CV-sida

Lars Sonesten

Lars Sonesten
Jag är limnolog och ekotoxikolog som främst arbetar med vattenkemi och biologi sötvatten. Jag arbetar även med belastningen av näringsämnen och miljögifter på våra kust- och havsområden.

Presentation

 • Prefekt vid institutionen för vatten och miljö
 • Föreståndare för intendenturen vid Mark-Vatten-Miljö-centrum
 • SLU:s representant i styrgruppen för Svenska MiljöEmissionsData (ordförande 2010, 2014, 2015) (SMED)
 • SLU:s representant i Smartare miljöinformations planeringsforum för Vatten och hav (läs mer om NV:s regeringsuppdrag kring Smartare miljöinformation)
 • Fakultetsrepresentant i SLU:s Data Curation Unit (DCU)
 • Ordförande i HELCOM PRESSURE som arbetar med att reducera påverkan på Östersjön från dess omgivning. Arbetet är till stor del fokuserat på näringsämnen och den eutrofiering av Östersjön som de orsakar. Vi arbetar även med belastningen av miljögifter, samt har även ett ansvar att leda och koordinera HELCOM:s arbete inom marin nedskräpning (från mikroskopiska plastpartiklar till nedskräpning av stränder, förlorade fisknät och -trålar, samt skeppsvrak) och undervattensbuller (t ex fartygstrafik, konstruktion och drift av vindkraftverk)
 • Ordförande i OSPAR INPUT, OSPAR:s expertgrupp för vattenburen och atmosfärisk belastning på Nordostatlanten
 • Ingår FN:s expertgrupp till United Nations 2nd World Ocean Assessment
 • Medlem i Upplandsstiftelsens vattenvårdsråd som arbetar med vattenvård regionalt i Uppsala län
 • Styrgruppsmedlem för LTER Vänern

Undervisning

 • Kursledare för en 10-veckors kurs i Ekotoxikologi (t o m 2013)
 • Föreläsare på forskarutbildningskursen i multivariat statistik för ekologer
 • Föreläsare i ekotoxikologi på kurserna Förorenad mark och Contaminated soils - Risk assessment and remediation, samt Miljöanalys.

Forskning

Mitt arbete rör sig till stora delar kring:

 • Utvärderingar av vattenkemisk och biologisk sammansättning i sjöar och vattendrag, samt hur detta påverkar näringsvävarna
 • Omsättningen av näringsämnen och källfördelning av närsaltsbelastningen på våra inlandsvatten och havsområden
 • Belastningen av näringsämnen och andra ämnen till våra kust- och havsområden
 • Utvärderingar av metaller och organiska miljögifters omsättning i vatten och sediment, samt påverkan på biota

Miljöanalys

Pågående arbeten

 • Beräkningar av närsaltsbelastningen och belastningen av andra ämnen på Östersjön och till Västerhavet
 • Utvärderingar av beräkningsmetodik för uppskattningar av belastningen av näringsämnen och andra ämnen på våra havsområden
 • Utvärderingar av vattenkemisk och biologisk sammansättning i olika regionala övervakningsprogram
 • HELCOM PLC 7 (Pollution Load Compilation nr 7). Utvärdering av belastningen på Östersjön inkl källfördelning av de olika ländernas belastningar med specielt ansvar för miljögiftsbelastningen
 • Deltar i två HELCOM-projekt, HELCOM Action (näringsämnen) och HELCOM SoM (övrig påverkan) som ska analysera om de olika åtgärder som redan har sjösats eller är planerade inom Östersjöområdet är tillräckliga för att uppnå målen med Baltic Sea Action Plan (BSAP)
 • Utvärdering av världshaven med fokus på belastningen av näringsämnen och miljögifter på Östersjön och Nordostatlanten i den FN-ledda global utvärderingen World Oceans Assessment II

Bakgrund

Limnolog och ekotoxikolog från Uppsala universitet (Fil.kand. i biologi med inriktning mot limnologi, MSc. i ekotoxikologi).

Doktorsexamen i limnologi (Environmental influence on Hg and 137Cs levels in perch (Perca fluviatilis L.) and roach (Rutilus rutilus L.) from circumneutral lakes)

Handledning

Doktorander och examensarbetare (färdiga studenter)

Pianpian Wu, F.D.: Methylmercury in boreal freshwater food webs. No 2017:75.
Robert Weimer, Fil.lic. Temporal and spatial variation of radiocaesium in moose (Alces alces) following the Chernobyl fallout in Sweden. eISBN 978-91-576-9342-6.
Steffi Gottschalk, F.D.: Benthic diatoms in lakes: environmental drivers and ecological assessment. No 2014:47.
Karin Eklöf, F.D.: Effects of stump harvesting and site preparation on mercury mobilization and methylation. No 2012:76.
Maria Kahlili, F.D.: Macronutrient cycling in surface waters - large-scale patterns and assessment of global change. No 2012:10.
Ida Jansson, Examensarbetare. Miljömärkning av fisk; gör det någon skillnad?
Linda Johansson, Fil.kand.: Salinity effects on cadmium concentrations in blue mussels in the Baltic Sea.
Eva Kvernes, Fil.Mag.: Bromerade flamskyddsmedel (PBDE) i fisk och sediment – en litteraturstudie och en fallstudie av tio svenska referenssjöar. SLU, Institutionen för vatten och miljö, Rapport 2003:06.
Jenny Öhlander, Fil.Mag.: Sediment toxicity in River Kolbäcksån – toxicity tests with Chironomus riparius and Gammarus pulex. SLU, Institutionen för vatten och miljö, Rapport 2003:05.

Publikationer i urval

MALONE T.C. et al 2021. Changes in nutrient inputs to the marine environment. Kapitel 10 i United Nations The 2nd World Oceans Assessment.

EBINGHAUS R. et al 2021. Changes in liquid and atmospheric inputs to the marine environment from land (including through groundwater), ships and offshore installations. Kapitel 11 i United Nations The 2nd World Oceans Assessment.

WU, P., KAINZ, M.J., BRAVO, A.G., ÅKERBLOM S., SONESTEN, L. and BISHOP K. 2018. The importance of bioconcentration into the pelagic food web base for methylmercury biomagnification: A meta-analysis. Accepted for publ. in Science of The Total Environment. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.07.328 (Open Access)

SVENDSEN, L.M., LARSEN S.E., GUSTAFSSON, B., SONESTEN L. and FRANK-KAMENETSKY D. 2018. Progress towards national targets for input of nutrients. Online.

SONESTEN L., BOUTRUP S., SVENDSEN L.M., FRANK-KAMENETSKY D. and HAAPANIEMI J. 2018. Inputs of hazardous substances to the Baltic Sea. Baltic Sea Environment Proceedings No. 162.

ÅKERBLOM S., BIGNERT A., MEILI M., SONESTEN L. and SUNDBOM M. 2014. Half a century of changing mercury levels in Swedish freshwater fish. Ambio 43:91-103 .

SONESTEN L. 2013. Miljöövervakningen av Sveriges sjöar och vattendrag - Representativiteten av den kontrollerande miljöövervakningen (The environmental monitoring av Swedish lakes and watercourses - The representativeness of the monitoring, In Swedish). Havs- och vattenmyndigheten Rapport 2013:9 .

SONESTEN L., et al. 2013. Mälaren - Tillståndsutvecklingen 1965-2011 (The development of Lake Mälaren 1965-2011, In Swedish). SLU, Institutionen för vatten och miljö, Rapport 2013:1 .

BRINGMARK E., BRINGMARK L., SONESTEN L., MJÖFORS K. and JOHANSSON M-L. 2011. Long-Term Monitoring of Scots Pine Litter Decomposition Rates Throughout Sweden Indicates Formation of a More Recalcitrant Litter in the South. Ambio 40:878-890. DOI: 10.1007/s13280-011-0202-0

SONESTEN, L. 2003. Fish mercury levels in lakes – adjusting for Hg and fish-size covariation. Environmental Pollution 125:255-265. DOI: 10.1016/S0269-7491(03)00051-4

FONTICIELLA, D.W. and SONESTEN, L. 2000. Tilapia aquaculture in Cuba. Pages 184–203 In: Costa-Pierce, B.A. and Rakocy, J.E. (Eds.) Tilapia Aquaculture in the Americas, Volume Two . The World Aquaculture Society, Baton Rouge, Louisiana, USA


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för geokemi och hydrologi
Telefon: +4618673007
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala
Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se