CV-sida

Anna Skarin

Anna Skarin

Presentation

Forskningsintressen:

Renens habitatval och beteende i relation till olika omvärldsfaktorer som topografi, vegetation, väder, insekter och mänsklig aktivitet och infrastruktur. Jag har bland annat arbetat fram habitatmodeller för renen som kan användas för att förutsäga vilka områden som är attraktiva för renen utifrån olika miljöfaktorer. Renens kondition i relation till överlevnad, markanvändning och rovdjursförekomst.

Mål med min forskning:

Att förstå vad som driver djurs beteende och val av betesområde i olika situationer, och hur renar interagerar med omgivningen, och hur mänsklig påverkan från både renskötaren och från olika störningskällor som infrastruktur och mänsklig aktivitet och rovdjur påverkar deras val.

Forskningskompetens:

Insamling, analyser och metodutveckling av GPS- och spillningsinventeringdata, GIS, modellering av habitatval och rörelsemönster hos ren.

Aktiviteter/uppdrag i akademiska omvärlden:

  • Undervisar i introduktionskurs i R samt GIS-kurs för forskarstudenter, VH-fak forskarskola, SLU.
  • Engagerad i forskarskolan International research school of applied ecology (IRSAE ) som drivs från Högskolan i Hedmark, Evenstad, Norge.
  • Referee-uppdrag i tidskrifter som, till exempel Polar Biology, Ecography, Global Change Biology, Mammalian biology, Ambio, PloSOne, Rangifer, Wildlife Biology, Oecologia, och Arctic.
  • I den vetenskapliga kommittén för Arctic Ungulate Conference - AUC, Røros August, 2015 

Aktivitet/uppdrag med intressenter utanför den akademiska omvärlden:

Information och föreläsningar för förvaltning och rennäring i olika sammanhang framförallt när det gäller störningar på ren från olika typer av mänsklig aktivitet och utbyggnader.

Publikationer i urval

Publikationslista (från Google Scholar)


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Renskötsel
Telefon: 018-671954
Postadress:
Box 7024
75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala