EDNA - Ett nätverk för DNA-metoder för miljöövervakning och miljöanalys

Senast ändrad: 27 januari 2023

EDNA är ett nätverk där forskare och avnämare kan diskutera hur metoderna kan användas inom miljöövervakning och forskning, med fokus på fördelarna av samarbete.

Vår vision är att ett samarbete mellan miljöövervakning och forskning gynnar framtagande och användande av kvalitetssäkrade DNA-metoder för miljöövervakning och miljöanalys.

Deltagande parter har över tid varit GU, SLU, UMU, UU, HaV, NV, SciLife Lab, NRM, SU, KTH, SVA, Coalition Clean Baltic med flera. EDNA håller diskussionsmöten där forskare får möjlighet att informera om senaste resultat, och där hela gruppen diskuterar vägen framåt för miljöövervakningen, inte bara tekniskt utan även analytiskt, infrastrukturellt och ekonomiskt.

Gå med i EDNA

Forskare vid svenska universitet och högskolor, tjänstemän vid myndigheter, och andra intresserade kan gå med i EDNA och få epostutskick med aktuella möten, workshoppar och liknande. Skicka ett mail till NN / länk till formuär.

Kommande aktiviteter

Workshop om eDNAs användning. Vintern 2021/2022. Mera information kommer.

Tidigare aktiviteter

  • 9-11 mars 2021 avslutas COST action CA15219 med en digital konferens. I samband med den anordnade EDNA en digital ”national stakeholder workshop” den 12 mars.
  • Under 8-9 december 2020 genomförde Naturvårdsverket konferensen "DNA methods in environmental monitoring and management" (och EDNA genomförde därför ingen egen aktivitet).
  • 2019 års aktivitet (7 november): SLU Metabarcoding Laboratory - presenterade sig i samband med mötet.
  • EDNA-möte 2017: 28 April på Havs- och Vattenmyndigheten i Göteborg

e-DNA/DNA i miljöövervakning

DNA-baserade metoder kan ha potential inom miljöövervakning, t.ex. för att upptäcka främmande arter eller för att underlätta identifiering av mikroorganismer. Metoderna är under utveckling och/eller i forskningsstadium, men pilotprojekt av olika slag genomförs, och det finns en efterfrågan om att inom snar framtid få användning av DNA-baserade verktyg. För att hjälpa intresserade avnämare genom djungeln av möjligheter och begrepp, och för att knyta den pågående forskningen till miljöövervakningen, grundades nätverket ”EDNA” i oktober 2016.