i Norge.

Besök i en nationalpark med många besökare

Ett av många studiebesök som arrangerades gick till ön Schiermonnikoog som blev landets första nationalpark 1989 och är ett populärt besöksmål sommartid. Ön ligger i Vadenhavet, ett pärlband av öar som delas med Tyskland och Danmark. Här är vandrande dynområden, sandhedarnas liv samt det marina livet i fokus för naturvägledningen. Besökare som köar till cykeluthyrningen där färjan anlöper ön möts av vepor som gör reklam för att utforska livet i havet (t ex sandbottnarna vid ebb) och tipsar om ett naturum/besökscenter i byn. Där kan man träffa naturvägledare och se en utställning. Här har förvaltningen (föreningen Natuurmonumenten) också sina kontor. Cyklar hyrs ut till besökare för att ta sig runt då biltrafik inte är tillåtet. Här har lantbrukare själva beslutat att minska sin produktion av mjölk för att hålla en uthållig mängd djur och minska näringsläckaget – försök med att skapa lokala produkter för försäljning till besökare pågår.

Nature academy – fortbildning för förvaltare och tillsynspersonal

Europarc har genomfört en första omgång av fortbildningssatsningen Nature Academy för förvaltningspersonal från hela Europa - med fokus på skog och marina miljöer samt Natura 2000-områden. Kursen handlar om förvaltningsåtgärder men också om att skapa kompetens inom samverkan och kommunikation med det omgivande samhället för ett framgångsrikt arbete. En ny omgång kostnadsfri fortbildning genomförs med start i januari 2024. En workshop kring vilka av FN:s hållbarhetsmål som är relevanta och kan kommuniceras i skyddade områden genomfördes. Moduler om naturvägledning i samverkan med t ex organisationen Interpret Europe där CNV är engagerade kan komma att erbjudas i framtiden.

Besöksförvaltning och planering för friluftsliv i skyddad natur

Företaget Foundations of success (FOS) presenterade sitt planeringsverktyg för friluftsliv kopplat till planeringsmodellen Conservation Standards (se länk nedan). Modellen som tagits fram bland annat genom deras samarbete med svenska nationalparker presenterades. Här beskrivs hur planering av friluftsliv och naturvägledning kan ske strukturerat i förvaltningen av skyddad natur. Skillnaden mellan information och fördjupande meningsskapande interpretation/naturvägledning beskrivs.

The conference statement

I en interaktiv övning skapade konferensens 500 deltagare i grupper en deklaration om hur människa och natur ska kunna leva i harmoni enligt visionen för både Europarc, EUs strategi och den biologiska mångfaldskonventionens räddningsplan från Montreal 2022. Sju perspektiv, som alla har bäring på kommunikation och naturvägledning, formulerades:

  1. Att kunna läsa och förstå hur landskap förändras över tid är nödvändigt för att förstå vad som måste göras för att skydda och utveckla natur.
  2. Att leva i harmoni med natur kräver att attityder och beteenden förändras och en insikt om att det är nödvändigt inte bara för ”natur” utan också för människans överlevnad.
  3. Naturupplevelser och en förståelse för hur natur och människa hör samman kan stärkas genom berättelser om hur allt hänger samman.
  4. Akademisk kunskap måste kommuniceras så att den når utanför akademin.
  5. Skyddade områden är viktiga för att bidra till människors naturrelation. Hjälp besökare att förundras och bidra till att skydda natur genom att satsa på undervisning och naturvägledning.
  6. Naturen finns överallt. Arbeta också utanför de skyddade områdena.
  7. Agera nu och använd de skyddade områdenas fulla potential för att bidra till de utmaningar våra samhällen står inför.

Förkortad och fri översättning av CNV. Se originalversionen här #EUROPARC2023 - Conference Statement: The time to act is now! - EUROPARC Federation

Referenser

Dokumentation från konferensen: EUROPARC Conference 2023, The Netherlands - EUROPARC Federation

Konferensens deklaration: #EUROPARC2023 - Conference Statement: The time to act is now! - EUROPARC Federation

Nationalparksstiftelsen i Nederländerna: Home - Nationaal Park

IVN natureducatie: About IVN - IVN

FOS handledning för planering av friluftsliv i skyddade områden: outdoor-recreation-guidance-WEB.pdf (fosonline.org)


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv