CV-sida

Anne-Maarit Hekkala

Anne-Maarit Hekkala
Forskare, docent, forskar olika frågor relaterade till biologiska mångfald. Specialiserad på skalbaggar och svampar som är beroende av död ved, samt skogsrestaurering, naturvårdsbränningar och alternativa skogsskötselmetoder.

Presentation

Mina forskningsintressen omfattar brett biologisk mångfald, bevarande och restaureringen av boreala skogar. Mina huvudsakliga forskningsfrågor har varit hur olika metoder för restaurering och alternativ skogsförvaltning som liknar naturliga störningar (skogsbränder, småskaliga stormskador, luckhuggning) eller hyggesfritt skogsbruk kan påverka biologisk mångfald på kort och lång sikt. För att studera dessa frågor har jag använt skalbaggar och skinnbaggar, barkborrar, pollinatörer, tickor, skogsmarksvegetation och trädstrukturen som mina studieobjekt. Jag arbetar också med frågor relaterade till mätning av biologisk mångfald, hur man bäst känner igen skogsbestånd som bör bevaras, och vilka som är de bästa indikatorer för biologisk mångfald. Dessutom studerar jag nätverken av arter som är beroende av död ved, och vilda pollinatörer i mitt Formas-projekt, bedömer hur Sveaskogs Ecoparker påverkar skalbaggars och vilda binas biologiska mångfald på lång sikt i ett samarbetsprojekt med Sveaskog. Jag är även involverad i projekt om ekologisk kompensation, snabbväxande lövskogar, hyggesfritt skogsbruk, skogsskador, för att nämna några exempel på bredden av mina forskningsämnen. 

Undervisning

Kursledare för distanskursen Skogens djur (den mest ansökta kursen vid SLU 2022 och 2023), biträdande kursledare för distanskursen Skogens bevarandebiologi. Jag undervisar också i olika kurser i klassrum, ute i fältet och i inspelade föreläsningar om biologisk mångfald, återställning, rödlistning och artidentifiering (indikatorarter, insekter).

 

Forskning

Jag är ledare för flera forskningsprojekt och deltar i många andra spännande samarbetsprojekt. Nedan följer några av de pågående projekten som jag leder:

I Ekopark-projekt studerar vi landskapets roll för att bevara biologisk mångfald. Denna studie är medfinansierad av Sveaskog, WWF, Stiftelsen Oskar & Lili Lamms Minne och Carl Tryggers Stiftelse.

Nätverk av vilda pollinatörer och vednedbrytande organismer studeras i mitt Formas-projekt. "Effekterna av skogsrestaurering på ekologiska nätverk av nedbrytande organismer och vilda pollinatörer”.  Restaureringsprojektet presenteras här.

I norra Sverige, i Gällivare, studerar vi effekterna av förflyttning av död ved på skalbaggar som är beroende av död ved, mossor, svampar och lavar. Aitik-projektet presenteras här.

I ett doktorandprojekt medfinansierat av Skogsskadecenter forskar vi hur hyggesfri skogsbruk och skador orsakade av barkborrar och klövvilt är relaterade. Studien påbörjades 2023 och kommer att fortsätta fram till 2027.

 

Samverkan

Samverkan med Sveaskog (Effekt 20, projektledare i samverkansprojekt sedan 2019-)

Samverkan med Stora Enso (KPI, Key performance indicators 2022-)

Samverkan med Boliden (AITIK coppar mine, ecological compensation 2017-)

Samverkan med SCA och Holmen genom att vi använder deras skogsfastighet till forskning (hyggesfritt skogsbruk, restaureringsprojekt). 

 

Bakgrund

1/2022

12/2017-        Researcher, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental studies, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå, Sweden

12/2015 -

11/2017         Postdoc, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental studies, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå, Sweden

07.11.2015    PhD in Ecology, Dept. of Ecology, University of Oulu, Finland

2011-2015     PhD-student, Dept. of Ecology, University of Oulu and Natural Resources Institute Finland (LUKE), Finland.

2008-2010     Part-time "Junior" Researcher, Finnish Forest Research Institute, Oulu, Finland

2005-2007     "Junior" Researcher, Finnish Forest Research Institute, Oulu, Finland.

2005    MSc, Animal ecology, Dept. of Biology, University of Oulu, Finland.

Handledning

Sedan 2022 har jag varit studierektor till forskarutbidning vid Inst Vilt fisk och Miljö.

Huvudhandledare till doktorander:

2023-2027 Ida Rönnqvist (Can continuous cover forestry reduce the risk of damage by forest pests and browsing ungulates?) Forest damage Center+SLU

2019-2025 Paulina Bergmark (The importance of green infrastructure for biodiversity of deadwood-dependent insects and fungi.) Oskar & Lili Lamms Minne + SLU.

Biträdande handledare till  doktorander:

2019-2023 Olov Tranberg (Translocation of deadwood and associated species as means to improve ecological compensation)

2020-2024 Lukas Holmström (Thinning forests' contribution to biodiversity)

2022-2026 Joseph Anderson (Effects of ungulate browsing and grazing on forest biodiversity- evaluating the intermediate disturbance hypothesis in boreal forest ecosystems)

2022-2026 Jaime Luna (The biodiversity implications of short-rotation broadleaved trees), SLU Alnarp.

2023-2027 Lydwin Wagenaar (Rewilding and restoration in landscapes.)  University of Lund.

Postdocs:

2024-2026         Post-doc Emelie Fredriksson 2 yrs. Main host. Fire in Ecopark Ejheden (Sveaskog). 

2023-2025         Post-doc Nolan Rappa 2 yrs. Main host. Pollinators in boreal forests (Formas).

2023-2025         Post-doc Alwin Hardenbol 2 yrs. Co-host. Evaluation of the effectiveness of retention forestry for conservation of biodiversity. (Stora Enso)

2022-2024         Post-doc Faith Jones 2 yrs. Co-host. Development of Key Performance Indicators for biodiversity in production forest landscapes. (Stora Enso)

2019-2021         Post-doc Antonio Rodrigues 2 yrs. Co-host. Burn for biodiversity. (Tryggers Foundation)

Jag handleder även 1-2 MSc theses and 1-2 BSc theses per år. Kontakt mig gärna om du letar efter roliga projekt :)

Publikationer i urval

Anne-Maarit Hekkala https://orcid.org/0000-0002-8023-0425

Tranberg, O., Hekkala, A-M., Lindroos, O. et al. 2023. Translocation of deadwood in ecological compensation: A novel way to compensate for habitat loss. Ambio. https://doi.org/10.1007/s13280-023-01934-0

Hekkala, A-M, Jönsson, M., Kärvemo, S., Strengbom, J & Sjögren, J. 2023: Habitat heterogeneity is a good predictors of boreal forest biodiversity. Ecological Indicators https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110069

Rodríguez, A.,  Hekkala, A-M,  Sjögren, J. Strengbom, J.  Löfroth, T.2021: Boreal forest fertilization leads to functional homogenization of ground beetle assemblages. Journal of Applied Ecology 58(6), 1145-1154.

Ekström Larsson, A, Bergmark, P, Hekkala, A-M. 2021: Can multifunctional forest landscapes sustain high diversity of saproxylic beetles? Forest Ecology and Management 490 119107

Kärvemo, S., Jönsson, M. Hekkala, A-M., Sjögren, J. &Strengbom, J. 2021: Multi-taxon conservation in northern forest hot-spots: the role of forest characteristics and spatial scales. Landscape Ecology (LAND-D-20-00477R1).

Hekkala, A.-M. Kärvemo, S. et al. 2021: Ecological restoration for biodiversity conservation triggers response of bark beetle pests and their natural predators. Forestry doi: 10.1093/forestry/cpaa016 

Versluijs, M., Hekkala, A-M et al.2020. Comparing the effects of even-aged thinning and selective felling on boreal forest birds. For. Ecol. Man https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118404

Hekkala, A.-M. & Roberge, J.-M. 2018. The use of response measures in meta-analyses of land-use impacts on ecological communities: a review and the way forward. Biodiversity and Conservation 27: 2989-3005. 

Hekkala, A.-M., Ahtikoski, A., Päätalo, M.-L., Tarvainen, O., Siipilehto, J. & Tolvanen, A. (2016) Restoring volume, diversity and continuity of deadwood in boreal forests. Biodiversity and Conservation 25: 1107-1132. 

Hägglund, R., Hekkala, A.-M., Hjältén, J. & Tolvanen, A. (2015) Positive effects of ecological restoration on rare and threatened flat bugs (Heteroptera: Aradidae). Journal of Insect Conservation 19:1089–1099. 

Tarvainen, O., Hekkala, A.-M., Kubin, E., Tamminen, P., Murto, T. & Tolvanen, A. 2015. Soil disturbance and early vegetation response to varying intensity of energy wood harvest. Forest Ecology and Management 348: 153-163.

Hekkala, A.-M., Tarvainen O., & Tolvanen A. 2014. Dynamics of understory vegetation after restoration of natural characteristics in the boreal forests in Finland. Forest Ecology and Management 330: 55–66.

Hekkala, A-M, Päätalo, M-L, Tarvainen, O. & Tolvanen, A. 2014. Restoration of young forests in Eastern Finland: Benefits for saproxylic beetles. Restoration Ecology 22: 151-159. doi: 10.1111/rec.12050.

BOOK CHAPTER 

Hjältén, J, Dynesius, M, Hekkala, A-M, Karlsson-Tiselius, A, Löfroth, T & Mugerva-Petterson, R. 2018. Saproxylic Insects and Fire. Book chapter in Ulyshen, M (ed.): Saproxylic insects. Springer. Switzerland. DOI:10.1007/978-3-319-75937-1

Länkar