Populärvetenskapliga publikationer

Senast ändrad: 20 augusti 2020

Här hittar du olika populärvetenskapliga publikationer från SLU:s forskningsplattform Framtidens lantbruk som var verksam 2009-2016. Verksamheten har sedan 2017 breddats och tagits över av forskningsplattformen SLU Future Food.

Den hållbara gården – finns den?

Publ. 2017. Rapporten diskuterar olika strategier för att mäta, uppmärksamma och hantera hållbarhet inom jordbruket.

Det svenska lantbrukets omvandling 1990–2014. Exemplet Uppsala län

Publ. 2017. Rapporten redögör för en kartläggning av förändringar av det svenska lantbrukets förutsättningar sedan 1990 och hur lantbrukare uppfattar och förhåller sig dessa förändringar. Uppsala län har använts som exempel för att fånga upp de effekter och skillnader som landskapet ger upphov till när jordbruket omvandlas över tid i ett helt län.

Etiska hänsyn vid offentlig upphandling av mat

Publ. 2017. Rapporten redogör för en studie där man undersökt hur ett etiskt verktyg – den etiska matrisen – kan hjälpa beslutsfattare att fatta informerade beslut om etiska frågor i samband med offentlig upphandling av mat.

Agriculture in 2030. Stories of the future

Publ. 2017. Framtidens lantbruks framtidsberättelser översatta till engelska.

Verksamhetsberättelse januari 2016–juni2017

Publ. 2017. Framtidens lantbruks verksamhetsberättelse för januari 2016–juni 2017 beskriver de olika aktiviteter som genomfördes inom forskningsplattformen under perioden.

Vad är ett hållbart jordbruk? Analys av tre ramverk för hållbarhetsbedömning

Publ. 2017. Tre ramverk för hållbarhetsbedömning analyseras med avseende på hur hållbarhet definieras, vem som påverkar ramverkens innehåll och implementering och på vad ramverken utelämnar.

Framtidsberättelser från lantbruket år 2030

Publ. 2016. Hur står det till med det svenska lantbruket 2030? Vilka möjligheter, problem och utmaningar skulle kunna finnas då? Boken är ett resultat av en framtidsstudie som genomförts i samarbete mellan forskningsplattformen Framtidens lantbruk, SLU och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) under 2015 och 2016.

Hur skulle Sveriges lantbruk drabbas vid en avspärrning?

Publ. 2016. Rapporten sammanfattar forskningsresultat från projektet Kan vi producera mat i händelse av kris? Sårbarhet och resiliens på gårdsnivå i svenskt lantbruk som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och forskningsplattformen Framtidens lantbruk, SLU.

Hållbart jordbruk i Norrbotten

Publ. 2016. Rapport från ett scenarioarbete i Norrbotten.

Verksamhetsberättelse 2015

Publ. 2016. Framtidens lantbruks verksamhetsberättelse för 2015 beskriver de olika aktiviteter som genomfördes inom forskningsplattformen under 2015.

Kött och mjölk från djur uppfödda på bete och restprodukter – ger det en hållbar kost?

Publ. 2015. Rapporten redovisar resultaten från Framtidens lantbruks projekt Hållbar svensk proteinkonsumtion.

Framtida risker och hot mot svensk spannmåls- respektive mjölkproduktion En analys av forskningsbehov för att bedöma risker

Publ. 2015. Rapporten redovisar resultaten från Framtidens lantbruks projekt Risker och hot mot det svenska lantbrukets livsmedelsproduktion.

Insects as food - something for the future?

Publ. 2015. Rapporten är en kunskapssammanställning som utförts av Anna Jansson och Åsa Berggren, SLU, på uppdrag av Framtidens lantbruk. Rapporten lämpar sig för användning i undervisning. Finns endast på engelska.

Insekter som livsmedel i Sverige

Publ. 2015. Infoblad om insekter som livsmedel. Texten är en populärvetenskaplig sammanfattning av en kunskapssammanställning som utförts av Anna Jansson och Åsa Berggren, SLU, på uppdrag av Framtidens lantbruk.

Verksamhetsberättelse 2014

Publ. 2015. Framtidens lantbruks verksamhetsberättelse för 2014 beskriver de olika aktiviteter som genomfördes inom forskningsplattformen under 2014.

Hållbara produktionssystem i ett förändrat klimat

Publ. 2014. Infoblad med resultat från ett projekt med samma namn som genomförts av Framtidens lantbruk 2013-2014. Projektet finansierades av SLF och Framtidens lantbruk.

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi

Publ. 2014. I regeringsförklaringen 2014 står det att Sverige ska ta fram en nationell livsmedelsstrategi. Framtidens lantbruk har skrivit ett inspel till strategiarbetet.

Verksamhetsberättelse 2013

Publ. 2014. Framtidens lantbruks verksamhetsberättelse för 2013 beskriver de olika aktiviteter som genomfördes inom forskningsplattformen under 2013.

A contribution to the discussion on critical research issues for future sub-Saharan African agriculture

Publ. 2012. En rapport som använder scenarier för att identifiera framtida utmaningar och forskningsbehov för livsmedelsproduktion i Afrika söder om Sahara (endast på engelska).

Future Agriculture - Livestock, Crops and Land Use - Report from a multidiscipliniary reseach platform

Phase I (2009 - 2012) Publ. 2012. Rapporten sammanfattar verksamheten inom Framtidens lantbruk under den första fasen (2009 – 2012) (endast på engelska).

Rådslaget Framtidens nötköttsproduktion

Publ. 2012. Rådslaget Framtidens nötköttsproduktion arrangerades den 8 februari 2012 i samverkan mellan Tillväxt nötkött och Framtidens lantbruk.

Fem framtidsscenarier för 2050 - förutsättningar för lantbruk och markanvändning

Publ. 2011. Rapporten redovisar fem scenarier som använts som utgångspunkt för att identifiera framtida utmaningar för livsmedelsproduktion och markanvändning och för att identifiera vilken kunskap och vilken forskning som kommer att behövas för att hantera dessa utmaningar. Rapporten redovisar också metodiken, byggstenarna och faktorerna som använts i scenarioarbetet.

Five Scenarios for 2050 – Conditions for Agriculture and Land Use

Publ. 2011. Engelsk version av rapporten Fem framtidsscenarier för 2050 - förutsättningar för lantbruk och markanvändning.

Future Agriculture - Livestock, Crops and Land Use. A Strategic Programme for Research

Publ. 2010. Det presenterar sex övergripande utmaningar för uthållig livsmedelsproduktion i ett fyrtioårigt perspektiv. Syftet är att uppmuntra till multi-och tvärvetenskaplig forskning. Förhoppningen är att lantbruksforskningen kan stärkas genom att nya samarbeten och gemensamma ansökningar om forskningsprojekt kommer till stånd (endast på engelska).


Kontaktinformation

Sedan 2017 har verksamheten vid Framtidens lantbruk tagits över av forskningsplattformen SLU Future Food

Kontakt SLU Future Food
futurefood@slu.se, 018-67 23 47
www.slu.se/futurefood

Sidansvarig: Pernilla.Johnsson@slu.se