FRESHBAR – Streckkodning av sötvattenorganismer för förbättrade bedömningar av biodiversitet

Senast ändrad: 02 november 2021
Kiselalger i flaskor, foto.

Projektet syftar till att vidareutveckla streckkodsbibliotek för nyckelgrupper bland sötvattenorganismer samt integrera och upprätta DNA streckkodsmetodik med nationell miljöövervakning av sjöar och vattendrag.

Målsättningen är bland annat att tillhandahålla nya streckkodssekvenser för bottenlevande kiselalger och ryggradslösa djur, garantera ny och korrekt artbestämning baserad på molekylära och morfologiska taxonomiska bestämningar, jämföra morfologiska och DNA-baserade artbestämningar över olika miljögradienter samt att lagra resultat och prover i kvalitetssäkrade databaser och samlingar. Användande av streckkodning i miljöövervakningen kan även bidra till en större kunskap om komplexa gruppers artsammansättning vilket kan ge bättre bedömningar av biologisk mångfald, och en vidareutveckling av bedömningsgrunder för miljökvalitet.

Mer information och uppdateringar om projektet finns finns på den engelska versionen av den här sidan.

Fakta:

Projektet finansieras av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten.

Logotyp för Naturvårdsverket. Illustration.

Logotype för HaV. Illustration.