CV-sida

Anna Skarin

Anna Skarin

Presentation

Forskningsintressen:

I min forskning fokuserar jag på två huvudområden, dels att förstå vad som påverkar djurens beteende och val av betesområde i olika situationer och dels hur djuren själva påverkar vegetationen och betet. Jag arbetar främst med dessa frågor i relation till renar och renskötsel, men jag deltar även i projekt som studerar hur hästar (Gotlandsruss) skulle kunna användas i extensiva djurhållningssystem för att främja biologisk mångfald.

Mål med min forskning:

Att förstå vad som driver djurs beteende och val av betesområde i olika situationer, och hur renar interagerar med omgivningen, och hur mänsklig påverkan från både renskötaren och från olika störningskällor som infrastruktur och mänsklig aktivitet och rovdjur påverkar deras val.

Forskningskompetens:

Docent i husdjursveteskap med inriktning extensiv djurhållning. Insamling, analyser och metodutveckling av GPS- och spillningsinventeringdata, GIS, modellering av habitatval och rörelsemönster hos ren. Projektledare för forskningsprojekt om vindkraft och renar.

Aktiviteter/uppdrag i akademiska omvärlden:

  • Studierektor för forskarstuderande vid HUV (from feb 2018).

  • Undervisar i introduktionskurs i R samt GIS-kurs för forskarstudenter, VH-fak forskarskola, SLU, samt på masterprogrammet i Animal Science.

  • Engagerad i forskarskolan International research school of applied
  • ecology (IRSAE ) som drivs från Högskolan i Hedmark, Evenstad, Norge.
  • Referee-uppdrag i tidskrifter som, till exempel Polar Biology, Ecography, Global Change Biology, Mammalian biology, Ambio, PloSOne, Rangifer, Wildlife Biology, Oecologia, och Arctic.
  • I den vetenskapliga kommittén för Arctic Ungulate Conference - AUC, Røros August, 2015 

Aktivitet/uppdrag med intressenter utanför den akademiska omvärlden:

Information och föreläsningar för förvaltning och rennäring i olika sammanhang framförallt när det gäller störningar på ren från olika typer av mänsklig aktivitet och utbyggnader. Uppdrag som sakkunnig vid tillståndsärenden som rör renskötselns markanvändning.

Forskning

Publikationer i urval

Publikationslista (från Google Scholar)


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Renskötsel
Telefon: 018-671954
Postadress:
Box 7024
75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala