CV-sida

Anna Skarin

Anna Skarin

Presentation

Forskningsintressen:

I min forskning fokuserar jag på två huvudområden, dels att förstå vad som påverkar djurens beteende och val av betesområde i olika situationer och dels hur djuren själva påverkar vegetationen och betet. Jag arbetar främst med dessa frågor i relation till renar och renskötsel, men jag har även deltagit i projekt som studerar hur hästar (Gotlandsruss) kan användas i extensiva djurhållningssystem för att främja biologisk mångfald.

Mål med min forskning:

Att tillsammans med renskötseln beskriva och finna lösningar på de utmaningar och problem som renskötseln möter.

Att förstå vad som driver renens beteende och val av betesområde i olika situationer, och hur renar interagerar med omgivningen, och hur mänsklig påverkan från både renskötaren och från olika störningskällor som infrastruktur och mänsklig aktivitet och rovdjur påverkar deras val.

Att förstå hur renens val och betesbeteende påverkar miljön och den biologiska mångfalden. 

Forskningskompetens:

Samproduktion av kunskap tillsammans med näringen, insamling, analyser och metodutveckling av GPS- och spillningsinventeringdata, GIS, modellering av habitatval och rörelsemönster hos ren. 

Aktiviteter/uppdrag i akademiska omvärlden:

Aktivitet/uppdrag med intressenter utanför den akademiska omvärlden:

Information och föreläsningar för förvaltning och rennäring i olika sammanhang framförallt när det gäller störningar på ren från olika typer av mänsklig aktivitet och utbyggnader. Uppdrag som sakkunnig vid tillståndsärenden som rör renskötselns markanvändning.

Forskning

Pågående forskningsprojekt och samarbeten:

Titel Projektansvarig

REINFEED - utfodring av renar för framtida funktionalitet på naturligt bete 2019-2023

Anna Skarin

Vindkraft i driftsfas och effekter på renar och renskötsel 2018-2021

Anna Skarin

MINEDEER - Gruvverksamhet i renskötselområdet - Ökad kunskap om gruvverksamhetens påverkan på renar, renskötsel och samisk kultur 2020-2023

 

Coherent Modelling of Collective Movement 2018-2021

Per Sandström

/Anna Skarin

 

Prof. Paul Blackwell

Precision livestock breeding – improving both health and production in dairy cattle (2020-2022)

OneImpact 2020-2023

Prof. Lars Rönnegård

Bram van Moorter, NINA

Reindeer husbandry in a Globalizing North – resilience. Adaptations and pathways for actions (ReiGN) 2017-2021

Russet som naturvårdare - ett sätt att främja biologisk mångfald och bevara en hotad husdjursras

Prof. Øystein Holand, NMBU

Prof. Anna Jansson

 

 

Publikationer i urval

Publikationslista (från Google Scholar)


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Renskötsel
Telefon: +4618671954
Postadress:
Box 7024
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala